Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1998-2018 jsem po autonehodě ve III. stupni invalidity, kdy mi pojišťovna doplácí 50% náhradu za ztrátu výdělku. Vím, že s přechodem do starobního důchodu mi ale přestane toto vyplácet a prudce se mi sníží životní úroveň. Za ty roky, co pracovat nemůžu bych měl jiný plat a tedy i jinou výši starobního důchodu.

Myslím, že by pojišťovna měla doplácet i tento rozdíl po tom přechodu do starobního důchodu v nějaké formě náhrady – můžete mi prosím podat zprávu, jak to řešit? Pokud vím, už neexistuje pojem náhrada za ztrátu na důchodu a dnes (07.09.2018) se to řeší tak, že se od zaměstnavatele (pojišťovny), co vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku vyžádá doklad, co se předloží ČSSZ a ti pak starobní důchod přepočítají - nebo je to jinak? Děkuji, Jan.

ODPOVĚĎ:
Účelem náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity) je reparovat újmu odvíjející se od ztráty pracovní způsobilosti poškozeného, kdy odškodnění náleží po dobu, po kterou ztráta pracovní způsobilosti brání poškozenému, aby si příjmy opatřoval vlastní prací, Vzhledem k tomu, že po dosažení věku 65 let (kdy zaniká nárok na invalidní důchod a vzniká nárok na důchod starobní) je plné pracovní začlenění spíše výjimkou, dospěl Nejvyšší soud ČR (sp. zn. 25 Cdo 4066/2016, ze dne 28.11.2017) k závěru, že vznikem nároku na výplatu starobního důchodu podle § 61a, odst. 1 zákona o důchodovém pojištění zaniká invalidnímu důchodci nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti.
Pojem náhrada za ztrátu na důchodu stále existuje. Dle § 2964 nového občanského zákoníku ale platí, že náhrada za ztrátu na důchodu náleží poškozenému ve výši rozdílu mezi důchodem, na který poškozenému vzniklo právo, a důchodem, na který by mu vzniklo právo, jestliže by do základu, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v době rozhodné pro přiznání důchodu. Po dosažení 65 let věku si tedy můžete požádat o klasický starobní důchod s datem přiznání tehdy, kdy Vám bude 65 let, k žádosti bude zapotřebí doložit vyplácenou náhradu za ztrátu na výdělku. Česká správa sociálního zabezpečení pak provede dva výpočty důchodu – výpočet důchodu z výdělku před přiznáním invalidního důchodu a výpočet z výdělků, ke kterým připočte vyplácenou náhradu za ztrátu na výdělku. Výhodnější z těchto výpočtů porovná s výší důchodu, který Vám bude náležet ke dni, kdy Vám bude 65 let a pokud bude výhodnější důchod vyšší, bude Vám přiznán a vyplácen tento výhodnější důchod. Nemusíte se tedy obávat toho, že by došlo k výraznému snížení Vaší životní úrovně kvůli ukončení výplaty náhrady za ztrátu na výdělku.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Přepočítání výše důchodu u invalidy 3. stupně - vliv starobního důchodu na vyplácení ztráty na výdělku pojišťovnou