Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
5 1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Důchodové pojištění představuje hmotné zabezpečení pojištěnců pro případ  stáří, poklesu pracovní schopnosti z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj.   invalidity) a úmrtí živitele. Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho rámci jsou poskytovány následující dávky: starobní důchod, invalidní důchod, vdovský (vdovecký) důchod a sirotčí důchod. Účast na důchodovém pojištění je povinná pro všechny osoby konající  výdělečnou činnost  zakládající účast na důchodovém pojištění.

Vdově vzniká smrtí manžela  nárok  na vdovský důchod, pokud měl zesnulý nárok na  starobní důchod  či splňoval podmínky pro nárok na  invalidní důchod. Výše vdovského důchodu je stanovena jako součet základní výměry a procentní výměry důchodu. Procentní výměra vdovského důchodu se určí ve výši 50 % výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu zesnulého pro invaliditu třetího stupně, na který měl nárok nebo by měl nárok v době úmrtí. Pokud však vdova pobírá kromě vdovského důchodu ještě nějaký další  důchod  (například vlastní starobní důchod), platí pravidla pro  souběh důchodů. Nárok na důchod trvá (s výjimkou sňatku v této době) bezpodmínečně jeden rok. Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela nárok trvá dál, jestliže vdova dosáhla  důchodového věku  nebo pokud dosáhla o čtyři roky nižšího věku, než zákon stanoví jako důchodový věk muže narozeného ve stejném kalendářním roce, jako se narodila vdova. Nárok na důchod po jednom roce od smrti manžela vdova nepozbývá také v případě, že pečuje o  nezaopatřené dítě  nebo o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v  domácnosti  a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), anebo je invalidní ve 3. stupni (dříve plně invalidní). Pokud přestane být plněna příslušná podmínka pro trvání nároku, dochází k jeho zániku. Jestliže se však některá (třeba jiná) z podmínek znovu obnoví do dvou let od zániku předchozího nároku, vdovský důchod bude znovu náležet.

Vdovci vzniká smrtí manželky nárok na vdovecký důchod, pokud měla zesnulá manželka nárok na  starobní důchod  či splňovala podmínky pro nárok nainvalidní důchod. Pravidla, podle kterých se vdovecký důchod řídí, jsou shodná s pravidly pro  vdovský důchod.

Osiřelému dítěti  vzniká nárok na sirotčí důchod. Nárok na sirotčí důchod náleží osiřelému dítěti, pouze pokud měl zemřelý nárok na  starobní  důchod  nebo splňoval podmínky pro nárok na  invalidní důchod. Výše sirotčího důchodu je stanovena jako součet  základní výměry a procentní  výměry důchodu. Základní výměra pro rok 2020 je stanovena jako 3 490 Kč. Procentní výměra sirotčího důchodu se určí ve výši 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo 40 % procentní výměry invalidního důchodu pro  invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí. Nárok na sirotčí důchod může mít pouze takové dítě, které je  nezaopatřené. Pokud již dítě nesplňuje tuto podmínku,   nárok na důchod  zaniká. Nárok na důchod zaniká i v případě  osvojení.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00