Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Stránka definuje co znamená škoda z právního hlediska.

V právním pojetí je škodou znehodnocení (újma), jež se vyjadřuje v penězích. Podle předmětu znehodnocení se rozlišují škody na majetku a škody nemajetkové (na zdraví, na občanské cti). Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. Za podmínek uvedených v právních předpisech se obvykle musí nahradit nejen skutečná škoda (znehodnocení, lat. damnum emergens), ale i to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk, lat. lucrum cessans - čti lukrum). Kromě obecné odpovědnosti za škodu jsou uzákoněny zvláštní druhy odpovědnosti, např. v občanském právu odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků a v pracovním právu odpovědnost zaměstnavatelů za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání.