Počet stránek ve webu: 40.661

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.00 (2 hlasů)

Text definuje pojem právnická osoba.Právnické osoby jsou uměle vytvořené subjekty, které v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé. Podstatu právnických osob tvoří buď lidé, nebo věci. Podle toho se rozlišují:

  • Společenství osob neboli korporace, jež tvoří sdružení fyzických osob - např. obchodní společnost, družstvo, spolek. Práva a závazky sdružení nejsou právy a závazky jeho jednotlivých členů. Korporace vystupuje v právních vztazích jako samostatná, od svých členů odlišná bytost.
  • Společenství věcí, majetku. Mají-li peněžní podstatu, nazývají se nadace nebo fondy. Jsou-li jejich podstatou nějaká majetková zařízení, např. budovy, Jmenují se podniky, ústavy apod. Nadace se zřizují zejména k humarutmm cílum a k podpoře duchovních hodnot.
  • Společenství právnických osob. Právnické osoby se mohou sdružovat a vytvářet k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiných účelů další právnické osoby, které se nazývají sdružení. Sdružení jedná a vystupuje v právních vztazích samostatně a nezávisle na právnických osobách, které jsou jeho členy.

Právnickými osobami jsou pouze takové organizace, které vznikly zákonným způsobem. Většinou vznikají na základě písemných smluv nebo zakládacích listin zápisem do evidence, tj. do obchodního nebo jiného rejstříku. Zanikají výmazem z této evidence, zpravidla po likvidaci.

Právnických osob je mnoho, působí ve všech oblastech hospodářského a společenského života. Mají rozmanité právní podoby a struktury. Podnětem k jejich vytváření je buď podnikatelský zájem, který vede občany k zakládání obchodních společností a družstev, nebo občané usilují o seberealizaci mimo hospodářskou sféru v různých spolcích a zájmových organizacích kulturních, sortovních a jiných.

Při právních úkonech jsou právnické osoby zastupovány osobami fyzickými, které za ně jednají jejich jménem a na jejich účet buď přímo jako jejich orgány, nebo nepřímo na základě plné moci jako jejich zástupci.

Právnickou osobou je také stát a charakter právnických osob, tzv. veřejnoprávních korporací, mají i územní samosprávné celky, např. obce. Stát a veřejnoprávní korporace, které kromě samosprávného hospodaření plní také úkoly v soustavě státního administrativního aparátu, se podstatně odlišují od ostatních právnických osob korporativního typu, jakými jsou obchodní společnosti, družstva nebo spolky.

Rozdíly jsou nejen v jejich poslání a činnosti, ale i v tvorbě členské základny. O svém státním občanství nebo členství v Obci člověk většinou sám nerozhoduje, ale stává se členem těchto korporací automaticky jako občan a obyvatel.