Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Studenti důchodové pojištění povinně platit nemusí. Podle platné právní úpravy není  doba studia v období od 1. 1. 2010 dobou důchodového pojištění ani dobou tzv. náhradní,   což znamená, že se nezapočítává do doby potřebné pro nárok na důchod. Pokud student  chce, aby se mu doba studia pro budoucí nárok na důchod počítala, má možnost přihlásit  se k dobrovolnému důchodovému pojištění (více v bodu III.).

Pokud student při studiu v roce 2020 vykonává výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění, je povinen odvádět pojistné  a v těchto situacích se mu tato doba započítá do důchodu (více v bodě V.).

Pro úplnost: Doba studia v období do 31. 12. 2009 se do důchodu započítává nejvýše  v rozsahu prvních 6 let po 18. roce věku.

DŮLEŽITÉ: Lidé si často pojem důchod či důchodové pojištění spojují se stářím. Zejména  mladí lidé to považují za téma velmi vzdálené, které se jich bude týkat třeba až za několik  desítek let. Důchod však není jen a výhradně otázkou stáří, mezi důchodové dávky patří  kromě starobního důchodu i důchody invalidní a důchody pozůstalostní. Ty jsou spojeny  se situacemi, jako je vážná nemoc, těžký úraz nebo úmrtí blízké osoby, k nimž může dojít  v jakémkoliv věku. I nárok na tyto důchody je ve většině případů podmíněn získáním určité  doby důchodového pojištění.

 

Studenti a dobrovolné důchodové pojištění

Pokud studenti chtějí, aby se jim doba studia započítávala do doby pojištění pro nárok  na starobní důchod, můžou se přihlásit k účasti na dobrovolném důchodovém pojištění.
Přihláška se podává prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého pobytu. Pro účast je však  nutné uhradit pojistné na dobrovolné důchodové pojištění alespoň v minimální výši, která  se každoročně mění.

Tuto možnost mají studenti, resp. občané starší 18 let, a jedná se o účast na dobrovolném důchodovém pojištění z důvodu soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na  střední nebo vysoké škole v ČR. Tato účast je možná i zpětně před podáním přihlášky, avšak  nejdříve od 1. 1. 2002. To v praxi znamená, že si student např. až po ukončení studia  (kdy už má vlastní příjem) může touto formou doplatit důchodové pojištění za takovou  dobu svého studia, která by se mu jinak nezapočítala do doby pojištění pro účely nároku  na starobní důchod.

  • Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5
Call centrum - důchodové pojištění: 257 062 860 | Call centrum - nemocenské pojištění: 840 406 040
Ústředna: 257 061 111, fax: 257 063 360
Elektronická podatelna: posta@cssz.cz | Webové stránky: www.cssz.cz

  • PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY (PVS)
Adresa: www.portal.gov.cz | Tel.: 800 202 122 | E-mail: helpdesk@portal.gov.cz

  • Informační kancelář ČSSZ - informace z oblasti důchodového pojištění:
Pondělí, středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 9.00 – 14.30 | Pátek 9.00 – 14.00

  • OSSZ mají pro veřejnost otevřeno každý pracovní den:
Pondělí a středa 8.00 – 17.00 | Úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 | Pátek 8.00 – 13.00