Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na základě právní úpravy platné od 1. 1. 2015 nemají ošetřující lékaři ani zdravotnická zařízení ani v roce 2019 povinnost zasílat elektronicky I. a II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní  neschopnosti DPN a Hlášení  ošetřujícího lékaře. Pro lékaře, kteří se rozhodli zasílat tyto tiskopisy elektronicky, je od roku  2010 k dispozici služba e - Podání HPN (Hlášení pracovní neschopnosti).

Proč elektronická komunikace ČSSZ s lékaři

Již v roce 2010 ČSSZ spustila pro lékaře a zdravotnická zařízení novou službu e - Podání HPN (Hlášení  pracovní neschopnosti), která umožňuje zasílat hlášení o vzniku, změně režimu a ukončení dočasné  pracovní neschopnosti elektronickou cestou. Lékaři mohou prostřednictvím speciálního softwaru  elektronicky zasílat následující formuláře:

 • I. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti DPN – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní  neschopnosti,
 • II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti DPN – Průkaz práceneschopného pojištěnce  a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti,

• Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb. , o nemocenském pojištění.

Elektronická forma komunikace znamená pro lékaře a zdravotnická zařízení zjednodušení administrativy  a snížení nákladů i úsporu času na pořízení a zasílání I. a II. dílu Rozhodnutí o dočasné pracovní  neschopnosti (RDPN) a Hlášení ošetřujícího lékaře příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.  

 

Výhody služby e - Podání HPN 

• Lékař při vzniku dočasné pracovní neschopnosti nemusí ručně vyplňovat klasické papírové  propisovací tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Informace, které se nyní  předávají na I. a II. díle, popř. Hlášení ošetřujícího lékaře, zašle OSSZ elektronicky, ostatní díly  vytiskne a předá pacientovi.

• Údaje o pacientovi se do formuláře načtou automaticky z evidence záznamů, vedených lékařem  v jeho softwaru. Do formulářů tedy doplní pouze ty informace, které nebudou k dispozici v  jeho počítači.

• Lékař nemusí pravidelně vyzvedávat klasické papírové tiskopisy Rozhodnutí o dočasné pracovní  neschopnosti, které podléhají evidenci OSSZ a zabezpečovat je před zneužitím.

• Lékař nemusí doručovat OSSZ díly Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a Hlášení  ošetřujícího lékaře poštou nebo pravidelnou pochůzkou.

 

Zavedení do lékařské praxe

Služba e - Podání HPN je chápána jako náhrada klasických papírových tiskopisů Rozhodnutí  o dočasné pracovní neschopnosti, které jsou číslovány jednoznačným číslem rozhodnutí a zároveň  lékařům vydávány proti jejich podpisu nebo na základě plné moci. Elektronizace rovněž zajišťuje  jednoznačnost čísla rozhodnutí ve vazbě na konkrétního lékaře.

 

Technické požadavky pro využívání služby:

 • připojení na internet.
 • registrace na místně příslušné OSSZ.
 • software používaný lékařem rozšířený o funkcionality, které umožní tvorbu datové věty pro  e - Podání HPN, tisk příslušných dílů tiskopisu a elektronickou komunikaci s ČSSZ,   resp. OSSZ – bližší informace podají poskytovatelé lékařských softwarů.
 • zřízení datové schránky při komunikaci s ČSSZ prostřednictvím Informačního systému datových  schránek (ISDS) nebo vydání uznávaného elektronického podpisu v případě komunikace s ČSSZ  prostřednictvím veřejného rozhraní pro e - Podání (VREP) – výběr ISDS či VREP závisí na možnostech lékařského softwaru dodaného poskytovatelem.

Registrace ošetřujícího lékaře  Registrací se rozumí přidělení Identifikačního čísla pracoviště pro elektronická podání, tzv. IČPE, a  zavedení ošetřujícího lékaře do registrační databáze ČSSZ s oprávněním zasílat e - Podání HPN.

Kde: Registraci provádí kontaktní pracovníci na místně příslušné OSSZ (v Praze územní pracoviště  Pražské správy sociálního zabezpečení, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení). Žádost  o přidělení IČPE je možné podat osobně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky či  zasláním e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem. Adresy, elektronické adresy a identifikátory  datových schránek příslušných OSSZ jsou uvedeny na webových stránkách ČSSZ v rubrice „Kontakty“  (www.cssz.cz/cz/kontakty).

Jak: Při registraci lékař nebo jím pověřená osoba:

 • vyplní formulář Žádost o IČPE s údaji potřebnými pro registraci. Formulář je ke stažení na  webových stránkách ČSSZ v rubrice e - Podání, části Základní informace, sekci Způsoby  elektronického podání pro lékaře (http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podaniHPN/) ;

v případě komunikace prostřednictvím ISDS – sdělí identifikátor datové schránky, ze které budou formuláře e - Podání HPN zasílány,

v případě komunikace prostřednictvím VREP – sdělí veřejnou část kvalifikovaného certifikátu, resp. sériové číslo certifikátu a název vystavitele;

 • převezme nově přidělené IČPE. V případě elektronické žádosti bude IČPE zasláno zpět do datové či e-mailové schránky lékaře.

Od 1. ledna 2019 zavádí ČSSZ novou informační službu pro zaměstnavatele:

 • prostřednictvím ePortálu ČSSZ bude moci zaměstnavatel v on-line prostředí zjistit informaci, zda je již v systému ČSSZ zaevidovaná nová pracovní neschopnost jeho konkrétního zaměstnance, od jakého data a také k jakému datu byla ukončen
 • tato nová služba pro zaměstnavatele bude přístupná po přihlášení do ePortálu ČSSZ, tj. s využitím prostředků k ověření identity (jakoukoli formou splňující podmínky Národní identifikační autority nebo přístupovými údaji datové schránky).

Více informací

Více informací poskytnou pracovníci příslušné OSSZ, jejichž jména a kontakty jsou uvedeny na webových stránkách ČSSZ v rubrice „Kontakty“ (www.cssz.cz/cz/kontakty) po výběru konkrétní OSSZ.

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00