Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Pokud občan zjistí, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nemá uvedeny některé doby pojištění, případně náhradní doby pojištění, může je v určitých případech doložit hned. U některých dokladů zákon o důchodovém pojištění říká, že je občan předkládá až při podání žádosti o důchod.

Informace o dobách pojištění (zaměstnání) a od roku 1986 též o vyměřovacích základech (výdělcích) za jednotlivé kalendářní roky a vyloučených dobách (např. doba dočasné pracovní neschopnosti), popř. některých tzv. náhradních dobách pojištění, které ČSSZ eviduje, zjistí občan z informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), nebo prostřednictvím služby.     Přehled dob důchodového pojištění dostupné na eportal. cssz.cz.

Doklady prokazující doby pojištění (zaměstnání) primárně jsou:

 • evidenční listy důchodového pojištění – od roku 2004 vedou zaměstnavatelé evidenční listy za každý kalendářní rok  zvlášť; jedno vyhotovení zasílají ČSSZ a zaměstnanec obdrží stejnopis. Do roku 2003 vedl každý zaměstnavatel evidenční  list po celou dobu trvání pracovního poměru a ČSSZ ho odeslal až po jeho skončení.
 • údaje o důchodovém pojištění vedené OSSZ – údaje o době výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo o době  dobrovolného důchodového pojištění (jejich doložení do evidence ČSSZ zajišťuje OSSZ).

V případě absence evidenčního listu může ČSSZ v době před zahájením důchodového řízení přijmout a zaevidovat pouze  takové náhradní dokumenty, které jednoznačně prokazují dobu zaměstnání/pojištění. Se všemi ostatními náhradními doklady  je třeba obrátit se na bývalého zaměstnavatele, jeho právního nástupce nebo OSSZ, která poskytne potřebnou pomoc,   případně provede rekonstrukci evidenčního listu. Náhradními dokumenty jsou zejména výplatní pásky, mzdové listy, kniha  docházky, popř. pracovní smlouva, doklad o ukončení pracovního poměru, legitimace ROH aj.

 

V evidenci ČSSZ, a tedy ani v IOLDP či přehledu dob pojištění, obvykle nejsou uvedeny všechny náhradní doby pojištění, a to zejména:

 • studium - doba studia;
 • vojna - doba vojenské (civilní) služby do 30.6.2016; od 1.2.2018 pouze u vojáků z povolání
 • péče o dítě - doba péče o dítě do 4 let věku;
 • péče o osobu závislou - doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby
 • evidence uchazeče o zaměstnání u úřadu práce - doba, po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci a dále doba v rozsahu nejvýše tří let za podmínek daných zákonem

Doba studia se dokládá vysvědčením nebo jiným dokladem o ukončení studia, doba výkonu vojenské služby vojenskou knížkou nebo potvrzením příslušné vojenské správy, v případě výkonu civilní služby potvrzením vydaným MPSV, pokud se v evidenci ČSSZ tato doba nenachází. Tyto doby stačí doložit až při podání žádosti o důchod, z dokladů (zejm. u studia) však musí být zřejmý počátek a konec této doby.

Doba péče o dítě do 4 let se dokládá rodným listem dítěte, případně jiným dokladem o vztahu k dítěti (např. rozsudek soudu o svěření do péče) a čestným prohlášením o době a rozsahu péče, a to při podání žádosti o důchod. Doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby se dokládá rozhodnutím OSSZ (rozhodnutí se zpravidla vydává po skončení péče).

Doba evidence uchazeče o zaměstnání se dokládá rozhodnutím o podpoře a povtrzením o době evidence, vydaným úřadem práce.

Také doby výdělečné činnosti v cizině nemá ČSSZ ve své evidenci. Potvrzení o pojištěných dobách ve státech EU nebo ve státech, s nimiž má ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, si ČSSZ vyžádá od příslušného cizozemského nositele pojištění až po podání žádosti o důchod, pokud je tato skutečnost v žádosti uvedena.

V  případě pojištěnce, kterému vznikne nárok na důchod od 1.1.2019, se pro nárok na důchod náhradní doby pojištění získané před 1.   1.   2010 již nezapočítávají v  plné výši, ale ve výši omezené na 80 % (výjimkou je náhradní doba péče o dítě, náhradní doba péče o závislou osobu a náhradní doba vojenské služby, které se nadále hodnotí v  plné výši).

Vysvětlení k problematice dokládání dob pojištění a pomoc při řešení případných nesrovnalostí poskytují občanům každý úřední den pracovníci OSSZ.

(Občané mohou o vyhotovení IOLDP požádat jednou ročně. Písemnou žádost je třeba zaslat na adresu ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5; v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán.)


Zdroj: ČSSZ, Česká správa sociálního zabezpečení 08/2017, aktualizováno 1/2019

 • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

 • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

 • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

 • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00