Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Zaměstnavatel, který v roce 2019 zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, je povinen plnit v  nemocenském pojištění ohlašovací a oznamovací povinnosti, přijímá od svých zaměstnanců žádosti o dávky a posílá je příslušné    OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, spolupracuje s orgány nemocenského pojištění a platí pojistné na sociální zabezpečení.

Zaměstnavatel přijímá od svých zaměstnanců, případně od bývalých zaměstnanců, kterým vznikla dočasná pracovní neschopnost v  ochranné lhůtě, žádosti o dávky nemocenského pojištění - nemocenské, ošetřovné, penežitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nebo otcovskou.   K žádosti zaměstnavatel připojuje tiskopis  Příloha žádosti o dávku nemocenského pojištění, kde uvede  údaje potřebné pro výpočet a výplatu dávek a vše neprodleně předává příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.  

 

Při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě vyplácí sám zaměstnavatel prvních 14 dnů tzv. náhradu mzdy.   Zaměstnavatel poskytuje nemocnému zaměstnanci náhradu mzdy za pracovní dny -  od 1. pracovního dne, a to jen v době trvání pracovního vztahu. Vypočítává ji z průměrného výdělku, který se stanovuje stejně, jako kdyby v den vzniku pracovní neschopnosti nastupoval zaměstnanec na dovolenou.   Náhrada mzdy není dávkou nemocenského pojištění a zaměstnavatel ji vyplácí na základě předložení dokladů o DPN (tím je rozhodnutí o vzniku  DPN a rozhodnutí o ukončení DPN nebo potvrzení o trvání DPN, trvá-li DPN déle než 14 kalendářních dnů). Její poskytování je upraveno zákoníkem práce.   V době, kdy zaměstnavatel vyplácí práceneschopnému zaměstnanci náhradu mzdy, tj. v  prvních 14 dnech, může sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to může požádat příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno. Poruší-li práceneschopný pojištěnec  stanovený léčebný režim,   může mu zaměstnavatel  snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendářních dnech náhradu mzdy.

Pokud DPN trvá déle než 14 kalendářních dnů, odevzdá zaměstnanec zaměstnavateli IV. díl Rozhodnutí o DPN -  Žádost o  nemocenské, který ji pošle neprodleně  příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno a takto je uplatněn nárok na nemocenské.  

 

Při onemocnění dítěte nebo  jiného člena rodiny  se nárok na dávku uplatňuje tiskopisem  „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče) “, který vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla.   I. díl rozhodnutí - Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) - žádost o ošetřovné předá zaměstnanec  zaměstnavateli,, který na  na tiskopisech doplní další údaje  a spolu  s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství uplatňuje těhotná pojištěnka (pojištěnka, která porodila)   tiskopisem  Žádost o peněžitou pomoc v  mateřství, který jí vydá ošetřující lékař – gynekolog, u něhož je v  předporodní péči. Lékař potvrdí v  části A. tiskopisu předpokládaný den porodu a pojištěnka vyplní požadované údaje v části B. Žádost  předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli, který k  žádosti přiloží vyplněný tiskopis Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění a vše předá neprodleně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.
 

Nárok na otcovskou uplatňuje pojištěnec tiskopisem Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) .   Pokud se dítě narodilo v  zahraničí, je nutné k  žádosti předložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list dítěte). Žádost o otcovskou předá zaměstnanec svému zaměstnavateli,   který  k  žádosti přiloží vyplněný tiskopis  Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění  a  předá je  po uplynutí podpůrčí doby  neprodleně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

 

Žádost o vyrovnávací příspěvek v  těhotenství a mateřství  vydaný ošetřující lékařem ebo gynekolog  předá zaměstnankyně svému zaměstnavateli, který v žádosti doplní údaje a spolu s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku nemocenského pojištění předá neprodleně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

Žádost o dlouhodobé ošetřovné  spolu  s  vyplněným tiskopisem Příloha k  žádosti o dávku  předá zaměstnavatel neprodleně příslušné OSSZ. Po obdržení tiskopisu  Potvrzení o trvání /Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vyplnímzaměstnavatel na tiskopisech  rubriku  Záznamy zaměstnavatele, ve které uvede potřebné údaje pro výplatu dávky a vyplněný tiskopis  předá neprodleně příslušné OSSZ.

 

Dávky vyplácí  příslušná OSSZ  prostřednictvím účtu ČSSZ, a to  nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v  němž jí  byl stanovený, řádně vyplněný doklad pro nárok na výplatu dávky včetně příslušných podkladů doručen. Dávky se pojištěnci poukazují na jeho účet u peněžního ústavu v  ČR nebo se vyplácejí v  hotovosti poštovní poukázkou.  

 

 

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00