Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
 
Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Částka, kterou ČSSZ na pojistném vybere, tvoří víc než třetinu příjmů státního rozpočtu. Peníze, které ČSSZ v  souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. , o  pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, na pojistném vybere, jsou příjmem státního rozpočtu.   Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění,   důchodové pojištění,   příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Povinnost platit pojistné mají

 • zaměstnavatelé
 • zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského pojištění
 • osoby samostatně výdělečně činné a
 • lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili. Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel.

Pojistné se vypočítává stanoveným procentem z  vyměřovacího základu za rozhodné období. Tím je u  zaměstnanců kalendářní měsíc, za který pojistné platí. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se jedná o  kalendářní rok a vyměřovacím základem pro pojistné je částka, kterou si určí, ne však méně než 50  % daňového základu. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z  nejnižšího vyměřovacího základu.

Sazby pojistného na sociální zabezpečení činí  od 1.7.2019:

 • u  zaměstnavatele 24,8 % z  vyměřovacího základu, z  toho 2,1  % na nemocenské pojištění, 21,5  % na důchodové pojištění a 1,2  % na státní politiku zaměstnanosti,
 • u  zaměstnance 6,5  % z  vyměřovacího základu,
 • u  osoby samostatně výdělečně činné
  • 29,2  % z  vyměřovacího základu, z  toho 28  % na důchodové pojištění a 1,2  % na státní politiku zaměstnanosti, jde-li o  osobu samostatně výdělečně činnou účastnou důchodového pojištění a
  • 2,1  % z  vyměřovacího základu na nemocenské pojištění, jde-li o  osobu samostatně výdělečně činnou účastnou nemocenského pojištění
 • u  osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění 29,2 % z  vyměřovacího základu.

Platba pojistného

Zaměstnavatel sráží pojistné zaměstnanci ze mzdy (platu) a odvádí je spolu s  pojistným, které musí   platit sám, na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno; pojistné je přitom splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce.   Den platby pojistného je důležitý.   Za den platby v případě placení na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na její účet. Za každý den prodlení běží penále ve výši 0,05 % z dlužného pojistného.

 

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00