Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Bydlím v řadovém domku, kde máme cca 60 m dlouhou zahradu. Na konci zahrady přibližně 40 m od domu mám postavenou garáž, ke které jsme z výhledu z domu přistavěli 3 kotce do tvaru L. Jsou to typické kotce 3x2 m, kdy máme dva podélně za sebou a jeden je situován svou délkou za roh podél garáže, celková výměra je 18 m2 a výška 3 m.

Zahrada má na svou šířku 9,5 m a šířka kotců je 8 m, proto vznikl průchod mezi pravým pozemkem 1 m a levým pozemkem 0,5m. V dřívějších dobách tu bylo zvykem stavět dřevěné stavby od hranice k hranici pozemku a nikdo to tu moc neřešil. I na mém pozemku kdysi takováto stavba byla (u sousedů zleva stále to tak mají), než se zrekonstruovala na zděnou garáž. Proto jsme rozestupy mezi pozemky moc neřešili a i v domnění, že stavba do 25 m2 a výšky 5 m se nemusí ohlašovat. Stavba je demontovatelná bez pevných základů, spojuje jí šikmá střecha s bitumenovou krytinou. Asi po roce, když nám sousedka zprava znepřístupnila příjezdovou cestu ke garáži a zahrnula ji zeminou (řešíme momentálně soudně) a začala nás ze všech stran své zahrady sledovat kamerami (prý si hlídá hranice svého pozemku) jsme si řekli, že pro klid duše nahlásíme i tuto stavbu, aby jsme měli vše v pořádku. Uvědomujeme si, že jsme pochybili a měli jsme si před stavěním kotců všechno zjistit, že naše nevědomost nás neomlouvá. Na stavebním úřadě nám řekli, že je to stavba pro chov zvířat (nemáme registrovanou žádnou chovatelskou stanici na této adrese a ani na žádné jiné adrese) tudíž stavební úřad nemůže vycházet z chovu zvířat (chovatelská stanice). Z naší strany se jedná o ustájení domácích mazlíčků (německý ovčák, staford). Stavba pro chov musí splňovat 16 m2 což naše stavba nesplňuje, ale i tak nám dali dodatečné povolení. Tato sousedka se odvolala až ke krajskému úřadu, kde nám toto povolení zrušili a nyní se bude dělat další řízení se stavebním úřadem (paní úřednice nám řekla, že budeme potřebovat mít na kotce projekt a protipožární zprávu). Moje otázka zní, jakým způsobem se v takovéto situaci můžeme domoci práva výjimky. Dle § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. odst. 6 S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku rodinný dům, garáž a další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu. V takovém případě nesmí být ve stěně na hranici pozemku žádné stavební otvory, zejména okna, větrací otvory; musí být zamezeno stékání dešťových vod nebo spadu sněhu ze stavby na sousední pozemek; stavba, její část nesmí přesahovat na sousední pozemek. Tedy u řadových domků není vyhláškou daná povinnost dodržet 2 metrovou vzdálenost od hranice pozemku (toto je povinnost u rodinných domů, mezi nimiž je volný prostor), avšak stavby musí splňovat podmínky uvedené v odst. 6. což naše stavba splňuje. Děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Stavební zákon ve svém § 103/1 písm. e) bodu 3. nehovoří o tom, že by stavby pro chovatelství mohly být zřizovány pouze v chovných stanicích, resp. pro podnikatelské účely. Takovou stavbou může být i prostá králíkárna či kurník. Jsou-li v předmětných kotcích ubytováni Vaši psi, dalo by se tedy skutečně uvažovat o tom, že se jedná o stavby pro chovatelství. To však pouze na okraj.
Ve Vašem případě je klíčové, jakým způsobem budou předmětné kotce stavebním úřadem kvalifikovány v novém řízení. V tomto ohledu Vám doporučuji kontaktovat dotyčnou úřednici a konzultovat s ní, jaké ustanovení stavebního zákona se dle jejího názoru bude na předmětné kotce vztahovat.
V této souvislosti přicházejí v úvahu v zásadě dvě možnosti:
1/ Územní souhlas:
Je možné, že dotyčná úřednice bude předmětné kotce považovat buď za:
„stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení“
(ve smyslu § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 1. stavebního zákona),
anebo za:
„stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m“
(ve smyslu § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 3. stavebního zákona).
V obou těchto případech by pro zřízení těchto staveb byl zapotřebí územní souhlas. Je pravdou, že jednou z povinných náležitostí žádosti o vydání územního souhlasu je i „jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy“ (§ 96/3 písm. e) stavebního zákona) – je možné, že se jedná o „projekt“, o kterém se dotyčná úřednice zmiňovala (obdobné náležitosti by pak měly být vyžadovány rovněž v případě žádosti o dodatečné povolení stavby).
Z výše citovaných ustanovení stavebního zákona je však zřejmé, že Vaše kotce se do žádné z těchto definic zcela „nevejdou“ (vždy je tu určitý rozpor).
2/ Územní souhlas a souhlas se stavební ohláškou:
Je však také možné, že dotyčná úřednice vyhodnotí Vaše kotce jako:
„stavby do 70 m2 celkové zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m“
(ve smyslu § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. d) stavebního zákona).
Vaše kotce tomuto popisu staveb zřejmě přesně odpovídají. Pro povolení těchto staveb je (mimo jiné) zapotřebí předložit i projektovou dokumentaci (§ 105/2 písm. e) stavebního zákona) – je možné, že „projektem“ měla dotyčná úřednice na mysli právě toto (tyto dokumenty by pak měly být předloženy rovněž v rámci dodatečného povolování stavby).
Je však zároveň možné, že dotyčná úřednice bude Vaše kotce kvalifikovat ještě jiným způsobem (její právní názor pro Vás bude samozřejmě určující).
Vaše citace § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území:
„S ohledem na charakter zástavby je možno umístit až na hranici pozemku … další stavby a zařízení související s užíváním rodinného domu ...“
je zcela správná – zákonodárce skutečně počítá s tím, že tyto stavby mohou být umisťovány až na hranici pozemků. S ohledem na skutečnost, že nežádáte o povolení dosud neexistující stavby, nýbrž žádáte o dodatečné povolení stavby již existující, se nicméně domnívám, že o výjimku v této souvislosti žádat nemusíte. Zaprvé proto, že stavba dle § 104/1 písm. d) stavebního zákona (kterou jsou s největší pravděpodobností i Vaše kotce) nevyžaduje odstupovou vzdálenost, zadruhé proto, že se jedná o stavbu, která dle § 25/6 vyhlášky o obecných požadavcích navyužívání území může být umisťována až na hranici pozemků. I v tomto případě Vám však doporučuji konzultovat nastalou situaci s dotyčnou úřednicí stavebního úřadu, která by měla být schopna Vám sdělit, co všechno jí budete muset předložit.
___________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhláška č. 501/2006 Sb. , o obecných požadavcích na využívání území