Počet stránek ve webu: 39.116

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Osoby účastné důchodového pojištění jsou podle zákona  č.   155/1995  Sb. , o  důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,   zabezpečeni v životních situacích jako je stáří, invalidita a úmrtí živitele. Po splnění příslušných kritérií mají  pojištěnci nárok na vyplácení dávek důchodového zabezpečení, kterými jsou: předčasný a řádný starobní důchod, invalidní důchod, vdovský a vdovecký důchod, sirotčí důchod.   Žádosti o   důchody sepisují místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Výši   důchodu spočítají pracovníci ústředí ČSSZ. ČSSZ vyplácí důchody předem, a to bezhotovostně na bankovní účet klienta nebo v  hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta).
OSVČ je účastna důchodového pojištění v kalendářním roce po dobu:
 • po kterou vykonávala hlavní SVČ,
 • po kterou vykonávala vedlejší SVČ a výše daňového základu z této činnosti dosáhla tzv. rozhodné částky; pro rok 2018 činila výše rozhodné částky 71 950 Kč při výkonu SVČ po celý kalendářní rok,   v roce 2019 činí 78  476 Kč.
 • po kterou vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se k účasti na důchodovém pojištění
Vyměřovací základ OSVČ pro odvod pojistného na důchodové pojištění činil v roce 2018 nejméně 50 % daňového základu (podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a 23 téhož zákona). Uvedené platí pro ty OSVČ, které jsou účastny důchodového pojištění. Od 1.1.2019 si nově OSVČ nemůže určit měsíční vyměřovací základ (§ 14 odst. 2 a 5). Výše měsíčního vyměřovacího základu činí 50 % z  částky rovnající se průměru, který z  daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc výkonu SVČ, případně je stanovena ve výši minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného pro daný kalendářní rok.
Maximálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v kalendářním roce 2018 byl,   stejně jako u zaměstnanců, 48násobek průměrné mzdy, tedy 1  438  992  Kč. Od 1.1.2019 je limit maximálního vyměřovacího základu zrušen.
Minimálně měsíční vyměřovací základ  byl v roce 2018 pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ  ve výši 7 495 Kč (z toho minimální záloha byla 2 189 Kč), pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ pak 2 998 Kč (z toho minimální záloha 886 Kč). Pro rok 2019 činí minimální vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající hlavní SVČ částku 8 175 Kč (minimální záloha tak částku 2 388 Kč), pro OSVČ vykonávající vedlejší SVČ činí minimální měsíční vyměřovací základ částku 3 270 Kč (záloha z této minimální částky tak činí 955 Kč).  
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění  OSVČ  vykonávající vedlejší činnost za rok 2019 je 78 476  Kč.
Pojistné na důchodové pojištění 

V roce 2019 činí procentní sazba pojistného na důchodové pojištění a státní politiku zaměstnanosti OSVČ 29,2 %  z vyměřovacího základu. Měsíčním vyměřovacím základem  pro odvod pojistného na důchodové pojištění je  50 % z  částky rovnající se průměru, který z  daňového základu na naposledy podaném přehledu připadá na 1 kalendářní měsíc  v němž byla samostatná výdělečná činnost (dále SVČ) vkonávána.   Takto stanovený vyměřovací základ  (dále jen VZ) přitom nesmí být nižší než zákonem předepsané minimum, pro rok 2019 nesmí bý nižší než 8 175 Kč. Výše pojistného se v roce 2019 zjišťuje při podání Přehledu za rok 2018.

Pokud OSVČ uhradila na zálohách méně, musí pojistné doplatit, a to nejpozději do 8 dnů ode dne podání Přehledu, pokud zaplatila na zálohách více, je jí přeplatek do jednoho měsíce vrácen. Povinnost platit pojistné má vždy OSVČ vykonávající hlavní činnost. OSVČ vykonávající vedlejší činnost v případě, že daňový základ ze SVČ v kalendářním roce dosáhl rozhodné částky nebo se k tomuto pojištění přihlásí.   Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je u OSVČ vykonávající hlavní činnost povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě.    

OSVČ vykonávající SVČ jako hlavní činnost platí v roce 2019:

 • do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2018  zálohy na důchodové pojištění ve výši podle daňového základu za rok 2017,   minimálně ve výši 2 089 Kč
 • v měsíci podání Přehledu za rok 2018  a následujících  měsících roku 2019 zálohy na důchodové pojištění dle daňového základu za rok 2018,   minimálně ve výši 2 388 Kč měsíčně.  

OSVČ vykonávající SVČ jako  vedlejší činnost platí v roce 2019:
 • do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu za rok 2018  zálohy na důchodové pojištění podle daňového základu za rok 2017,   minimálně ve výši 876 Kč,
 • v měsíci podání Přehledu za rok 2018  a následujících  měsících roku 2019 zálohy na důchodové pojištění dle daňového základu za rok 2018,   minimálně ve výši 955 Kč měsíčně.  

OSVČ vykonávající SVČ jako vedlejší činnost platí zálohy v případě, že se přihlásila k účasti na pojištění na rok 2019, nebo pokud daňový základ ze SVČ v roce 2018 dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, tj. 71 950 Kč v případě, že byla činnost vykonávána po celý kalendářní rok 2018.

Pokud OSVČ skutečnosti o výkonu vedlejší činnosti nedoloží nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento Přehled podala, je její SVČ považována za činnost hlavní. V takovém případě je OSVČ povinna platit pojistné alespoň v minimální výši určené pro výkon hlavní činnosti.
 
Od 1.1.2019 je  záloha na pojistné za kalendářní měsíc splatná od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, na který se platí (§ 14a odst. 1).
Od 1.1.2019 jsou  od placení záloh na pojistné  osvobozeny OSVČ, které po celý kalendářní měsíc pobíraly nemocenské, peněžitou pomoc v  mateřství nebo nově i dávku dlouhodobého ošetřovného (§ 14 odst. 8). n
 
 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00