Počet stránek ve webu: 39.858

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Důchodové pojištění představuje hmotné zabezpečení pojištěnců pro případ  stáří, poklesu pracovní schopnosti z  důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (tj.   invalidity) a úmrtí živitele. Důchodové pojištění je upraveno zákonem č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a v jeho rámci jsou poskytovány následující dávky: starobní důchod, invalidní důchod, vdovský (vdovecký) důchod a sirotčí důchod. Účast na důchodovém pojištění je povinná pro všechny osoby konající  výdělečnou činnost  zakládající účast na důchodovém pojištění. socialni davky duchodove schema

Nárok na starobní důchod vzniká při získání  potřebné doby pojištění  a dosažením  důchodového věku. O  výši  důchodu,   přiznání důchodu a jeho výplatě  rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, popř. orgán sociálního zabezpečení Ministerstva obrany ČR, Ministerstva vnitra ČR nebo Ministerstva spravedlnosti ČR na základě žádosti o důchod. Žádost o důchod se podává u  okresní správy  sociálního zabezpečení, u orgánů sociálního zabezpečení ozbrojených sil jsou určité odchylky. Výše starobního důchodu je součtem  základní výměry a procentní výměry důchodu.  

Invalidní důchod získá ten, jehož  schopnost pracovat poklesla  z důvodu  dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu  aspoň o 35 % a nedosáhl věku 65 let. Aby mohl být invalidní důchod přiznán, musí být splněna též podmínka potřebné  doby pojištění  pro nárok na invalidní důchod, nejde-li o invaliditu vzniklou následkem  pracovního úrazu, nemoci z povolání  nebo z některých příčin souvisejících s obranou státu. Potřebná doba je odstupňována podle věku v době vzniku invalidity. Výše invalidního důchodu je stanovena součtem  základní výměry a procentní  výměry  a liší se podle stupně invalidity. Pokud invalidita třetího stupně vznikla před dosažením věku 18 let, stanoví se nárok na invalidní důchod podle zvláštních pravidel; ta platí i pro některé další mladé invalidy.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00