Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Mám za vlastní peníze ŘO na všechny skupiny, včetně profesní způsobilosti na nákladní i osobní dopravu. Dopravní podnik Ostrava a. s. trvale hledá řidiče autobusu (už nejméně 18 měs. na webu visí nabídka). Rád bych pro něj pracoval. Jsem vzorný řidič, v Ekř mám za 10 let jeden přestupek (je mi 28 let) a mám čistý trestní rejstřík.

Vedoucí tří autobusových provozen v Ostravě (jedna není DPO) by mě vzali i bez praxe, ale neprošel jsem dopravně psychologickým vyšetřením.
1. V § 87a 361/2000 Sb. je řeč o podrobení se vyšetření; ne to, že jím mohu být zastaven. Mohu být?
2. Na nákladní dopravu jsem dostal kladný posudek jen na 2 roky, ale v § 87a se hovoří o 2. vyšetření až před dovršením 50 let. Je to finanční spekulace psychologa?
3. Dopravní podnik tvrdí, že uznat mi může posudek jen od toho psychologa, s nímž má smlouvu (tj. jen ten jeden). Je to pravda? Nechtějí se mnou jednat.
4. Má šanci žaloba o nástup a náhradu mzdy (jsem na ÚP) (výše uved. + presumpce viny)?
Problém je prý v mé ambicióznosti a vznětlivosti (osobnostní dotazník), ale na silnici se pochopitelně chovám slušně. Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve vámi zvoleném pořadí:
1/ Podrobení se dopravně psychologickému vyšetření:
Dle § 87a/6 zákona o silničním provozu platí, že dopravně psychologické vyšetření je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti. Z toho vyplývá, že pokud se dopravně psychologickému vyšetření podrobíte a výsledek takového vyšetření bude záporný (tzn. že budete z dopravně psychologického hlediska shledán nezpůsobilým pro výkon povolání řidiče), budete zároveň shledán zdravotně nezpůsobilým pro výkon práce, o kterou se ucházíte. Nestačí tedy se dopravně psychologickému vyšetření podrobit, nýbrž je nutné, aby pro Vás toto vyšetření dopadlo kladně.

2/ Vyšetření každé 2 roky:
Dle § 87/1 písm. b) zákona o silničním provozu je povinen se pravidelným lékařským prohlídkám podrobovat řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Vstupní lékařské prohlídce je takový řidič povinen se podrobit před zahájením výkonu práce řidiče, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
Pravidelné lékařské prohlídky však není možné ztotožňovat s vydáváním posudků o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (jedná se o dva odlišné instituty).
Z tohoto důvodu platí pro dopravně psychologická vyšetření frekvence dle § 87a/2 zákona o silničním provozu, tzn. že dopravně psychologickému vyšetření je držitel řidičského oprávnění (uvedený v § 87a/1 zákona o silničním provozu) povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.
I pokud by tedy byla na dopravně psychologickém posudku vyznačena doba jeho platnosti, nebude tento údaj závazný, jelikož doba platnosti dopravně psychologického posudku je stanovena zákonem.
V této souvislosti je zároveň vhodné upozornit, že v rámci jednotlivých pravidelných lékařských prohlídek si může lékař provedení dopravně psychologického vyšetření vyžádat (jak vyplývá i z vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). Není tedy vyloučeno, aby bylo do dovršení 50 let věku provedeno u téhož profesionálního řidiče více dopravně psychologických vyšetření.

3/ Poskytovatel dopravně psychologických vyšetření:
Zákon o silničním provozu ve svém § 87a/4 určuje, že dopravně psychologické vyšetření je oprávněn provádět psycholog, kterému Ministerstvo dopravy udělilo akreditaci. Tento právní předpis však nestanoví, že by bylo nezbytné opatřovat si dopravně psychologické posudky pouze od toho psychologa, s nímž má potencionální zaměstnavatel uzavřenou smlouvu; naopak, všechny dopravně psychologické posudky mají v tomto ohledu stejnou váhu.
Argument Vašeho potencionálního zaměstnavatele je absurdní rovněž s ohledem na § 87a/7 zákona o silničním provozu, z něhož vyplývá, že uchazeči o zaměstnání (tedy osoby, které nejsou zaměstnanci) hradí náklady dopravně psychologického vyšetření sami. Je nepřípustné, aby Vás potencionální zaměstnavatel nutil uzavřít smlouvu s poskytovatelem dopravně psychologického vyšetření v situaci, kdy náklady takového vyšetření ponesete sám (tímto způsobem by totiž byla vyloučena Vaše smluvní volnost a byl byste donucen přistoupit na cenu konkrétního poskytovatele dopravně psychologických vyšetření).
Seznam psychologů, kteří jsou akreditováni k provádění dopravně psychologických vyšetření, naleznete zde:
http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Udelene+akreditace+k+provadeni+dopravne+psychologickeho+vysetreni.htm

4/ Podání žaloby:
Český právní řád zná i žalobu, na jejímž základě soud nahradí svým rozhodnutím projev vůle určité osoby (v tomto případě by tedy soud svým rozhodnutím nahradil souhlas zaměstnavatele s podpisem pracovní smlouvy). S ohledem na skutečnost, že žádný zaměstnavatel není povinen uzavřít pracovní smlouvu s uchazečem, který splňuje veškeré zaměstnavatelovi požadavky, se však domnívám, že taková žaloba by šanci na úspěch spíše neměla.
Máte-li v úmyslu se na potencionálního zaměstnavatele obrátit např. s písemnou výzvou, v níž se budete domáhat uzavření pracovní smlouvy, neboť splňujete všechny zaměstnavatelovy požadavky (samozřejmě za podmínky, že si opatříte kladný dopravně psychologický posudek), můžete využít služeb advokáta (výzva napsaná advokátem může na potencionálního zaměstnavatele udělat větší dojem) : www.advokatikomora.cz

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
vyhláška č. 277/2004 Sb. , o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/