Počet stránek ve webu: 40.375

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Českou správu sociálního zabezpečení je možné požádat o výpis/přehled dob pojištění z evidence ČSSZ. Ten slouží ke kontrole  získaných dob pojištění a pomůže zjistit případné nesrovnalosti v evidovaných dobách pojištění v dostatečném předstihu  před nárokem na důchod, aby bylo možné je vyřešit.  

CO VÝPIS/PŘEHLED DOB POJIŠTĚNÍ OBSAHUJE?

Výpis dob pojištění obsahuje přehled a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních  dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje  i přehled vyměřovacích základů (výdělků/příjmů) a vyloučených dob (např. dočasné pracovní neschopnosti). Zároveň obsahuje  údaje (informace) o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, které nejsou uložené v evidenci ČSSZ, případně informaci o účasti  na důchodovém spoření (II. důchodový pilíř).

 

Zjistit stav dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ je možné dvěma způsoby:

1. Online náhledem na své konto dob pojištění prostřednictvím aplikace ePortál ČSSZ na adrese: http://eportal.cssz.cz,   konkr. služba „Přehled dob důchodového pojištění” či „Náhled na informativní osobní list důchodového pojištění”. Službu  mohou využívat majitelé datových schránek. Konto pojištění zobrazované pod službou „Přehled dob důchodového pojištění” se průběžně aktualizuje na základě každého nově doručeného a zpracovaného dokladu. Nahlížet do něj a kontrolovat  jeho stav je možné kdykoliv a zdarma.

2. Lidé, kteří nemají datovou schránku, mohou požádat ČSSZ jednou za kalendářní rok o zaslání tzv. informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). ČSSZ zašle IOLDP nejpozději do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Za jeho vydání  se neplatí žádný poplatek.

 

JAK JE MOŽNÉ O INFORMATIVNÍ OSOBNÍ LIST POŽÁDAT?

Žádost o IOLDP lze v roce 2020 podat některým z následujících způsobů:

  • písemně s využitím tiskopisu „Žádost o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění“, který je k dispozici  na webových stránkách ČSSZ (www.cssz.cz/cz/tiskopisy/duchodove-pojisteni.htm  ), případně formou volného dopisu  (musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou má  být zaslán), který se zasílá na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5;
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz;
  • datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3;
  • online prostřednictvím ePortálu ČSSZ na adrese: eportal. cssz.cz, konkr. služba „Žádost o sestavení informativního  osobního listu důchodového pojištění”.

 

KTERÉ DOBY POJIŠTĚNÍ NEBO NÁHRADNÍ DOBY NEJSOU V PŘEHLEDU DOB POJIŠTĚNÍ NEBO IOLDP  UVEDENY?

ČSSZ neeviduje některé doklady o náhradních dobách pojištění, např. doklady o studiu, péči o dítě a vojenské službě. Tyto  doklady se předkládají zpravidla až při podání žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

ČSSZ neeviduje ani doby pojištění v cizině, ty vyžaduje od zahraničních nositelů pojištění až v rámci důchodového řízení.   Doba pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo účastných dobrovolného důchodového pojištění je evidována  příslušnou OSSZ a do centrální evidence ČSSZ jsou údaje o tomto pojištění zasílány zpravidla v kalendářním roce následujícím po  roce, ve kterém bylo za tyto doby zaplaceno pojistné. Informace o době pojištění OSVČ nebo době dobrovolného důchodového  pojištění, která není uvedena v IOLDP, doplní příslušná OSSZ při podání žádosti o důchod. Další informace v letáku „Jak  se správně orientovat v přehledu dob důchodového pojištění ”.

 

JE MOŽNÉ POŽÁDAT O DOPLNĚNÍ DOB POJIŠTĚNÍ V EVIDENCI ČSSZ?

Prokáže-li občan dodatečně doby pojištění (např. doloží evidenční list důchodového pojištění, který jeho bývalý zaměstnavatel nezaslal do evidence ČSSZ, nebo jeho stejnopis, který od takového zaměstnavatele obdržel) nebo náhradní doby pojištění (studium, vojenská/civilní služba), budou tyto doby do evidence ČSSZ doplněny. Nebudou-li doložené doklady dostatečně průkazné, nebudou zohledněny a ČSSZ předložené doklady vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací do vlastních rukou.

Další informace v letáku „Jak dokládat doby důchodového pojištění”.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00