Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studenti si mohou během studia přivydělávat, a to jak dlouhodobě, tak formou krátkodobých brigád.     To, zda jsou z této pracovní činnosti nemocensky a důchodově pojištěni, záleží na tom, na  základě jaké smlouvy či dohody (přesně řečeno pracovněprávního vztahu) pracují.

Studenti, kteří při studiu pracují na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní  činnosti (bez ohledu na to, zda v průběhu školního roku nebo o prázdninách), jsou z titulu  zaměstnání důchodově i nemocensky pojištěni, jestliže jejich měsíční příjem sjednaný ve  smlouvě nebo skutečně dosažený z pracovní činnosti dosáhne v roce 2019 alespoň částky 3 000 Kč. Zaměstnavatel je povinen za ně odvádět pojistné na sociální zabezpečení. V případě dočasné  pracovní neschopnosti (lidově „marodění na neschopenku“) delší 14 dnů mají nárok na  nemocenské (během prvních 14 dnů jim zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy).  

V případě, kdy studenti mají zaměstnání zakládající účast na pojištění, má zaměstnavatel  povinnost na období této činnosti vystavit zaměstnancům evidenční list důchodového pojištění (ELDP). Jedno jeho vyhotovení předá zaměstnanci, jedno zašle k evidenci do ČSSZ.  

Tato evidovaná doba se pak započítává pro důchod.  

Účast na pojištění nevzniká z tzv. zaměstnání malého rozsahu, kdy rozhodný (sjednaný  i skutečně dosažený) příjem nedosahuje 3 000 Kč za kalendářní měsíc. V tomto případě  se pojistné neodvádí a v případě nemoci není nárok na nemocenské. Činnost vykonávaná na základě dohody o provedení práce (DPP) nezakládá účast na pojištění, pokud výše  zúčtovaného příjmu v měsíci nepřesahuje částku 10 000 Kč. V měsících, ve kterých příjem  z DPP tuto částku přesáhne, je osoba pojištění účastna. Toto období se započítává do doby  důchodového pojištění pro nárok na důchod. Pokud v tomto měsíci onemocní, má nárok  na výplatu nemocenského.

 

Studenti a podnikání

Student, který začne podnikat (přesněji řečeno vykonávat samostatnou výdělečnou činnost), musí zahájení činnosti (podnikání) oznámit OSSZ příslušné podle místa pobytu.
Studenti do 26 let, kteří podnikají, mohou být považováni za osoby samostatně výdělečně  činné (OSVČ) vykonávající tzv. vedlejší činnost. Studium jako důvod pro výkon vedlejší samostatné činnosti musí však písemně oznámit a doložit příslušné OSSZ.

Při výkonu tzv. vedlejší činnosti platí pojistné na důchodové pojištění pouze v případě,   kdy jejich daňový základ dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění  nebo se k účasti na něm sami přihlásí. Rozhodná částka, jejímž dosažením vznikne povinnost doplatit pojistné na důchodové pojištění za kalendářní rok a současně povinnost  platit měsíční zálohy v roce následujícím, se každý rok mění. Nemocenské pojištění OSVČ  je dobrovolné a účast na něm vznikne, pokud se k němu OSVČ sama přihlásí.

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří každoroční podávání  Přehledu o příjmech a výdajích, placení záloh na pojistné, pokud je samostatná výdělečná  činnost vykonávána v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, a také oznamování rozhodných skutečností (např. ukončení činnosti nebo zánik oprávnění vykonávat činnost či  ukončení studia aj.).

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00