Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka obsahuje informace jaké náležitosti musí mít účetní doklad, aby byl platný. Co musí být na něm uvedeno je specifikováno v §11 zákona o účetnictví.


Náležitosti účetního dokladu

  • označení (nápis),
  • obsah účetního případu a jeho účastníky,
  • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,
  • datum vyhotovení účetního dokladu,
  • datum uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
  • podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Náležitosti účetního dokladu mohou být umístěny i na jiných než účetních záznamech (např. daňová přiznání apod.). Tyto záznamy se uschovávají po stejnou dobu jako účetní doklad.

Účetní doklady rozlišujeme na externí (vnější) a interní (vnitřní). Interní doklady zachycují případy uvnitř účetní jednotky (např. příjemky a výdejky materiálu, storno doklady apod.), externí doklady pak zachycují případy vznikající ve styku s ostatními účetními jednotkami (dodavatelské a odběratelské firmy, banky, pojišťovny, atd.).

Účetní doklad je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené.

Náležitosti zprostředkovatelské smlouvy:

    *

      určení smluvních stran – zprostředkovatel, zájemce,Účetní doklad je účetní záznam, kterým účetní jednotka prokazuje skutečnosti na něm uvedené.    *

      závazek zprostředkovatele obstarat příležitost uzavřít určitou smlouvu – zprostředkovatel pouze vyhledává pro zájemce smluvního partnera, neuzavírá za něho smlouvu,
    *

      alespoň rámcové určení smlouvy, jejíž uzavření má být zprostředkováno
    *

      úplatnost (úplata někdy slouží i k odlišení od jiného smluvního typu – např. vyhledání smluvního partnera za úplatu = zprostředkovatelská smlouva; vyhledání bezplatné = příkazní smlouva).

 

Pro zprostředkovatelskou smlouvu se nevyžaduje písemná forma, ale pakliže bude předmětem zprostředkování důležitá smlouva, je dobré uzavřít ji písemně.