Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Problematika vdoveckých a vdovských důchodů je upravena v § 49 - 51 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
Vdova nebo vdovec má nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po manželovi nebo manželce, jestliže zemřelý či zemřelá:
a) pobíral/a starobní důchod, nebo
b) pobíral/a invalidní důchod, nebo
c) ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo
d) ke dni smrti splnil/a podmínky nároku na starobní důchod, nebo
e) zemřel/a následkem pracovního úrazu.

Vdovský či vdovecký důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela či manželky.

Nárok na vdovský či vdovecký důchod i po jednom roce od smrti manžela či manželky má vdova či vdovec tehdy, pokud:
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká
závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela či zemřelé manželky, který s ní či s ním žije v domácnosti
a je závislý či závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost)
anebo stupni IV (úplná závislost),
d) je invalidní ve třetím stupni, nebo
e) dosáhla či dosáhl alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo
vlastního důchodového věku, je-li tento věk nižší.

V praxi to znamená, že pro nárok na vdovský nebo vdovecký důchod po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nebo manželky nepostačuje již dosažení věku 55 nebo 58 let, jako tomu bylo před 1. 1. 2010, ale je třeba dosáhnout již věku vyššího – stanoveného podle písm. e).  
Tato podmínka platí stejně pro ženy i muže. Jestliže však nárok na vdovský nebo vdovecký důchod vznikl před 1. 1. 2010, zůstává nárok na tento důchod zachován po 31. 12. 2009, pokud vdova dosáhla před 1. 1. 2010 nebo po 31. 12. 2009 věku 55 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší, a vdovec dosáhl před 1. 1. 2010 nebo po 31. 12. 2009 věku 58 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Jestliže podmínky nároku na pozůstalostní důchod přestanou být splněny, nárok na důchod zanikne a výplata se zastaví. Existuje však možnost, aby se tento nárok opět obnovil, a to jestliže do pěti let ode dne, kdy nárok na vdovský nebo vdovecký důchod zanikl, dojde k opětovnému splnění některé z uvedených podmínek - toto platí pro pozůstalostní důchody přiznané do 31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se lhůta, v níž nárok na důchod vznikne při splnění podmínek znovu, zkracuje z pěti let na dva roky od dřívějšího zániku nároku na důchod.  
 
Nárok na vdovský důchod vždy definitivně zaniká uzavřením nového manželství. Nárok na pozůstalostní důchod zaniká také dnem právní moci rozhodnutí soudu o tom, že vdovec či vdova úmyslně způsobil/a smrt manžela či manželky jako pachatel/ka, spolupachatel/ka či účastník trestného činu.

Vdovský i vdovecký důchod se - stejně jako ostatní důchody - skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra stejná pro všechny důchody činí 10 % průměrné mzdy - v roce 2020 je to 3 490 Kč měsíčně. Procentní výměra činí 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době smrti.

Pro stanovení výše vdovského a vdoveckého důchodu, na který opětovně vznikl nárok po 31. 12. 2009, platí, že výše procentní výměry nesmí být nižší než procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu, která náležela ke dni zániku nároku na tento důchod.

Vznikne-li po 31. 12. 2009 znovu nárok na vdovský nebo vdovecký důchod, stanoví se výše procentní výměry ve výši 50 % důchodu zemřelého, tedy stejně jako dosud. Procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu se však poskytne nejméně ve výši původního pozůstalostního důchodu, který náležel ke dni zániku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod.
  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00