Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je osoba, která vykonává samostatně výdělečnou činnost (dále jen SVČ). Za OSVČ nelze například považovat držitele živnostenského oprávnění, který ještě nezačal podnikat. Mezi hlavní povinnosti OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří oznamování zahájení, případně ukončení SVČ, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je-li OSVČ účastna důchodového pojištění a každoroční podávání Přehledu o příjmech a výdajích. Pokud OSVČ není povinna platit pojistné a dobrovolně se nepřihlásí k důchodovému pojištění, není doba, po kterou jej neplatí, hodnocena pro nárok na dávky důchodového pojištění.

Kdo je OSVČ, co znamená osoba samostatně výdělečně činná

Podle zákona o důchodovém pojištění je OSVČ osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla aspoň 15 let věku a vykonává SVČ nebo spolupracuje při výkonu SVČ a lze na ni rozdělovat příjmy dosažené výkonem této činnosti a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti (SVČ) se rozumí:

 • podnikání v zemědělství, je-li fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu evidována podle zvláštního zákona,
 • provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost podle zvláštního zákona,
 • činnost společníka veřejné obchodní společnosti nebo komplementáře komanditní společnosti vykonávaná pro tuto společnost,
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů,
  • Vždy se za výkon takovéto činnosti považuje činnost znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, zprostředkovatelů kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce podle zvláštních právních předpisů a správce konkursní podstaty (insolvenčního správce), včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce.  
 • výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů, která není výše uvedena
 • výkon činnosti mandatáře konané na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku;  
  • Od 1. 2. 2018 se nahrazuje zněním „výkon činnosti příkazníka konané na základě příkazní smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku" 
 • výkon jiných činností, vykonávaných vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení příjmu.
  • Za výkon těchto činností se nepovažuje pronájem nemovitostí (jejich částí) a movitých věcí.  
Od 1. 1. 2004 se SVČ rozděluje na hlavní SVČ a na vedlejší SVČ.
SVČ se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění od roku 2015 považuje za  vedlejší, pokud OSVČ v  kalendářním roce:
 • vykonávala zaměstnání - zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s  nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení,
 • měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod,
 • měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v  mateřství nebo nemocenské z  důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z  nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o  osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s  OSVČ ve společné  domácnosti, není-li osobou blízkou - pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se SVČ za vedlejší u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se SVČ za vedlejší u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.
 • vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z  povolání,
 • byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 4 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb. ,   o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium)

 

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00