Počet stránek ve webu: 42.093

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chci se zeptat, zda "má smysl" nějak napadat odvolací lhůtu proti školnému. Kromě toho, že mé problémy (poměry) na vysoké škole mi brání řádně studovat (MŠMT se vyjádřilo, že mám podat trestní oznámení na VŠ) a prodlužováním je potřeba zaplatit školné. Bohužel, nevím, zda mi přišlo oznámení do schránky a vycházela jsem z toho, že lhůta pro odvolání běží od vložení do schránky.

Teď se dozvídám, že lhůta běží od vložení do schránky. Dívala jsem se na diskuze a byť je takto stanovená lhůta diskutabilní, tak jsou zmiňovány judikáty apod. Děkuji předem za konzultaci. Hezký den. Lýdie.

 

ODPOVĚĎ:
Z dotazu zcela jasně nevyplývá, v čem vlastně tkví Váš problém. Předpokládám, že ze strany vysoké školy Vám byl vyúčtován poplatek za delší studium (ve smyslu § 58/3 zákona o vysokých školách), přičemž Vám bylo současně umožněno (dle interních pravidel vysoké školy) se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Usuzuji dále, že lhůtu pro podání odvolání jste zmeškala.
Možnost odvolat se proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium je výslovně (ovšem dosti stručně) zmíněna v § 58/7 zákona o vysokých školách:
„Rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem podle odstavce 3 se vydává alespoň 90 dnů před splatností poplatku. Rektor může v rámci rozhodování o odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem vyměřený poplatek snížit, prominout nebo odložit termín jeho splatnosti s přihlédnutím zejména ke studijním výsledkům a sociální situaci studenta podle zásad uvedených ve statutu veřejné vysoké školy. “
Co se týče počátku běhu lhůty pro odvolání, je v první řadě nutné nahlédnout do vnitřních předpisů vysoké školy – je možné, že tato problematika je zde upravena.
V zásadě však platí, co ve svém dotazu uvádíte. Lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy došlo k události, od které se tato lhůta počítá. V případě odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium bude touto událostí doručení tohoto rozhodnutí studentovi – tedy den, kdy se příslušná písemnost dostala do studentovi dispozice (typicky tedy v den, kdy mu bylo toto rozhodnutí doručeno do poštovní schránky a mohl si ho tudíž vyzvednout). Pomocně lze v této souvislosti vyjít například z § 40 a § 83/1 správního řádu.
V tomto ohledu je podstatné, jak Vám bylo předmětné rozhodnutí doručeno (zda poštovní zásilkou do vlastních rukou, tím, že zásilka ležela 10 dní na poště, popř. zda Vám bylo doručováno veřejnou vyhláškou – tedy na úřední desce vysoké školy).
Pokud jste lhůtu pro podání odvolání zmeškala, můžete se obrátit na vysokou školu s žádostí o prominutí tohoto zmeškání (bude samozřejmě nutné uvést a doložit – tedy prokázat - objektivní důvody, které zmeškání lhůty zapříčinily). Současně s touto žádostí je nutné podat i odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium. Bude-li vysokou školou Vaší žádosti vyhověno, bude se Vaším odvoláním zabývat, přestože lhůta pro jeho podání uplynula marně. V této souvislosti záleží vše na vnitřních pravidlech vysoké školy, která se na tuto problematiku vztahují.
Pro příklad lze v této souvislosti odkázat na interní pravidla Univerzity Karlovy:
https://cuni.cz/uk-7283.html
či Univerzity Hradec Králové:
https://www.uhk.cz/cs/filozoficka-fakulta/studium/poplatky-za-studium
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 111/1998 Sb. , o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.