Počet stránek ve webu: 41.368

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Pokud se týká osvojení a pěstounské péče, pak zákon o sociálně-právní ochraně dětí  vymezuje přesná pravidla pro jejich zprostředkování. Podstata zprostředkování spočívá ve  vyhledávání dětí vhodných k osvojení a pro pěstounskou péči a v nalezení vhodných osvojitelů nebo pěstounů pro tyto děti.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče, podmínky

Podmínkou pro zprostředkování je podání žádosti fyzické osoby, která má zájem přijmout dítě do osvojení či do pěstounské péče. Tato žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele. Žádost o zprostředkování může podat občan ČR, který má na území ČR trvalý pobyt, a cizinec, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR alespoň 365 dnů. Zprostředkování zajišťují krajské úřady a ministerstvo. Zprostředkování osvojení se neprovádí v případě,že rodiče dali souhlas k osvojení dítěte předem ve vztahu k určitým osvojitelům nebo podal-li návrh na osvojení manžel rodiče dítěte nebo pozůstalý manžel po rodiči nebo osvojiteli dítěte. Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí, podala-li návrh na svěření dítěte do pěstounské péče osoba dítěti příbuzná nebo osoba blízká dítěti nebo jeho rodině.

 

Průběh zprostředkování

Proces zprostředkování je třeba začít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jeho úseku, který má na starost oblast sociálně-právní ochrany dětí a tedy i náhradní rodinnou péči. Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyhledává děti vhodné pro osvojení a pěstounskou péči a vyhledává vhodné osvojitele nebo pěstouny pro tyto děti. To znamená, že shromažďuje všechny potřebné údaje o žadatelích o osvojení nebo pěstounskou péči a o dětech, které je vhodné svěřit do těchto  forem náhradní rodinné péče. Na obecním úřadě obce s rozšířenou působností je k dispozici formulář žádosti o zprostředkování osvojení či pěstounské péče, k žádosti je nutno doložit zákonem požadované doklady a po jejich shromáždění sociální pracovnice založí spis žadatele. Spisová dokumentace musí vždy obsahovat:

  • žádost, v  níž jsou obsaženy žadatelovy osobní údaje, jimiž jsou jméno, příjmení, datum narození  a místo trvalého pobytu,
  • doklad o  státním občanství nebo o  povolení k  trvalému pobytu nebo o  hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dnů,
  • opis z evidence Rejstříku trestů (o ten zažádá sociální pracovnice),
  • zprávu o zdravotním stavu, kterou žadatel získá od svého praktického lékaře,
  • údaje o ekonomických poměrech (potvrzení zaměstnavatele o příjmu),
  • údaje o sociálních poměrech (sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností provede v domácnosti žadatelů šetření, povede s žadateli pohovor o jejich záměru stát se náhradním rodičem, o představách o náhradním rodičovství a o dítěti, které by chtěli do rodiny přijmout).

Uvedené údaje se vyplňují na předepsaných formulářích, které žadatelům předá sociální pracovnice obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak postoupí kopii kompletní spisové dokumentace žadatelů neprodleně krajskému  úřadu.  Ten vytváří evidenci dětí a evidenci žadatelů, posuzuje vhodnost žadatelů a rozhoduje o zařazení žadatele o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny.

 

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.