Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Výši starobního důchodu upravují § 33 - 36 zákona č. 155/1995 Sb. , o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Výše starobního důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní a z procentní výměry. Výše základní výměry je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy a činí 10 % průměrné mzdy v ČR. Od 1.1.2019 je to částka 3 490 Kč.   Výše procentní výměry důchodu činí za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na důchod 1,5 % výpočtového základu. Minimální výše procentní výměry starobního důchodu je 770 Kč.

Nárok na výplatu starobního důchodu při výkonu výdělečné činnosti již od roku 2010 není podmíněn sjednáním pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku. Pojištěnec po přiznání starobního důchodu podle § 29 zákona o důchodovém pojištění může pracovat a pobírat důchod v plné výši bez ohledu na to, jakou výdělečnou činnost vykonává a v jakém rozsahu.

Kromě této možnosti má poživatel důchodu možnost na základě své žádosti si zvolit při výkonu výdělečné činnosti výplatu starobního důchodu v poloviční výši (polovinou starobního důchodu se rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry).

Výše výplaty starobního důchodu, tj. skutečnost, zda je důchod vyplácen v plné výši, ve výši poloviční, či zda vyplácen není, má pak vliv na zvyšování výše procentní výměry v souvislosti se souběhem s příjmem z výdělečné činnosti, a to takto:
Pokud pojištěnec po vzniku nároku na starobní důchod (po splnění podmínek stanovených v § 29 odst. 1 nebo 3 zákona) nebo po dovršení důchodového věku (jde-li o poživatele předčasného starobního důchodu podle § 31 zákona) vykonává výdělečnou činnost a

a) nepobírá starobní důchod  - výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu; doba kratší 90 kalendářních dnů, která nebyla zhodnocena, se přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v případě, že se tak získá celý rok pojištění. V případě, že o to pojištěnec požádá, pak se i doba delší než 90 kalendářních dnů nezhodnotí pro zvýšení procentní výměry, ale přičte se k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod, a to v rozsahu, který určí pojištěnec.


b) pobírá starobní důchod v poloviční výši - výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu; na rozdíl od zvýšení náležejícího za každých 90 kalendářních dnů, nelze zbytek dnů nezhodnocených pro zvýšení náležející za každých 180 dnů přičítat k době pojištění získané do vzniku nároku na důchod.


c) pobírá starobní důchod v plné výši - výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu; toto zvýšení náleží vždy po 2 letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti.

Pro účely zvýšení důchodu uvedeného pod písm. a) až c) se za výkon výdělečné činnosti nepovažují doby pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby trvání tzv. omluvných důvodů (např. dočasná pracovní neschopnost).

Příklad - výpočet řádného starobního důchodu v roce 2020
Muž narozený 1.2. 1957 požádal o řádný starobní důchod (podle § 29 zákona č. 155/1995 Sb.). Jeho důchodový věk je 63 let a 8 měsíců. Tohoto věku dosáhne 1.10.2020   a do této doby získá celkem 45 roků pojištění. OVZ muže za rozhodné období 1986 –2019 činí 25 000 Kč. Výpočtový základ se z OVZ ve výši 25 000 Kč stanoví následujícím způsobem:

  • částka  15 328 Kč náleží v plné výši,
  • k této částce se přičte 26 % rozdílu mezi částkou 15 328 Kč a částkou 25 000 Kč (rozdíl = 9  672 Kč), tj. 26 % z  9 672 Kč, tj. 2 515 Kč po zaokrouhlení.

Výpočtový základ činí celkem 17 843 Kč (15 328 Kč + 2 515 Kč).

Za každý rok pojištění náleží 1,5 % výpočtového základu, tzn. že za 45 let pojištění činí procentní výměra starobního důchodu 67,5 % výpočtového základu – tj. 12 044 Kč.   Procentní výměra starobního důchodu tedy bude 12 044 Kč. Základní výměra je dána ve výši 3 490 Kč. Muž bude pobírat řádný starobní důchod ve výši 15 534 Kč.

 


 

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00