Počet stránek ve webu: 41.232

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jsme SVJ a chtěli bychom si postavit neprůhledný plot (chodí kolem spousta lidí, všichni koukají do oken, přízemní byty). Plot vysoký 1.8 m, na hranici pozemku. Hranice pozemku sousedí s obecním pozemkem, který je široký cca 2-3,5 metry a dále je místní komunikace. Plot bude i v křižovatce, dle dopravního inženýra je rozhledový trojúhelník (3,5m) v pořádku a plot nebrání výhledu do křižovatky.

Nicméně starosta obce nás upozornil na to, že pokud nebude plot průhledný, nedovolí nám jej vystavět. Zatím nerozumím z jakého důvodu zazněl tento verdikt? Známý ze stavebního úřadu situaci také vidí jako v pořádku na první pohled. Obec se prostě staví takto, že nám jej nepovolí postavit, pokud tedy bude neprůhledný. Mohla bych prosím vědět, z jakého důvodu? Obec nemá regulační plán. A za jakých podmínek tedy může obec povolit neprůhledný plot? Děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
"Verdikt", který zazněl z úst pana starosty, je poměrně úsměvný. Pan starosta si zřejmě neuvědomuje, že tím, kdo o ne/povolení plotu rozhoduje, je místně příslušný stavební úřad (který vykonává přenesenou působnost), nikoli obec (která bude figurovat maximálně jako účastník řízení, popř. jako dotčený orgán).
Dle znění dotazu usuzuji, že pozemek SVJ (na kterém hodláte plot vystavět) sousedí s veřejným prostranstvím. Dle § 34 zákona o obcích platí, že:
"Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru."
Z tohoto důvodu bude nutné, abyste pro výstavbu oplocení získali od místně příslušného stavebního úřadu územní souhlas (jak to vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14. stavebního zákona). Přílohou žádosti o vydání územního souhlasu musí být rovněž:
"souhlasy osob, jejichž vlastnické ... právo k ... sousedním pozemkům ... může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas s navrhovaným záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu ..."
(jak to výslovně vyplývá z § 96/3 písm. d) stavebního zákona).
Pakliže by Vám obec (jako vlastník sousedního pozemku) odmítla písemný souhlas udělit, nebude ještě nic ztraceno. V takovém případě se však budete muset vydat administrativně mírně složitější cestou (tzn. že stavební úřad nebudete žádat o vydání územního souhlasu, nýbrž územního rozhodnutí - v takovém případě se obec stane účastníkem řízení a bude moci k Vašemu stavebnímu záměru vznášet námitky - její písemný souhlas však již zapotřebí nebude).
Na názor starosty obce se proto v současné chvíli nemusíte ohlížet - obraťte se na místně příslušný stavební úřad a konzultujte s ním, co bude z Vaší strany zapotřebí učinit/doložit pro to, aby byla výstavba oplocení povolena. Je samozřejmě možné, že starosta obce se pokusí cestou svých známostí ovlivnit názor stavebního úřadu - v takovém případě se však již bude jednat o protiprávní postup.
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 69 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.