Počet stránek ve webu: 42.116

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Krajský úřad, jakmile obdrží spisovou dokumentaci žadatelů, zahájí tzv. odborné posuzování žadatelů. Krajský úřad je při rozhodování o zařazení žadatelů do evidence rovněž oprávněn vyzvat žadatele k osobnímu jednání za účelem posouzení jejich předpokladů a je oprávněn zjišťovat další skutečnosti rozhodné pro svěření dítěte.

Posuzování žadatelů o adopci, osvojení, pěstounství (pěstnounskou péči)

 

  • posuzuje charakteristiku osobnosti, psychický stav, předpoklady vychovávat dítě, motivaci, která vedla k  žádosti o  osvojení dítěte nebo o  jeho svěření do  pěstounské péče, stabilitu manželského vztahu a  prostředí v  rodině, popřípadě další skutečnosti rozhodné pro osvojení dítěte nebo jeho svěření do pěstounské péče. Zdravotní stav žadatelů z hlediska dlouhodobé péče o dítě posoudí posudkový lékař krajského úřadu (na základě zdravotní dokumentace žadatele, vedené jeho praktickým lékařem). Žadatelé jsou pozváni k psychologickému posouzení, součástí odborného posouzení je dále zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny, včetně speciální přípravy k přijetí dítěte pěstounem na přechodnou dobu. Jde o kurz, jehož účelem je poskytnout budoucím osvojitelům a pěstounům nejpotřebnější informace z oblasti náhradní rodinné péče, reálnou představu o dětech, které jsou vhodné ke svěření do náhradní rodiny, poskytnout potřebný náhled na jejich předpoklady pro přijetí dítěte. Povinnost účastnit se přípravy není stanovena žadatelům, kteří již děti vychovávají a prokazují dobré výchovné schopnosti, a dále těm,  kteří ji absolvovali již dříve,
  • pokud žadatelé vychovávají vlastní děti, zjišťuje se rovněž jejich názor (pokud je to vzhledem k jejich věku možné) na přijetí osvojovaného dítěte nebo dítěte svěřovaného do  pěstounské péče do  rodiny, je posouzena jejich schopnost přijmout dítě do rodiny,
  • dále se zkoumá bezúhonnost žadatele, jeho manžela, druha, dítěte a jiné osoby tvořící s žadatelem společnou domácnost,
  • u žadatelů, kteří jsou ochotni přijmout do rodiny dětivyžadující speciální péči je nutno se zaměřit na posouzení schopnosti  pečovat o takovéto děti.

 

 

Zařazení do evidence žadatelů

Pokud žadatelé vyhoví všem kritériím prověřeným odborným posouzením, krajský úřad neprodleně rozhodne o zařazení žadatelů do evidence žadatelů. Krajský úřad na základě vydaných rozhodnutí vede evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu. Po dobu vedení žadatelů v evidenci může krajský úřad kdykoli zjišťovat,zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností,v případě potřeby je oprávněn provést  i nové odborné posouzení žadatele.

 


Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.