Počet stránek ve webu: 38.656

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jaké stavby je možno stavět na parcele ovocný sad podle PÚR, obec nepovolila změnu na stavební parcelu. Je možno postavit hospodářskou budovu - lisovnu, sušárnu ovoce, garáž pro technické zázemí ap. Děkuji, Hanuš

ODPOVĚĎ:
V rámci Vašeho dotazu příliš nerozumím Vámi užité zkratce „PÚR“. Tato zkratka je totiž běžně užívána pro politiku územního rozvoje. Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, přičemž politiku územního rozvoje pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj pro celé území České republiky a schvaluje ji vláda (§ 31/1 a 3 stavebního zákona). Domnívám se proto, že při použití této zkratky došlo k omylu a na mysli jste měl územní plán obce.

Co se týče možností realizace konkrétních stavebních záměrů na pozemku, představuje klíčový dokument právě územní plán obce (pakliže obec územní plán opatřila a vydala).

Dle znění dotazu předpokládám, že Vámi zmiňovaný pozemek není v územním plánu obce určen k zastavění, tzn. že pro tento pozemek se v územním plánu obce nepočítá s jeho zastavěním.

V první řadě Vám doporučuji nahlédnout do územního plánu obce a ověřit, jaká omezení jsou tam pro Váš pozemek stanovena. Lze totiž předpokládat, že případné omezení zastavitelnosti Vašeho pozemku nebude absolutní, nýbrž se bude vztahovat pouze k určitému typu staveb. Pokud územní plán pro daný pozemek nepočítá s jeho zastavěním, je možné, že bude obsahovat například pouze zákaz zřizování staveb pro rodinné bydlení, individuální rekreaci, staveb průmyslových apod. Takový zákaz se však nemusí vztahovat na drobné stavby, které s druhem pozemku úzce souvisí (jak v dotazu ostatně zmiňujete).

Dále je zapotřebí zjistit, v jakém územním režimu se daný pozemek dle územního plánu vlastně nachází, tzn. zda je tento pozemek umístěn v zastavěném území obce (tzv. intravilán), nezastavěném území obce či v zastavitelné ploše.

Přestože z dotazu nevyplývají podrobnější informace k zařazení pozemku v rámci územního plánu obce, upozorňuji na § 18/5 stavebního zákona, dle něhož (mimo jiné) platí, že:
- v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření, a to mimo jiné pro zemědělství,
- uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje.

V současné chvíli Vám doporučuji navštívit místně příslušný stavební úřad a konzultovat zde podmínky zřízení Vámi zmíněných staveb na předmětném pozemku.

Dále upozorňuji, že pro zřízení některých staveb není zapotřebí získat žádné přivolení stavebního úřadu, tzn. že tyto stavby mohou být zřízeny ve volném režimu. Může se jednat pouze o stavby, které splňují všechny tyto podmínky:
- jedná se o stavbu do 25 m2 zastavěné plochy,
- jedná se o stavbu do 5 m výšky,
- jedná se o stavbu s jedním nadzemním podlažím,
- jedná se o stavbu podsklepenou nejvýše do hloubky 3 m,
- jedná se o stavbu na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci,
- jedná se o stavbu, která neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin,
- nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení,
- nejedná se o stavbu pro podnikatelskou činnost,
- tato stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
- tato stavba je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m,
- plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci
(jak vyplývá z § 79/2 písm. o) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona). S ohledem na znění dotazu však předpokládám, že některé z vyjmenovaných podmínek ve Vašem případě splněny nebudou.

Pakliže z Vaší konzultace se stavebním úřadem vyjde najevo, že překážku pro realizaci Vašich stavebních záměru představuje platný územní plán, můžete se na obec obrátit s žádostí o jeho změnu (tato změna se pak může týkat samozřejmě pouze Vašeho pozemku).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Jakou stavbu může postavit majitel pozemku ovocný sad
  • Co je možné potavit v ovocném sadu, sadě?