Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Nemocný je i v roce 2020 povinen dodržovat stanovený léčebný režim a umožnit příslušnémorgánu nemocenského pojištění  a zaměstnavateli kontrolu jeho dodržování. Dodržování léčebného režimu kontroluje  okresní správa sociálního zabezpečení.   Zaměstnavatel může kontrolovat jen povinnost zdržovat se na adrese oznámené ošetřujícímu lékaři a povinnost dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel může provádět tuto kontrolu jen v  prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti.
Neumožní-li pojištěnec kontrolu, může mu OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno  snížit či odejmout  nemocenské  od 15. dne DPN, zaměstnanci lze za období prvních 14 dnů trvání DPN uložit pokutu až do výše 20  000 Kč. Vlastní porušení režimu práceneschopného pojištěnce může být potrestáno  krácením nebo odnětím nemocenského, popř. snížením či nevyplacením  náhrady mzdy.
 
Nemocenské  může být kráceno nebo odňato při porušení  režimu dočasně práceneschopného pojištěnce (léčebného režimu) nebo při nesplnění povinnosti součinnosti při kontrole tohoto režimu. Povinnost součinnosti zahrnuje zejména povinnost označit potřebnými údaji místo pobytu při DPN. Nemocenské může být kráceno nebo odňato nejdéle na dobu 100 kalendářních dnů ode dne porušení léčebného režimu, ne však déle než do skončení DPN. Krátit nebo odejmout lze nemocenské i v  případě, že už bylo vyplaceno. Vyplacené částky nemocenského se pak považují za přeplatek na dávce, který je pojištěnec povinen uhradit plátci dávky (okresní správě sociálního zabezpečení).

Způsob krácení nemocenského není výslovně upraven, může jít o procentní i pevnou částku. O krácení nebo odnětí nemocenského rozhoduje  orgán nemocenského pojištění. Krátit nebo odejmout nemocenské je možné pouze do 1 roku ode dne, kdy došlo k  porušení léčebného režimu nebo k  nesplnění povinnosti součinnosti. Lhůta 1 roku neplyne po dobu řízení o krácení nebo odnětí nemocenského a po dobu řízení o žalobě.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00