Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Účelem dávek pro osoby se zdravotním postižením (OZP) je zmírnění sociálních důsledků  zdravotního postižení  a podpora začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Dávky pro OZP upravuje zákon č.   329/2011  Sb. , o  poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o  změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jedná se o příspěvek na mobilitu,   příspěvek na zvláštní pomůcku a  průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z  něj vyplývají.   Dávky poskytují krajské pobočky Úřadu práce ČR, o odvolání proti jejich rozhodnutí rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Vyplácejí se na účet určený příjemcem dávky nebo poštovní poukázkou.   Příjemcem dávky  je oprávněná osoba, tedy osoba, která má na dávku nárok. U osob s omezenou svéprávností a nezletilých dětí je příjemcem dávky zákonný zástupce nebo jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Nemůže-li oprávněná osoba nebo jiný příjemce dávky dávku přijímat, krajská pobočka Úřadu práce rozhodne o ustanovení  zvláštního příjemce dávky. Tyto dávky nepodléhají výkonu rozhodnutí a nemohou být předmětem dohody o srážkách, tzn. , že nemohou být oprávněné osobě zabaveny exekutorem.

Příspěvek na mobilitu je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku:

  • která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P (podle podmínek po 1.   1.   2014),
  • která se opakovaně za úhradu v  kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována,
  • které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o  sociálních službách v  domově pro osoby se zdravotním postižením, v  domově pro seniory, v  domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  • z  důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobilitu přiznán i  osobě, které jsou poskytovány pobytové sociální služby uvedené v  předchozí odrážce,
  • nárok na výplatu nenáleží za kalendářní měsíc, jestliže je oprávněné osobě po celý tento kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v  průběhu hospitalizace.

Výše dávky: 550  Kč měsíčně. Vyplácí se tzv. zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží. Na žádost příjemce může být příspěvek na mobilitu vyplácen jednou splátkou vždy za 3 kalendářní měsíce, za které náležel.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00