Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti upravuje zákon  č.  589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na  státní politiku zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů. Osoba samostatně výdělečně činná (dále OSVČ) platí:  
 • pojistné na důchodové pojištění nebo
 • zálohy na pojistné a doplatek tohoto pojistného
 • pojistné na nemocenské pojištění, je-li dobrovolně účastna nemocenského pojištění

Sazby pojistného na sociální zabezpečení činí od 1.7.2019 u OSVČ:

 • 29,2 % z vyměřovacího základu, z  toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o OSVČ účastnou důchodového pojištění a
 • 2,1 % z  vyměřovacího základu na nemocenské pojištění, jde-li o OSVČ účastnou nemocenského pojištění,
 • u OSVČ dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 28  % z  vyměřovacího základu.

 

Pojistné na důchodové pojištění 

Výše pojistného za rok 2020 se u OSVČ stanoví jako 29,2 % z vyměřovacího základu.   Měsíčním vyměřovacím základem  pro odvod pojistného na důchodové pojištění je  50 % z  částky rovnající se průměru, který z  daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc  v němž byla samostatná výdělečná činnost (dále SVČ) vkonávána.   Takto stanovený vyměřovací základ  (dále jen VZ) přitom nesmí být nižší než zákonem předepsané minimum, pro rok 2020 nesmí bý nižší než 8 709 Kč. Výše pojistného se v roce 2020 zjišťuje při podání Přehledu za rok 2019.

Pokud OSVČ uhradila na zálohách méně, musí pojistné doplatit, a to nejpozději do 8 dnů ode dne podání Přehledu, pokud zaplatila na zálohách více, je jí přeplatek do jednoho měsíce vrácen. Povinnost platit pojistné má vždy OSVČ vykonávající hlavní činnost. OSVČ vykonávající vedlejší činnost v případě, že daňový základ ze SVČ v kalendářním roce dosáhl rozhodné částky nebo se k tomuto pojištění přihlásí.   Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je u OSVČ vykonávající hlavní činnost povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.  

OSVČ vykonávající SVČ jako hlavní činnost platí v roce 2020:

 • do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2019  zálohy na důchodové pojištění ve výši podle daňového základu za rok 2018,   minimálně ve výši 2 388 Kč
 • v měsíci podání Přehledu za rok 2019  a následujících  měsících roku 2020 zálohy na důchodové pojištění dle daňového základu za rok 2019,   minimálně ve výši 2 544 Kč měsíčně.  


OSVČ vykonávající SVČ jako  vedlejší činnost platí v roce 2019:

 • do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2019  zálohy na důchodové pojištění podle daňového základu za rok 2018,   minimálně ve výši 955 Kč,
 • v měsíci podání Přehledu za rok 2019  a následujících  měsících roku 2020 zálohy na důchodové pojištění dle daňového základu za rok 2019,   minimálně ve výši 1 018 Kč měsíčně.  

OSVČ vykonávající SVČ jako vedlejší činnost platí zálohy v případě, že se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2020, nebo pokud daňový základ ze SVČ v roce 2019 dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, tj. 83 603 Kč v případě, že byla činnost vykonávána po celý kalendářní rok 2019.

Pokud OSVČ skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti nedoloží nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento Přehled podala, je její SVČ považována za činnost hlavní.   V takovém případě je OSVČ povinna platit pojistné alespoň v minimální výši určené pro výkon hlavní činnosti.

Pojistné na nemocenské pojištění

Účast na nemocenském pojištění je u OSVČ dobrovolná. Pokud se OSVČ k tomuto pojištění přihlásí, je od 1.1.2019 povinna platit pojistné  na jednotlivé celé kalendářní měsíce, s  výjimkou těch kalendářních měsíců, ve kterých měla po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v  mateřství nebo dlouhodobého ošetřovného jako OSVČ. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů, za které se nemocenské OSVČ nevyplácí
Výše pojistného na nemocenské pojištění OSVČ činí od 1.7.2019 2,1 % z měsíčního základu (dále MZ), jehož výši určuje OSVČ svou platbou pojistného.
MZ však nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné podle předpisů o nemocenském pojištění pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (6 000 Kč),   a  zároveň nemůže být vyšší než částka rovnající se průměru, který z určeného (vypočteného) vyměřovacího základu na posledním přehledu o příjmech a výdajích, připadá na jeden kalendářní měsíc výkonu činnosti, přičemž k  přehledu staršímu tří let se nepřihlíží.   Je-li vypočtený průměr nižší než minimální měsíční základ NP, je měsíční základ roven minimálnímu měsíčnímu základu.
Od 1.   1.   2014 může být OSVČ účastna nemocenského pojištění i v  případě, že vykonává vedlejší SVČ a nemá povinnost platit pojistné (zálohy na pojistné) na důchodové pojištění. Maximální MZ pro placení nemocenského pojištění je však v  tomto případě stanoven na 6 000 Kč a platba pojistného činí od 1.7.2019 částku 126 Kč, tzn. , že odpovídá minimálnímu vyměřovacímu základu.
 

Splatnost pojistného

Splatnost zálohy na pojistné na důchodové pojištění i pojistného na nemocenské pojištění OSVČ za kalendářní měsíc je nově od 1.1.2019 od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.   Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k  připsání pojistného na účet příslušné  OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.   V  této souvislosti je nutné včasné podání příkazu k  úhradě nebo poštovní poukázky, aby nedošlo k  pozdnímu připsání platby na  účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. ČSSZ doporučuje podat příkaz k  úhradě nejpozději 26. den kalendářního měsíce. V  případě, že 26. kalendářní den připadne na sobotu, neděli či státní svátek je nutné předat příkaz k  úhradě v  dřívějším termínu.

V případě platby pojistného na nemocenské pojištění za kalendářní měsíc nově platí, že pokud OSVČ neuhradí v  řádném  termínu splatnosti na  účet OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno  alespoň minimální pojistné, ale doplatí jej do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž mělo být řádně zaplaceno, účast na nemocenském pojištění nadále trvá a nebude ukončena. Je-li pojistné doplaceno až v  následujícím měsíci, tedy po splatnosti, jedná se o doplatek pojistného, a takto zaplacené pojistné nemůže být vyšší, než v minimální výši, tzn. od 1.7.2019 126 Kč. OSVČ si opožděnou úhradou sice nemůže určit vyšší měsíční základ, ale účast na nemocenském pojištění jí nadále trvá.

Pokud by platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění  byla připsána na  OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno  po dni splatnosti, ale byla by doplacena do konce následujícího kalendářního měsíce, nebude od roku 2019 z  takto uhrazené zálohy počítáno penále. Pokud však záloha nebude zaplacena ani do konce následujícího kalendářního měsíce, bude počítáno penále ve výši 0,05 % dlužné částky pojistného za každý den prodlení, a  to ode dne bezprostředně následujícího po dni splatnosti zálohy na pojistné.

Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, stejně jako doplatek tohoto pojistného za kalendářní rok, jsou splatné nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, případně měl být podán přehled o příjmech a  výdajích OSVČ.   Při nedodržení uvedené lhůty plyne penále ve výši 0,05% dlužné částky pojistného za každý den prodlení.

 

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00