Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Na sirotčí důchod má v roce 2020 nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo  po osobě, která ho převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu  o svěření dítěte do výchovy. Pokud dítě přijde o oba rodiče, pobírá sirotčí důchod po každém z nich. Student je nezaopatřeným dítětem, pokud studuje, tj. soustavně se připravuje  na budoucí povolání, nejdéle však do dovršení věku 26 let.

Nárok na sirotčí důchod vznikne, pokud zesnulá osoba pobírala starobní či invalidní důchod, nebo ke dni úmrtí získala  stanovenou dobu důchodového pojištění.

Žádost o sirotčí důchod podává za nezletilého sirotka jeho zákonný zástupce (případně  opatrovník), zletilý sirotek podává žádost osobně, a to na OSSZ podle místa bydliště.

K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého rodiče (pokud nepobíral  důchod) a nezaopatřeného dítěte, zejména občanský průkaz nebo rodný list dítěte  a úmrtní list zemřelého rodiče. U dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, se  předloží i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00