Počet stránek ve webu: 43.307

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Mé ženě přišel poštou výkaz nedoplatků u VoZP. A to hned i s vyčíslením penále. Je to celkem za cca 30.000 Kč. Problém je v tom, že tento dluh vznikl neplacením zaměstnavatele mé ženy. Manželka poslala na VoZP kopii smlouvy. Bohužel dokument o ukončení prac. poměru nemá, protože zaměstnavatel ze dne na den zmizel (údajně je v Německu).

Na radu úřednice z Úřadu práce poslala žena výpověď písemně a doporučeně na jeho stálou adresu v ČR. Dopis se jí nevrátil. Poslala tedy kopie prac. smlouvy a výpovědi s průvodním lístkem na VoZP. Úřednice zavolala ženě, že jí tyto dokumenty nestačí, že tu výpověď mohla dostat zpět atd. A že prostě musí zaplatit pojistné za svého bývalého zaměstnavatele. Chci se zeptat, jestli je tento postup VoZP správný. Předem Vám děkuji za odpověď a pomoc. Andrej.

 

ODPOVĚĎ:
Za zaměstnance odvádí pojistné na zdravotní pojištění zaměstnavatel – zákon v tomto případě nepřipouští jinou alternativu. Není ani možné, aby si pojistné na zdravotní pojištění z příjmů ze zaměstnání platil zaměstnanec sám. Jestliže zaměstnavatel za zaměstnance neplatí zdravotní pojištění, nemůže za takové jednání být sankcionován zaměstnanec. Neuhrazené zdravotní pojištění má v takovém případě zdravotní pojišťovna vzmáhat vždy po zaměstnavateli, nikoliv po zaměstnanci. Tvrzení pracovnice VoZP, že Vaše žena musí pojistné za svého bývalého zaměstnavatele zaplatit sama, tedy není pravdivé.
Proti výkazu nedoplatků může Vaše žena podat písemné námitky do osmi dní od jeho doručení. Zdravotní pojišťovna do 30 dnů od doručení námitek vydá rozhodnutí, kterým výkaz nedoplatků buď potvrdí, nebo zruší. Pokud zdravotní pojišťovna nerozhodne o námitkách ve lhůtě do 30 dnů, pozbývá výkaz nedoplatků platnost. Zdravotní pojišťovna navíc může výkaz nedoplatků zrušit i z vlastního podnětu. Nevím, jakým způsobem formulovala Vaše žena dopis, který odeslala VoZP, ale jestliže výše uvedená lhůta ještě neuplynula, doporučuji, aby Vaše žena poslala VoZP nové vyjádření, které bude formulovat jako námitky proti výkazu nedoplatků. V námitkách ať uvede informace o zahájení, trvání a ukončení pracovního poměru a přiloží dokumenty, které tato tvrzení dokládají (pracovní smlouva, výpověď, výplatní pásky - pokud je má Vaše žena k dispozici).
Pravomocný platební výměr může zdravotní pojišťovna přezkoumat a následně změnit nebo zrušit v přezkumném řízení v souladu s ust. § 94 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), v případě, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Pokud tedy lhůta pro podání námitek již uplynula, může Vaše žena podat zdravotní pojišťovně písemný podnět k provedení přezkumného řízení. Unesení o zahájení přezkumného řízení je možné vydat nejpozději do jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy příslušný správní orgán zruší nebo změní.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.