Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)
Stránka definuje co znamená trestní příkaz.V situaci, kdy soudce po prostudování spisu dojde k závěru, že o vině obviněného nejsou pochybnosti, může vydat trestní příkaz, který představuje ve své podstatě návrh trestu, který bude obviněnému uložen, pokud přijme svoji vinu.

Obviněný má po doručení trestního příkazu dvě možnosti:
  • Buď nebude dělat nic, což bude vykládáno jako přiznání viny a přijmutí trestu,
  • nebo podá proti trestnímu příkazu ve stanovené lhůtě tzv. odpor (např. ve formě odporu proti platebnímu rozkazu).
    Podáním odporu ztrácí trestní příkaz význam a pokračuje se v trestním řízení (je nařízeno klasické soudní jednání s přítomností protistran).
    Není-li však odpor podán, nabude trestní příkaz právní moci a má stejné účinky jako pravomocný soudní rozsudek.