Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 3.00 (2 hlasů)
Text pojednává o věcných břemenech - především pojem definuje, věnuje se jejich vzniku a zániku a uvádí co vymezují (jak omezují vlastníka).Věcná břemena omezují vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět (např. cestu přes svůj pozemek), něčeho se zdržet (např. stavby na svém pozemku) nebo něco konat (např. pečovat o pramen a studnu na svém pozemku).

Právo odpovídající věcnému břemenu buď může být spojeno s vlastnictvím určité nemovitosti (např. s vlastnictvím pozemku, který jinak není přístupný, je spojeno právo cesty přes sousední pozemek), nebo může toto právo patřit určité osobě (např. původní vlastníci mají právo doživotního bezplatného bydlení v prodaném domě).

Vznik

Věcná břemena vznikají většinou písemnými smlouvami nebo v dědickém řízení. Právo odpovídající věcnému břemenu lze získat také vydržením. Smlouvou může zřídit věcné břemeno vlastník nemovitosti.

Zánik

Věcná břemena zanikají písemnými smlouvami, rozhodnutími příslusnych orgánů nebo ze zákona. Věcné břemeno zaniká také tehdy, nastanou-li takové trvalé změny, že věc již nemůže sloužit potřebám opravněné osoby nebo nemovitosti. Patří-li právo, které vyplývá z věcného břemene, určité osobě, věcné břemeno zaniká nejpozději její smrtí.

K právní účinnosti vzniku a zániku věcných břemen se vyžaduje vklad do katastru.