Počet stránek ve webu: 42.859

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje zanonymněné roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny.


 

OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Smlouva o výkonu funkce pro majitele, jednatele a společníka s. r. o. v jedné osobě
- Placení zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnance s. r. o.

Založila jsem si s. r. o. , jsem majitelka, jednatelka i společník v jednom. Chtěla bych se zeptat, zda je možné udělat si smlouvu o výkonu funkce na moji osobu a pobírat měsíčně odměnu (cca minimální mzda) za výkon funkce jednatele? A nebo se musím nechat ve své firmě zaměstnat a platit zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele a i za zaměstnance? Děkuji, Helena.

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě je možné uzavřít mezi Vámi jako jednatelkou a společností smlouvu o výkonu funkce, nicméně i při uzavření této smlouvy bude za Vás nutné odvádět sociální a zdravotní pojištění, kdy se v této situaci na jednatele nahlíží jako na zaměstnance pro účely odvodů pojistného.

___

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Předání potvrzení o zaměstnání novému zaměstnavateli - je to povinnost?
- Povinnost předání potvrzení o zaměstnání novému zaměstnavateli
- Předání zápočtového listu novému zaměstnavateli - je to povinnost?
- Povinnost předání zápočtového listu novému zaměstnavateli
- Potvrzení o zaměstnání a zápočtový list - rozdíl
- Potvrzení o zaměstnání a posudek o pracovní činnosti - rozdíl
- Zápočtový list a posudek o pracovní činnosti - rozdíl

Prosím o informaci, zda je nějak legislativně zakotvena povinnost zaměstnance odevzdat při nástupu novému zaměstnavateli originál potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele, jak je to tak často vyžadováno. Může zaměstnavatel tímto podmiňovat nástup? Příp. prosím o odkaz na příslušný právní předpis. Velice děkuji, Daniela.

ODPOVĚĎ:
Potvrzení o zaměstnání (které se v personální praxi zpravidla nazývá "zápočtový list") je upraveno v § 313 zákoníku práce.

Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm:
a/ údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b/ druh konaných prací,
c/ dosaženou kvalifikaci,
d/ odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
e/ zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
f/ údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Pro doplnění pouze upozorňuji, že potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) není totéž, co posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek). Ten je upraven v § 314 zákoníku práce, je zaměstnavatelem vydáván pouze na žádost zaměstnance a zaměstnavatel v něm hodnotí práci zaměstnance, jeho kvalifikaci, schopnosti a další skutečnosti, které mají vztah k výkonu práce.
Neexistuje žádné ustanovení, které by zaměstnavatele nutilo vyžadovat od nově nastupujících zaměstnanců (či uchazečů o zaměstnání) předložení potvrzení o zaměstnání. Pokud tak tedy někteří zaměstnavatelé činí (resp. dokonce přijetí do zaměstnání podmiňují předložením potvrzení o zaměstnání od předchozího zaměstnavatele), děje se tak na základě jejich vlastního rozhodnutí.
Rozsah informací (resp. dokumentů), které jsou zaměstnavatelé oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání, je omezen v § 30/2 zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení platí, že zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.
Je-li tedy uchazeč o zaměstnání schopen doložit veškeré informace, uvedené v potvrzení o zaměstnání, prostřednictvím jiných dokumentů, neměl by jeho eventuální budoucí zaměstnavatel trvat na předložení pouze potvrzení o zaměstnání.

Obdobně je každý zaměstnavatel omezen také v § 12/2 zákona o zaměstnanosti, dle něhož platí, že:
- zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem, dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem;
- na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje.

Shora uvedené však nelze chápat tak, že by zaměstnavatelé vůbec nebyli oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání předložení potvrzení o zaměstnání od jejich předchozích zaměstnavatelů. Například údaje o odpracovaných letech praxe, dosažené kvalifikaci apod. lze nejsnáze prokázat právě předložením potvrzení o zaměstnání.
To, že zaměstnavatelé jsou obecně oprávněni požadovat od uchazečů o zaměstnání předložení potvrzení o zaměstnání, se promítlo rovněž do judikatury Nejvyššího soudu, který konkrétně ve svém rozsudku ze dne 26.3.2013, sp. zn. 21 Cdo 907/2012, dospěl k závěru, že:
"Vzhledem k tomu, že zaměstnavatel nemá právní povinnost sjednat se zaměstnancem pracovní poměr … může důvodně předložením potvrzení o zaměstnání podmiňovat vznik pracovního poměru … postup zaměstnavatele, který odmítne uchazeče o zaměstnání zaměstnat v případě, že mu nepředloží potvrzení o zaměstnání, je v souladu se zákonem."

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 262/2006 Sb. , zákoník práce
zákon č. 435/2004 Sb. , o zaměstnanosti

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBČAN-SDRUŽENÍ A SPOLKY
- Sdružení lidí - je nutné založit sdružení, spolek s členstvím?
- Společenský klub - právní status, povinnosti, účetnictví
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Pokuta společenskému klubu za výběr peněz na společenské akce

Chtěla bych se zeptat na právní informace ke klubu maminek. Náš klub maminek byl založen před 20 lety (1997), a to je již dlouhá doba, za kterou se již mohlo leccos změnit. Klub maminek nemá žádný statut (není neziskovou organizací apod). Prostory má klub zdarma zapůjčené od radnice. Vedoucí klubu je jedna z maminek, klub má pokladníka. Vedoucí klubu i jiné maminky pak připravují program pro děti. Maminky s dětmi se schází 1x týdně, platí se vstup 40 Kč/rodinu. V ceně je zahrnut nákup pomůcek a společná svačinka. Činnost maminek připravujících program i činnost pokladníka je bezplatná, bez nároku na odměnu, odměňuje se pouze maminka, která připraví svačinu (částka 40 Kč + příp. vstup do klubu zdarma) a maminka připravující program (vstup do klubu zdarma) - neplatí však pro drahé akce např. vstup do planetária.
Dotazy:
- zda je potřeba, aby klub maminek měl ze zákona nějaký nějaký statut (např. neziskovka)
- jaké povinnosti by to sebou přinášelo
- zda klub má povinnost vést nějakou formu účetnictví
- zda by klub nemohl být pokutovaný za to, že vybírá peníze na činnost
Děkuji.

ODPOVĚĎ:
Pokud byste činnost chtěli formalizovat, pak by bylo nutné založit spolek dle občanského zákoníku, což představuje Vámi zmíněnou "neziskovou organizaci". Pro založení spolku by bylo nutné především zhotovit stanovy spolku. Následně spolek vzniká zápisem do spolkového rejstříku, který vede krajský soud dle sídla spolku. Spolek by pak musel vést účetnictví, byť pro spolky je umožněno jej vést ve zjednodušeném rozsahu.
Nicméně pokud zvládáte 20 let fungovat ve stávající podobě, domnívám se, že nebude nutné spolek zakládat. Vzhledem k tomu, že klub právně neexistuje (nejedná se o zmíněný spolek či jinou právnickou osobu), pak není nutné vést účetnictví a ze stejného důvodu by nemohl být rovněž pokutován, neboť není právním subjektem.
V zásadě zde probíhají smluvní vztahy pouze mezi jednotlivými členy klubu, nikoli mezi členy a klubem jako takovým.

____

OBCHOD-DAROVÁNÍ
- Podpis darovací smlouvy dementní osobou a napadení smlouvy
- Podpis darovací smlouvy duševně nezpůsobilou osobou a napadení smlouvy
- Podpis darovací smlouvy psychicky nemocnou a napadení smlouvy
- Napadení darovací smlouvy podepsané dementní osobou
- Napadení darovací smlouvy podepsané duševně nemocnou osobou
- Napadení darovací smlouvy podepsané psychicky nemocnou osobou
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Určovací žaloba na neplatnost darovací smlouvy podepsané duševně, psychicky nemocnou osobou
- Určovací žaloba na neplatnost kupní smlouvy duševně, psychicky nemocnou osobou

Otec přítele byl hospitalizován v nemocnici od 12.7.2016 a zemřel v ní dne 16.8.2016. Jeho vnuk jej dne 5.8.2016 navštívil v nemocnici, aby mu podepsal darovací smlouvu na byt, kde byla na této darovací smlouvě podepsaná i jeho stále žijící manželka (nechala si dát na tento byt věcné břemeno při podpisu darovací smlouvy - je v ní toto uvedeno). Mám kopie lékařských zpráv, kde dne 15.7.2016 byl jeho otec na psychiatrickém vyšetření, kdy jej chtěli převést do psychiatrické léčebny na základě kognitivní poruchy (stařecká demence) a depresivním stavům. Můj dotaz zní, zda se můžeme s vnukem, který tento byt neprávem a úmyslně nechal přepsat na sebe, ještě když přítelův otec žil, soudit, aby byt nebyl součástí dědictví a zda je šance vyhrání sporu? Děkuji. Milada.

ODPOVĚĎ:
Váš přítel má pochopitelný zájem na tom, aby byla platnost předmětné darovací smlouvy zpochybněna, tzn. aby bylo soudem určeno, že předmětná darovací smlouva je neplatná a byt se tudíž stává součástí pozůstalosti po otci Vašeho přítele a musí být vypořádán v rámci dědického řízení.
Za tímto účelem se může Váš přítel obrátit na místně příslušný okresní soud s tzv. určovací žalobou (§ 80 Občanského soudního řádu), v jejímž rámci se bude domáhat, aby byla předmětná darovací smlouva soudem prohlášena za neplatnou.
Určovací žalobu může Váš přítel opřít o § 581 občanského zákoníku, dle něhož platí, že právní jednání osoby jednající v duševní poruše, která ji činí neschopnou právně jednat, je neplatné. Za duševní poruchu lze v tomto ohledu považovat jakýkoli duševní stav člověka, který mu znemožňuje řádně se rozhodovat či projevovat svou vůli (např. pochopit podstatu právního jednání), což by mohl být rovněž případ otce Vašeho přítele v okamžiku podpisu předmětné darovací smlouvy.
Neplatnost právního jednání dle shora zmíněného § 581 občanského zákoníku je tzv. absolutní neplatností, tzn. že účinky této neplatnosti působí proti každému a neplatností stižené právní jednání je neplatné od samého počátku (nahlíží se tedy na něj, jako by k němu nikdy nedošlo).
Vašemu příteli lze doporučit kontaktovat advokáta (který se zabývá oblastí občanského práva) :
www.advokatikomora.cz
s jehož pomocí může podat k soudu určovací žalobu.

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamační lhůta na nový bytový dům - kolik let?
- Náhrada škody - náklady na náhradní bydlení kvůli vodou vytopenému bytu
- Nemožnost bydlení v bytě (vytopení vodou) a náhrada nákladů za náhradní bydlení
- Náhradní bydlení kvůli havárii v domě a náharad nákladů za náhradní ubytování, bydlení
- Skrytá vada nemovitosti - definice, příklad

12/2017 jsme převzali nový suterénní byt a v 02/2017 podepsali kupní smlouvu s developerem. V 06/2017 bylo zjištěno cca měsíční zatékání prasklého vodovodního rozvodu na chodbě domu v suterénu. Náš byt je bohužel jako první v sousedství, stal se neobyvatelný, developer celou dobu spolupracuje, ale vysoušení by už chtěl ukončit jako že už je "vysušeno", budeme asi souhlasit. V kupní smlouvě máme podepsánu jednoduchou větu - 2 roky záruka na vše, není tam napsán postup při uplatňování reklamací apod.
Chtěli bychom při vyřízení této reklamace nějak uplatnit možnost 5 leté záruky na skryté vady dle NOZ. Je to v našem případě možné nebo máme 2 roky dle smlouvy a tečka? A druhý dotaz - mám nárok na uhrazení finančních nákladů, které mi vznikly při opuštění bytu? Děkuji, Vlasta.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné odlišovat Vaše nároky vyplývající z odpovědnosti za skryté vady a nároky z dvouleté záruky.
Zárukou se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pokud tedy developer poskytl 2letou záruku, pak se toto vztahuje spíše na nově vzniklé vady v této době.
O skrytou vadu se pak jedná, pokud tato vada existovala již v době koupě nemovitosti, nicméně se projevila, resp. byla zjištěna později. S ohledem na výše uvedené tedy můžete určité reklamovat vady vzniklé ve lhůtě 2 let, jiné ve lhůtě 5 let.
Vzhledem k tomu, že k zatékání došlo až po koupi bytu, nepřichází v úvahu odpovědnost za skrytou vadu, ale naopak je nutné uplatnit nároky ze záruky, případně z odpovědnosti za škodu, která Vám vznikla v důsledku závady zaviněné developerem.
Rovněž bude možné po developerovi uplatňovat náklady vzniklé v důsledku opuštění bytu (tj. zejm. nájem za dobu, kdy jste byt nemohla užívat, náklady za stěhování apod.).

___

RODINA-REGISTROVANÉ PARTNERSTVÍ
- Zánik registrovaného partnerství - poplatek, náležitosti, přílohy
- Rozvod registrovaného partnerství - poplatek, náležitosti, přílohy
- Rozvod registrovaných partnerů - poplatek, náležitosti, přílohy
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Příspěvek na bydlení při bydlení bez nájemní smlouvy

Zánik registrovaného partnerství, obě s rozvodem souhlasíme, jak sepsat, co přiložit, kolik to stojí. Mám nárok na výživné, ale nechci ho, musím to tam také uvést? Byt - osobní vlastnictví mamky, bydlím tam já + 3 měsíční syn, nemám nájemní smlouvu, platím do fondu oprav + energie. Můžu i bez smlouvy žádat o příspěvek na bydlení? Kdyby mamka smlouvu napsala, za jakou částku při pronájmu nemusí odvádět daně. Může majitel bytu odhlásit nájemníka, který fyzicky v bytě nebydlí, ale sám není schopen si trvalý pobyt odhlásit? Moc děkuji za odpovědi, Soňa.

ODPOVĚĎ:
O zrušení partnerství rozhoduje soud na návrh jednoho z partnerů, přičemž žalobce musí prokázat, že partnerský vztah již fakticky netrvá. Tuto povinnost nemá, pokud se k návrhu připojí i druhý partner. Pokud se tedy dá očekávat, že se zrušením partnerství budete obě souhlasit, stačí, abyste se přímo do návrhu obě podepsaly, že se zrušením souhlasíte. Soudní poplatek se hradí 2000, -Kč a není třeba nic jiného dokládat. Pouze podat návrh a uhradit jej.
Majitel bytu může odhlásit nájemce, který v bytě nebydlí, a to za předpokladu, že se nájemce v bytě prokazatelně nezdržuje a nemá tam své věci. Odhlášení trvalého bydliště je správní řízení, takže bývá předvolán i nájemce, aby se k věci vyjádřil, pokud nespolupracuje, stačí výpovědi svědků nebo úřad provede místní šetření a pokud zjistí, že tam nájemce skutečně své věci nemá, tak jej odhlásí a přihlásí na adresu ohlašovny v daném městě.
K žádost o příspěvek na bydlení je nutné nájemní smlouvu doložit. Příjmy z pronájmu nejsou osvobozeny od daně při žádné minimální výši příjmu. Vaše matka by musela příjmy z pronájmu zahrnout do svého daňového přiznání. Pokud by je danila jako fyzická osoba, pak může uplatnit slevu na poplatníka, která činí téměř 25 tisíc ročně (2070 Kč měsíčně) a odečítá se z vypočtené daně. Záleží tedy na tom, zda a v jaké výši Vaše matka tuto slevu uplatní z jiných svých příjmů (ze zaměstnání) a jaká část tedy případně (zbude) i na odečet z daně z příjmů z pronájmu (ačkoli částka daně zahrnuje veškeré příjmy dohromady).

__

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody za znečištění domácnosti sousedem - vypouštění splodin amoniaku, močoviny
- Vypouštění splodin chemikálií, znečištění domácnosti a náhrada škody za vyčištění a desinfekci bytu, domu, nemovitosti

Soused mně znečistil vybavení domácnosti úmyslným vypouštěním emisí amoniaku a močoviny, škoda přes 5.000 Kč na vyčištění a dezinfekci domu.
Bylo podáno trestní oznámení a policie to odložila. Jde o trestný čin či přestupek? Mám nárok na náhradu škody, případně pojistné plnění? Děkuji Leoš.

ODPOVĚĎ:
V případě úmyslného poškození cizí věci, při kterém dojde ke vzniku škody nejméně 5.000,- Kč, přichází v úvahu trestný čin poškození cizí věci (ust. 228 trestního zákoníku), nicméně toto závisí na posouzení policie a také konkrétních okolnostech případu. V usnesení o odložení věci by měly být specifikovány důvody, proč k odložení došlo.
Nárok na náhradu škody můžete uplatnit i před civilním soudem – domáháte se žalobou. Zda máte nárok na pojistné plnění, záleží na tom, jakou pojistnou smlouvu a pro jaká rizika máte uzavřenou – zde je nezbytné prostudovat pojistnou smlouvu a v případě, že toto je kryto pojistkou, řídit se pokyny uvedenými ve smlouvě pro získání plnění.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Affiliate spolupráce - smlouva, typ smlouvy mezi subjekty
- "Dohazování zákazníků" - smlouva, typ smlouvy mezi subjekty

Mám webinář, který stojí 990 Kč. Několik lidí zaplatilo a všem se webinář líbil. Těm co už viděli můj webinář a mají zájem si přivydělat nějaké peníze jsem dal nabídku, která zní asi takto: každý kdo viděl webinář si může začít přivydělávat tím, že bude sdílet moje informace a bude na webinář přinášet nové zájemce a zákazníky o webinář. Za každého člověka, kterému doporučí můj webinář dostane 200 Kč, ale až po té co nový zákazník zaplatí. Jestliže člověk, který už viděl můj webinář a chce si přivydělat tímto způsobem, tak bych takovému člověku rád posílal peníze. Takový člověk mi dělá reklamu a přináší mi nové zákazníky, proto bych se chtěl s takovým člověkem dělit o peníze. Chci ho vyplácet jednorázově každý měsíc, ale ne hodinovou sazbou, ale úkolově (podle toho kolik nových zákazníků přivede na webinář). Jenže nevím jakou mám udělat smlouvu s tím člověkem, který bude chtít přinášet nové zákazníky, proto abych mu mohl posílat peníze. Nechci takového člověka zaměstnávat a nebo s ním mít nějakou jinou složitou smlouvu. Děkuju za přečtení.

ODPOVĚĎ:
V zásadě by přicházeli v úvahu 2 varianty.
Nabízí se uzavřít se "spolupracovníky" dohodu o provedení práce, kdy při výdělku do 10tisíc měsíčně neodvádíte sociální a zdravotní pojištění. Na druhou stranu byste jako zaměstnavatel musel zajišťovat srážku a odvod daně, což je dle mého názoru pro Vaše potřeby nadbytečná administrativa.
Druhou možností je uzavření jednoduché smlouvy, která není přesně v zákoně upravena. Jednat by se mohlo např. o smlouvu o reklamní propagaci, kdy za každého platícího zákazníka vyplatíte sjednanou částku. Ve smlouvě by bylo nutné ujednat výplatní termín, který může být dohodnut pevnými termíny, nebo např. dosažením určité částky. Rovněž ve smlouvě uveďte, že podmínkou vzniku nároku na odměnu je zaplacení webmináře zákazníkem.
Rovněž doporučuji upravit podmínky výpovědi a ukončení spolupráce.
S ohledem na jednoduchost smlouvy by se jednalo o rozsah max. jednoho listu papíru. Smlouvu by bylo možné rovněž uzavřít rovněž elektronicky, kdy by Vám ji naskenovanou s podpisem spolupracovník zaslal.

___

RODINA-SJM
- Odklonění majetku před rozvodem manželství a vypořádání SJM
- Jak zjistit nemovitosti manžela z katastru nemovitostí
- Jak zjistit nemovitosti manželky z katastru nemovitostí
- Jak zjistit jaké nemovitosti vlastní manžel, manželka
- Jak zjistit jaké byty, domy, pozemky vlastní manžel, manželka
- Manžel koupil byt, dům bez vědomí manželky - jak zjistit kde je?
- Manželka koupila byt, dům bez vědomí manžela - jak zjistit kde je?
- Koupě nemovitosti jedním z manželů a zápis na 1 jméno v listu vlastnictví - jde o SJM majetek?
- Koupě bytu, domu jedním z manželů a zápis na 1 jméno v katastru nemovitostí - jde o SJM majetek?

Pokud si manžel za dobu trvání manželství koupí nemovitost, např. byt, koupí si ho sám, tedy sice ze "společných peněz" ale tuto koupi před partnerkou zatají, bude se v rámci rozvodového řízení k tomuto přihlížet v rámci dělení majetku? Je možné si vyžádat v rámci rozvodového řízení např. výpis z katastru nemovitostí? Děkuji Vám srdečně za odpověď. Marie.

ODPOVĚĎ:
Ano, vše co manžel pořídí za manželství, je automaticky součástí SJM. Nebylo by tomu pouze tak v případě, že by nemovitost koupil z peněz, které získal prokazatelně mimo SJM - např. darem či děděním. Pokud nevíte adresu takové nemovitosti, bude to při případném soudním řízení problém, protože již do žaloby musíte nemovitost, která má být předmětem vypořádání, dostatečně specifikovat. Vhodnější by bylo, aby podal žalobu manžel a Vy byste pak již v rámci řízení namítla, že vlastní nemovitost, která by měla být rovněž předmětem vypořádání a navrhla byste, aby soud zjistil, jaké nemovitosti v jeho vlastnictví jsou. Soud má možnost vyhledávat v evidenci katastru nemovitostí ČR
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
vlastnictví nemovitostí na jméno, ovšem Vám jako občanovi pravděpodobně na czechpointu odmítnou sdělit. Doporučovala bych ale přesto jít osobně na katastr a požádat o seznam nemovitostí na manželovo jméno. Budete muset tento požadavek řádně odůvodnit, ale mám za to, že při řádném zdůvodnění by Vám mohli vyhovět.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Ukončení plaecení nákladů na byt a ztráta vlastnictví nemovitosti
- Ztráta vlastnictví bytu při neplacení výdajů na byt (daně ad.).
- Ukončení plaecení nákladů na byt a ztráta vlastnictví bytu, domu, pozemku
- Ztráta vlastnictví bytu při neplacení výdajů na nemovitost (byt, dům, pozemek) - daně, ad.

Moje babička již přes 4 roky (2013-2017) nežije s dědou ve společném bytě. Stále jsou manželé a vlastníky bytu jsou oba. Chtěla bych se zeptat, zda je babička povinná platit dědovi polovinu běžných nákladů na byt (nájem, elektřina, voda, plyn atd...), když byt vůbec nevyužívá a musí si platit jiné bydlení. Doteď tomu tak bylo a i když přišli přeplatky za energie děda jí vyplatil pouze polovinu těchto přeplatků. Pořád jí tvrdí, že jakmile přestane platit polovinu nákladů, že nemá právo na poloviční vlastnictví bytu. Předem moc děkuji za odpověď, Simona.

ODPOVĚĎ:
Hrazení nákladů na bydlení nemá nic společného s vlastnictvím bytu. Pokud v bytě žije pouze děda, pak je povinen zálohy na služby a energie hradit sám a taktéž jemu samotnému pak náleží přeplatky či povinnost hradit nedoplatky.
Doporučuji, aby se babička na zálohách nepodílela, její podíl na vlastnictví bytu to nijak neovlivní.

___

PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpověď v průběhu roku a nárok na dovolenou - kolik dní?
- Podíl dovolené při výpovědi v průběhu roku
- Výpočet dovolené při výpovědi v průběhu roku (odpracování části kalendářního roku)
- Výpočet dovolené při odpracování části roku, kalendářního roku
- Kolik dní dovolené při výpovědi v průběhu kalendářního roku?

Můžete mi sdělit kolik dovolené z 20 dnů mohu vyčerpat, když podám výpověď k 31.8.2017? Děkuji, Petra.

ODPOVĚĎ:
Podle § 212 odst. 1 zákoníku práce náleží zaměstnanci poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Podle odst. 2 téhož ustanovení poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru jednu dvanáctinu dovolené za kalendářní rok.
20:12=1.66666666667 x 8=13.3333333333
Poměrná část dovolené tedy činí 13 dní.

___

OBČAN-DLUHY
OBČAN-BYDLENÍ
- Vymáhání dluhu po podnájemníkovi bez podnájemní smlouvy
- Podnájemník bez podnájemní smlouvy a vymáhání dluhu podnájemného, nájemného, nájmu
- Vymáhání podnájemného nájemníkem, nájemcem - postup, návod, informace

Uzavřel jsem nájemní smlouvu s majitelem bytu, její součástí bylo, že část bytu mohu pronajmout dalším zájemcům. Nastěhoval se mi tam člověk, který mi ale po pár měsících přestal přispívat na nájem a zadlužil mě tak, že jsem byt musel opustit a majitel na mě uvalil exekuci. Problém je, že s tím člověkem jsem neuzavřel žádnou písemnou smlouvu a tak jsem odkázán jen na svědectví majitele, že tam někdo další se mnou bydlel. Mohu nějak z toho člověka dostat své peníze? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
V daném případě není nutné, abyste měl písemnou smlouvu. Pokud existuje svědek, který je schopen potvrdit, že v podnájmu byla další osoba, pak Vám to k prokázání skutečnosti, že tam tato osoba pobývala, stačí. Postupovat byste měl tak, že byste měl vyzvat doporučeným dopisem tohoto člověka, aby Vám dluh na podnájmu uhradil. Pokud tak neučiní, podejte žalobu o zaplacení dlužné částky a popište celou situaci. Pro případ, že bude nařízeno soudní jednání, navrhněte výslech majitele jako svědka.
Soud následně vydá rozsudek, jímž uloží podnájemci dluh uhradit a pokud to tento neuhradí dobrovolně, obraťte se na exekutora, aby vykonal exekuci na majetek nebo příjmy bývalého podnájemníka.

___

RŮZNÉ-STAVBY
- Změna rozhodnutí stavebního úřadu bez upozornění účastníků stavebního řízení
- Je stavení úřad povinen informovat účastníky řízení o změně rozhodnutí?
- Změna rozhodnutí SÚ bez upozornění účastníků stavebního řízení
- Je SÚ povinen informovat účastníky řízení o změně rozhodnutí?
- Stavební povolení na ŽLB opěrnou zeď mezi pozemky 2017
- ŽLB opěrná zeď mezi pozemky a stavební povolení, ohlášení 2017
- Výpověď smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku
- Stavební povolení na železobetonovou opěrnou zeď mezi pozemky 2017
- Železobetonová opěrná zeď mezi pozemky a stavební povolení, ohlášení 2017

Může stavební úřad udělat změnu ve svém rozhodnutí z 01/2015, aniž by mě jako jednoho z účastníků řízení o této změně uvědomil. Jedná se
ŽLB opěrnou zeď, která je mezi mým pozemkem a pozemkem sousedky, která ji chtěla postavit. Na tuto ŽLB zeď jsem jí podepsal smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku - jednalo se o část betonového základu u paty zdi v hloubce cca 2m. Když stavba neprobíhala podle plánu poslal jsem žádost na SÚ, při místním šetření 10/2016 jeho pracovník říkal, že zeď budeme řešit při kolaudaci a od příštího roku (2017) nemusí být na plot stejně povolení. Musí být ŽLB opěrná zeď postavena podle rozhodnutí z 01/2015?
Pokud není zeď postavena podle plánu, mohu požadovat zrušení Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, kterou jsem podepsal v dobré víře, aby ŽLB zeď byla postavena a pozemky ve svahu byly bezpečně odděleny. O kolaudaci se musím aktivně zajímat, nebo budu uvědomen? Děkuji. Denis.

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím do 4 částí:
1/ Výstavba oplocení/opěrné zdi a aktuální právní úprava:
Nevím, z čeho pracovník stavebního úřadu v roce 2016 vycházel, nicméně dle aktuálně platné právní úpravy je k výstavbě oplocení i opěrné zdi v zásadě zapotřebí určitý typ přivolení stavebního úřadu.
Co se týče oplocení, je k jeho výstavbě zapotřebí získat od stavebního úřadu územní souhlas (jak vyplývá z § 96/2 písm. a) ve spojení s § 103/1 písm. e) bodem 14 stavebního zákona).
Opěrnou zeď je možné vybudovat v tzv. volném režimu (tedy bez jakéhokoli přivolení stavebního úřadu) v případě, že se jedná o opěrnou zeď do výšky 1 m, která nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím (jak vyplývá z § 79/2 písm. f) ve spojení s § 103/1 písm. a) stavebního zákona).
Pokud se jedná o opěrnou zeď do výšky 1 m, která hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, je pro její realizaci nutné získat od stavebního úřadu územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby (jak vyplývá z § 96/2 písm. b) ve spojení s § 104/1 písm. h) stavebního zákona).
V ostatních případech (zejména v případě opěrných zdí větších rozměrů) lze uvažovat o nutnosti získat územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení.

2/ Změna stavby před jejím dokončením:
Změnit stavbu (oproti její schválené podobě) před jejím dokončením je v zásadě možné, musí však být splněny zákonné požadavky (zakotvené především v § 118 stavebního zákona).
Co se týče nezbytnosti získat souhlas vlastníků sousedních pozemků (či vlastníků staveb na těchto pozemcích), platí, že stavebník musí stavebnímu úřadu předložit takové souhlasy, jaké byl povinen předložit v rámci povolovacího řízení.
Jedná-li se však o změnu stavby před jejím dokončením, která nemůže vlastníky sousedních pozemků (či vlastníky staveb na těchto pozemcích) nijak ovlivnit, není jejich souhlas s takovou změnou zapotřebí. Konkrétně dle § 118/6 stavebního zákona platí, že změnu stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může stavební úřad schválit rozhodnutím vydaným na místě při kontrolní prohlídce stavby. Rozhodnutí je stavebníkovi oznámeno zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; stavební úřad jej následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu.

3/ Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku:
Pokud Vaše sousedka porušila podmínky smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku, kterou jste s ní uzavřel, lze uvažovat o tom, že od této smlouvy odstoupíte. Pokud jste si podmínky pro odstoupení nesjednali přímo ve smlouvě, bude zapotřebí vycházet z § 2002/1 občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení platí, že poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
Pokud tedy dle Vašeho názoru Vaše sousedka porušila podmínky smlouvy tak významně, že pokud byste o tomto porušení věděl dopředu, smlouvu byste s ní vůbec neuzavřel (přičemž Vaše sousedka si musela být tohoto Vašeho postoje vědoma), můžete od smlouvy odstoupit. Odstoupení je nutné provést písemně, tzn. poslat Vaší sousedce dopis, v němž jí oznámíte, že od smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku odstupujete a z jakého důvodu se tak děje (na tomto místě popište, co vnímáte jako podstatné porušení smlouvy). Odstoupení od smlouvy je vhodné doručit sousedce prokazatelným způsobem (tedy osobně za přítomnosti svědka či oproti podpisu, nebo poštou, a to doporučeně s dodejkou, přičemž jeden stejnopis odstoupení si ponechte).
Kopii odstoupení od smlouvy (spolu s vysvětlením Vašeho postoje) můžete doručit rovněž stavebnímu úřadu.

4/ Kolaudace:
Je podstatné, zda je vybudování opěrné zdi součástí většího rozsahu stavebních prací, které Vaše sousedka provádí, či zda je opěrná zeď jedinou stavbou, kterou Vaše sousedka buduje. V zásadě totiž platí, že vlastníci sousedních pozemků (či staveb na těchto pozemcích) jsou stavebním úřadem informováni o realizaci kolaudačního řízení (kterého se tudíž mohou i účastnit). V případě drobnějších staveb (kam spadá i opěrná zeď) však nemusí být kolaudační řízení vubec zahajováno (§ 119/1 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Odmítnutí kosmetického zákroku a nevrácení částky za nevykonanou službu
- Neuskutečnění kosmetického zákroku a nevrácení částky za nevykonanou službu
- Lhůta na vrácení částky za neuskutečněný kosmetický zákrok

Objednala jsem poukaz na kosmetické služby u Platan clinique, když jsem si na místě přečetla komplikace tohoto výkonu, jako je zánět nervu odmítla jsem zákrok podstoupit. Oznámili mi mailem, že mi peníze budou vráceny na můj účet, 9.900 Kč. Jsou to už více než 3 měsíce, ale i po opětovném upozornění - mailem a jednom telefonickém mi vždy odpověděli, že je to mrzí a že mě budou informovat. Peníze stále nemám, co mohu udělat a mám vůbec šanci peníze dostat zpět? Děkuji, Milena.

ODPOVĚĎ:
Pokud společnost dobrovolně peníze nevrátila, písemně ji doporučeným dopisem vyzvěte k úhradě do konkrétního termínu (nejméně 7 dní od odeslání výzvy) s tím, že pokud částku neuhradí, obrátíte se s žalobou k příslušnému soudu, kdy budete požadovat rovněž úroky z prodlení a náhradu nákladů soudního řízení a právního zastoupení.
Pokud ani po této písemné urgenci společnost peníze nevrátí, doporučuji se nejprve obrátit na ČOI s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Více informací a možnost online podání návrhu naleznete zde:
https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Pokud ani toto nepomůže, pak bude skutečně jedinou možnou cestou žaloba k soudu. V případě úspěchu v soudním řízení by Vám společnost hradila i náklady soudního řízení (soudní poplatek a náklady za právní zastoupení v zákonné výši, které však mohou být nižší než náklady, které Vám advokát skutečně vyúčtuje).

__

RODINA-SVĚŘENÍ DO PÉČE
- Neplnoleté dítě se samo přestěhovalo k otci - jak může matka zasáhnout?
- Nezletilé dítě se samo přestěhovalo k otci - jak může matka zasáhnout?
- Neplnoletý potomek se sám přestěhoval ke druhému z rodičů - jak může původně pečující rodič zasáhnout?
- Přestěhování potomka ke druhému z rodičů a placení alimentů, výživného

Potřebuji se zeptat ohledně 15leté dcery. S jejím otcem společně nežijeme, žila se mnou až doteď. Soudně nebylo nic dáno, nebyli jsme oddáni. Přišla najednou s tím, že doma se mnou, mým novým manželem a 2 společnými dětmi žít nechce. Odstěhovala se k rodičům svého otce, vzala si pas, rodný list atd. Se mnou přestala úplně komunikovat. Takže teď je u prarodičů a já vůbec nevím, zda s touto situací mohu něco dělat, nebo jak postupovat dále. Její otec mi na ni platil sporadicky, ale platil výživné jakš takš. Soudem nebylo nikdy nic dáno. Teď po mě chce, abych já platila na ní jeho rodičům. Nelíbí se mi jejich přístup, že ji nechávají si dělat co chce, vše ji dovolí, nemá žádné povinnosti. Já jsem samozřejmě stále zákonný zástupce. Její otec mi začal vyhrožovat soudem, pokud nebudu platit sumu co on chce. U mě má stále trvalé bydliště. Vůbec nevím, jak se k celé věci postavit a jak to řešit. Proto jsem se na Vás obrátila s prosbou o radu, nebo jak postupovat. Děkuji, Klára.

ODPOVĚĎ:
Na úvod bych ráda sdělila, že trvalý pobyt je jen evidenční údaj státu a nezakládá žádná práva a povinnosti. Laickou veřejností je tento údaj velmi přeceňován.
Jestliže péče o Vaši dceru není upravena rozhodnutím soudu – Vaše dcera není svěřena do péče žádného z rodičů - máte vůči dceři oba stejná práva a povinnosti. Dceřin otec má tedy stejné právo jako Vy se o dceru starat a podílet se na její výchově. Pokud nesouhlasíte s tím, že Vaše dcera nyní žije u otcových rodičů a chcete se o dceru starat Vy, můžete podat k okresnímu soudu v místě bydliště Vaší dcery návrh na svěření dcery do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na našem webu
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/
nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát či sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Stejným způsobem může ale postupovat dceřin otec – i on si může zažádat o svěření dcery do své péče. Bude pak záležet na soudu, jak celou záležitost posoudí a kterému z rodičů dceru svěří do péče.
Vzhledem k věku dcery by měl soud přihlédnout i k jejímu názoru. Jakmile soud svěří dceru do péče jednomu z vás, druhému rodiči stanoví výši výživného a případně také upraví styk dcery s druhým rodičem. Jestliže ale dcera nyní bydlí u otcových rodičů, je logické, že po Vás její otec požaduje příspěvek na její výživu. To ale neznamená, že musíte platit částku, kterou Vám dceřin otec stanovil. Pokud Vám požadovaná výše výživného připadá nepřiměřená, doporučuji do doby soudního rozhodnutí platit částku dle Vašeho uvážení.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv dobrovolného placení sociálního pojištění na pobírání mateřské, peněžitého příspěvku v mateřství, PPM
- Pobírání mateřské a dobrovolné placení sociálního pojištění matkou budoucího dítěte
- Vliv dobrovolného placení sociálního pojištění na pobírání rodičovského příspěvku
- Pobírání rodičovského příspěvku a dobrovolné placení sociálního pojištění matkou budoucího dítěte
- Dobrovolné placení sociálního pojištění a vliv na mateřskou a rodičovský příspěvek

Do 11/2017 jsem na rodičovské dovolené (4 roky). 1/2017 mi skončil pracovní poměr u zaměstnavatele (firma ukončila činnost). 26.12.2017 mám termín druhého porodu. Je nějaká možnost, abych pobírala i mateřskou na druhé dítě a neskončila hned na rodičovském příspěvku? Např. že bych si dobrovolně platila sociální pojištění do doby porodu? Nebo jiná možnost? Děkuji za odpověď. Děkuji, Dana.

ODPOVĚĎ:
Jestliže Váš pracovní poměr skončil v lednu 2017, pak již nejste na rodičovské dovolené (ta se týká jen zaměstnaných žen), ale pouze čerpáte rodičovský příspěvek. Abyste u dalšího dítěte měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), musela byste na mateřskou dovolenou nastoupit do 180 kalendářních dní od skončení Vašeho pracovního poměru. Jestliže máte termín porodu na konci prosince 2017, mohla byste na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve na konci října 2017 (8 týdnů před termínem porodu) a výše uvedenou lhůtu tak nestihnete. Nárok na peněžitou podporu v mateřství PPM Vám tudíž bohužel nevznikne. Účast na nemocenském pojištění vzniká pouze na základě výdělečné činnosti, dobrovolné doplacení pojištění tedy není možné.
Určitou naději Vám dává novela zákona o státní sociální podpoře, která by měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2018. Podle této novely by i matky, které nesplňují podmínky pro nárok na PPM, mohly po celou dobu (nikoliv jen prvních devět měsíců) čerpat rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč.
Další možností je čerpat peněžitou podporu v mateřství (mateřskou), tedy PPM přes otce dítěte. Pokud otec dítěte splňuje podmínky pro nárok na PPM, může o ni požádat od 7. týdne po porodu dítěte. Podmínkou je, že po dobu pobírání mateřské (peněžité podpory v mateřství, tedy PPM) nesmí pro zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne nárok na PPM. Pokud by otec dítěte chtěl současně pracovat a přitom pobírat PPM, musel by na dobu pobírání PPM se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s jiným druhem práce, než který má uvedený v pracovní smlouvě. Následně může otec dítěte zvolit výši rodičovského příspěvku a ten případně převést na matku dítěte.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o nemocnou osobu blízkou a podpora v nezaměstnanosti po smrti nemocné osoby blízké
- Podpora v nezaměstnanosti a péče o osobu blízkou se závislostí - vliv na placení podpory po smrti osoby blízké

Jmenuji se Jana Nováková, datum narození 13.7.1958. Mám 2 roky do důchodu. K 30.6.2015 jsem ukončila pracovní poměr z důvodu péče o matku (4. stupeň závislosti). Od 1.7.2015 do 31.5.2016 (11 měsíců) jsem pobírala podporu v nezaměstnanosti. Od 1.6.2016 jsem ukončila evidenci u Úřadu práce a dále jsem byla s matkou doma (náhradní doba zaměstnání). Dne 18.7.2017 maminka zemřela. Dne 19.7.2017 jsem se opět zaevidovala na Úřad práce ČR a požádala o podporu do doby než si najdu zaměstnání. Bylo mi sděleno, že mi žádný nárok nevznikl, přestože od skončení výplaty podpory uplynul více než rok (13,5 měsíce). Mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji, Jana.

ODPOVĚĎ:
Paragraf 49, odst. 1 zákona o zaměstnanosti říká, že:
Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň šesti měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.
Jestliže jste neukončila pracovní poměr ze zdravotních důvodů a Váš zaměstnavatel se nedopustil žádného porušení povinnosti, je zapotřebí získat zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností potřebnou dobu pojištění. Péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV je sice považována za tzv. náhradní dobu zaměstnání, ale tuto dobu je možné započítat pouze do celkové doby 12 měsíců pojištění potřebných pro nárok na podporu podle § 39, odst. 1, písm. a) zákona o zaměstnanosti, nikoliv pro opětovný nárok na podporu podle § 48 a 49 téhož zákona. Jinými slovy, pokud jste během posledních dvou let vyčerpala celou podporu v nezaměstnanosti, můžete nyní získat nárok na podporu jen výdělečnou činností, náhradní doba pojištění Vám momentálně nepomůže. Další možností je počkat, až uplynou dva roky od doby, kdy jste podporu v nezaměstnanosti vyčerpala. Pak by Vám opět mohl vzniknout nárok na podporu započtením náhradní doby pojištění. Momentálně Vám ale nárok na podporu v nezaměstnanosti opravdu nevzniká.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Určení výživného soudně - postup, návod, informace (zletilý, dospělý potomek)
- Určení alimentů soudně - postup, návod, informace (zletilý, dospělý potomek)
- Vymáhání alimentů neurčených soudním rozhodnutím ani dohodou mezi rodičem a potomkem
- Vymáhání alimentů určených soudem, soudním rozhodnutím - postup, návod, informace

Studentka ve věku 18 let by potřebovala požádat o výživné, které její otec neplatí. Jak má prosím postupovat a na koho se obrátit. Informace dostala různé – na PČR a na soud. Pokud se jedná o soud, jsou nějaké formuláře, které se musí použít? Velice děkuji. Ina

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu bohužel neuvádíte, zda je (bylo) výživné upraveno soudním rozhodnutím - například v době, kdy studentka byla ještě nezletilá. Pokud ano, dosažením zletilosti vyživovací povinnost nezaniká. Vyživovací povinnost rodičů totiž trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Pokud výživné bylo stanoveno soudním rozhodnutím a otec je přesto nehradí, je možné dlužné výživné vymáhat podáním návrhu na exekuci výživného z platu (je-li otec zaměstnaný) nebo prodejem jeho (ne) movitého majetku (má-li nějaký). V případě, že otec neplní svou vyživovací povinnost po dobu delší než čtyři měsíce, dopouští se podle § 196 trestního zákoníku trestného činu zanedbání povinné výživy a v tomto případě je možné podat na něj trestní oznámení.
Jestliže výživné dosud nebylo upravenou soudně, je zapotřebí podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce návrh (žalobu) na určení výše výživného. Jednotný formulář neexistuje, nicméně obecné vzory takového návrhu lze najít na internetu nebo se sepsáním návrhu může pomoci advokát. Návrh (žaloba) na určení výživného musí obsahovat přesné označení účastníků řízení (jménem a příjmením, datem narození a adresou), označení věci, které se návrh týká, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti. Dále je důležité popsat finanční a majetkové poměry žalobce a žalovaného, navrhnout důkazy, které mají být v rámci soudního řízení provedeny (nejčastěji se jedná o výslech účastníků) a uvést tzv. žalobní petit – tzn. výrok, který má soud vydat. Návrh musí být podepsán a datován, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek. I v případě zletilých dětí je tímto způsobem možné požadovat výživné až tři roky zpětně.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Biokoridor na soukromém pozemku dle územního plánu - jak napadnout územní plán?
SPRÁVNÍ-OBCE

- Nesmyslný biokoridor v územním plánu - na pozemcích jsou ploty a překážky
- Biokoridor, územní systém ekologické stability a územní plán
- Územní plán a územní systém ekologické stability

Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního plánu (ÚP) a já jsem se zpožděním cca dvou let zjistil, že přes můj pozemek s rodinným domem vede biokoridor, zabírající více než 50% jeho plochy. Má se jednat o zatím nefunkční biokoridor, ale nikdo mi nebyl schopen předložit odůvodnění takového rozhodnutí, ani to, zda se do budoucna nebudou na pozemek vztahovat omezení, která by jej mohla znehodnotit. Vytyčení biokoridoru je "podivné" - hranice má pravé úhly, zábor značné plochy zahrady, důvod vytyčení - migrace živočichů (např. vydra) prakticky nemožná z důvodu oplocení pozemku. Když bylo letos (2017) vyvěšeno oznámení o další změně ÚP, podal jsem ve lhůtě připomínku na městský úřad, ve které napadám vytyčení biokoridoru a žádám o jeho vymezení mimo můj pozemek. Zatím se nic neděje a mám obavy, že se ani dít dlouho nebude. Jaké jsou mé (mimosoudní) možnosti dosáhnout zrušení biokoridoru na mém pozemku? Na koho se obrátit, aby se mnou jednal? O jaké rozhodnutí (forma) by mělo jít, pakliže bych měl dostat jasné stanovisko, že se biokoridor ruší či ne? Děkuji, Petr.

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě hraje klíčovou roli pojem „územní systém ekologické stability“.
V obecné rovině dle § 4/1 zákona o ochraně přírody a krajiny platí, že územní systém ekologické stability zajišťuje:
- uchování a reprodukci přírodního bohatství,
- příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny,
- vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.

Vymezení územního systému ekologické stability stanoví a jeho hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy lesního hospodářství.
Ochrana systému ekologické stability je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.
Územní systém ekologické stability představuje propojenou síť biocenter a biokoridorů. Biocentrum je přírodní část krajiny tvořená různorodým sledem stabilních a své okolí stabilizujících ekosystémů. Biokoridor je krajinný prvek protáhlého půdorysu, který zprostředkuje trvalé propojení nebo alespoň periodické kontakty mezi populacemi rostlin a živočichů dvou či více biocenter (pojmy biocentrum a biokoridor jsou definovány v § 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Podrobněji je vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability upraveno ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. , a to v jejím § 1 - § 6.
Ve Vašem případě je klíčovým dokumentem plán systému ekologické stability. V tomto dokumentu totiž orgány ochrany přírody vymezují místní, regionální i nadregionální systémy ekologické stability. Tento plán mimo jiné obsahuje mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody. Plán systému ekologické stability je podkladem pro provádění pozemkových úprav i pro zpracování územně plánovací dokumentace (§ 2 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability z hlediska jeho stabilizační funkce (§ 3/1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Plán systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí (§ 5/1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.).
Plán systému ekologické stability tedy ve Vašem případě hraje klíčovou roli. Dojde-li totiž ke změně biokoridoru, vedoucího přes Váš pozemek, v tomto plánu, měla by být tato změna promítnuta rovněž do připravované aktualizace územního plánu.
V současné chvíli Vám proto doporučuji navštívit místně příslušný orgán ochrany přírody (jedná se o příslušný odbor městského úřadu, s největší pravděpodobností ponese název „odbor životního prostředí“ či název obdobný) a pokusit se zde iniciovat změnu plánu systému ekologické stability (či se pokusit získat alespoň písemné vysvětlení současného nastavení biokoridoru a odůvodnění, proč je/není jeho změna možná).
Žádné rozhodnutí (ve smyslu správního rozhodnutí) však v tomto ohledu neočekávejte. Bude-li Vašemu požadavku vyhověno, bude oním rozhodnutím de facto až změněná podoba územního plánu (§ 55 stavebního zákona).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
vyhláška č. 395/1992 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb. , o ochraně přírody a krajiny
zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde:
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

___

OBČAN-DLUHY
- Vymáhání 4 roky starého dluhu - postup, návod, promlčení
- Promlčení dluhu po 4 letech od půjčení peněz
- Promlčení dluhu - starý občanský zákoník účinný do 31.12.2013

2013 jsem bývalému příteli půjčila částku ve výši 140.000 Kč. Nenapsali jsme žádnou směnku, prostě nic a teď mi to odmítá vrátit. Mám jenom papír z banky, jak jsem ty peníze převáděla z mého účtu na jeho účet. Je možné to od něho nějak vymáhat? Děkuji Linda.

ODPOVĚĎ:
Pohledávku, kterou máte za Vaším bývalým přítelem, vymáhat lze, a to soudní cestou. Nutno však jedním dechem dodat, že s ohledem na Vámi uváděné skutečnosti bude takové vymáhání s vysokou pravděpodobností neúspěšné.
Pokud jste se svým bývalým přítelem ústně uzavřela smlouvu o půjčce před čtyřmi lety, stalo se tak, jak předpokládám, v roce 2013, tedy ještě za účinnosti starého Občanského zákoníku (účinného do 31. 12. 2013).
Dle znění dotazu předpokládám, že se svým bývalým přítelem jste nesjednala žádnou lhůtu, ve které Vám má zapůjčené peníze vrátit. Pro takové případy byl použitelný § 563 starého Občanského zákoníku, dle něhož platilo, že nebyla-li doba splnění dohodnuta, byl dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán (prakticky totéž je zakotveno rovněž v § 1958/2 nyní účinného občanského zákoníku).
Jste tedy oprávněna Vašeho bývalého přítele vyzvat (ideálně písemně) k tomu, aby Vám zapůjčené peníze vrátil, přičemž Váš bývalý přítel bude povinen vrátit Vám zapůjčené peníze následující den poté, kdy Vaší výzvu obdrží.
Je však nutné si uvědomit, že Vaše právo vyzvat (požádat) Vašeho bývalého přítele k vrácení zapůjčených peněz, podléhá promlčení, a to ve standardní tříleté promlčecí lhůtě. Vaše právo vyzvat Vašeho bývalého přítele k vrácení zapůjčených peněz je proto s vysokou pravděpodobností již promlčeno.
To znamená, že pokud by Váš bývalý přítel Vaší výzvě nevyhověl (což lze vzhledem k jeho aktuálnímu postoji předpokládat), musela byste na něj podat k místně příslušnému okresnímu soudu žalobu. Pokud by Váš přítel před soudem namítl, že Vaše právo je již promlčeno, nemohl by soud Vašemu požadavku vyhovět a žalobu by zamítl.
Další značnou potíží je důkazní nouze na Vaší straně. Veškerá svá žalobní tvrzení jste totiž povinna řádně prokázat. Nemáte-li k dispozici ani listinnou smlouvu, je možné, že byste důkazní břemeno neunesla. Uzavření smlouvy v ústní formě byste samozřejmě mohla prokázat např. svědeckou výpovědí toho, kdo má o existenci této smlouvy povědomí, kopiemi korespondence mezi Vámi a Vaším bývalým přítelem, výpisem z bankovního účtu či jinak (i tak však platí, že vznesením námitky promlčení bude Vaše žaloba soudem zamítnuta).
V současné chvíli můžete navštívit advokáta:
www.advokatikomora.cz
se kterým můžete své žalobní možnosti konzultovat (obecně však Vaše vyhlídky na úspěšné vymožení zapůjčených peněz nevidím příliš růžově).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 40/1964 Sb. , Občanský zákoník
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník

Aktuální znění těchto právních předpisů naleznete zde (s výjimkou právních předpisů již neplatných) :
https://portal.gov.cz/app/zakony/ 

__

RODINA-SJM A ROZVOD
- Budoucí smlouva o vyrovnání majetku v případě rozvodu manželství - vzor
- Smlouva o vypořádní majetku pro případ rozvodu manželstí - vzor

Existuje nějaká smlouva či dohoda manželů o vyrovnání majetku, pro případ kdybychom se někdy v budoucnu chtěli rozvést? Nebo lze sepsat dodatečně předmanželskou smlouvu i když už jsme svoji? Děkuji, Kateřina.

ODPOVĚĎ:
Ano, taková možnost existuje, ovšem listinu musí sepsat pouze notář notářským zápisem (tzv. veřejnou listinou), jinak by byla neplatná. Můžete sepsat buď režim vypořádání SJM pro případ rozvodu manželství nebo tzv. zúžení či rozšíření SJM.
Výběr konkrétní listiny s Vámi probere přímo notář dle Vašich požadavků. Seznam notářů naleznete na stránkách www.nkcr.cz. Různé vzory jsou na našem webu: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma.html

___

OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO, SLUŽEBNOST
- Náklady na opravu společné kanalizační přípojky - věcné břemeno, služebnost
- Věcné břemeno vedení kanalizační přípojky a placení nákladů na havarijní opravu kanalizace - kdo platí?
- Služebnost vedení kanalizační přípojky a placení nákladů na havarijní opravu kanalizace - kdo platí?

Mám dotaz ohledně služebnosti. Vlastník v roce 1950 rozdělil pozemky mezi syny a zřídil věcná břemena (služebnosti dnes (04.09.2017) ). U domu č. 2 chůze a jízdy pro obyvatele domu č. 1 a u domu č. 1 zřídil užívání žumpy pro obyvatele domu č. 2. Zde s podmínkou úhrad za údržbu stejnoměrně. Žumpa byla na základě dodržení vyhlášky města u domu č. 1 zrušena cca před 15 lety a nahrazena kanalizační přípojkou společnou pro oba domy 1 i 2 napojenou do kanalizační sítě, vedoucí ve větší míře po pozemku domu č. 2 (jediný přístup ke kanalizačnímu řadu). Nyní byla provedena havarijní oprava z důvodu prasklé kameninové trubky kanalizace, jež způsobovala vnikání fekálií z domu č. 1 i 2 do domu č. 1. Majitelka opravila a nyní žádá úhradu 50% nákladů po majitelích domu 2, neboť služebnost inženýrské sítě kanalizační přípojky byla vybudována před více než 10 lety, tedy užívání bylo vydrženo a tato slouží pro oba domy. Má majitelka domu č. 1 právo na úhradu nákladů na údržbu společné kanalizační přípojky, jež byla vybudovaná jako náhrada za břemeno žumpy?

ODPOVĚĎ:
Majitelka na polovinu nákladů nárok nemá, jelikož jako povinná ze služebnosti musí umožnit oprávněným ze služebnosti tuto služebnost řádně užívat a udržovat ji ve stavu, který umožňuje služebnost užívat k účelu, ke kterému byla zřízena.

___

OBČAN-BYDLENÍ
- Placení nájmu před převodem do vlastnictví nájemníka, nájemce - do kdy se platí nájem, nájemné?
- Do kdy se platí nájemné při převodu bytu do vlastnictví nájemníka, nájemce?
- Placení nájemného a datum převodu vlastnictví na katastru nemovitostí na nového majitele

Byl jsem v nájmu, pak jsem byt koupil. Zajímá mě, do kdy jsem musel platit nájem. Smlouva o převodu nemovitosti byla podepsána s bývalým majitelem dne 11.7.2017. Návrh na vklad do katastru byl podán 12.7.2017. K zapsání do listu vlastnictví na katastru došlo 23.8.2017. Kdy tedy jsem mohl už skončit s placením nájmu? Děkuji, Lukáš.

ODPOVĚĎ:
Vlastníkem nemovitosti se stáváte zpětně ke dni, kdy byla kupní smlouva vložena do katastru nemovitostí. Ve Vašem případě jste se stal vlastníkem dnem 12.7.2017 a do tohoto data jste povinen platit nájem. Tj. do dne 11.7.2017.

___

OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Půjčka Provident a posílání dopisů členům rodiny dlužníka - je to legální a morální?
- Posílání dopisu o dluhu rodině dlužníka - je to legální, morální?

V minulosti jsem si vzal u spol. Provident půjčku. Při uzavírání smlouvy se vyplňoval formulář, kde se mj. uváděla kontaktní osoba, pro případ nemožnosti mě zastihnout (osobně, telefonicky, emailem). Uvádělo se jméno, adresa a tel. kontakt. V mém případě jsem uvedl bratra. Zpočátku jsem půjčku splácel řádně, později jsem se však dostal do fin. potíží. Tak jsem splácel pravidelně každý měsíc aspoň nějakou minimální splátku. Nedávno jsem dostal sms, kde mě Provident vyzývá, abych celou dlužnou částku plus úroky z prodlení uhradil jednorázově nebo abych spol. kontaktoval na uvedené kontakty. Napsal jsem tedy jisté paní email, kde jsem uvedl, že mám zájem na splacení půjčky, ale moje současná fin. situace nedovoluje jednorázovou úhradu a navrhl jsem splátky. také jsem uvedl, že mám v současnosti tři exekuce a vyšší měsíční splátku nemohu posílat. Paní mi odepsala, že mnou navržená splá
tka je nízká a požadovala min. 4.000,-Kč, což není v mých možnostech. Poté mi na kontaktní adresu došel dopis s podobným obsahem. Jelikož na této adrese pobývám jen jednou za měsíc, protože jsem pracovně mimo, napsal jsem paní email, kde jsem jí o této skutečnosti informoval a tudíž že nemohu neprodleně reagoval na písemnou korespondenci, stejně jako znovu jsem uvedl zájem půjčku splácet a vylíčil svoji fin. situaci. V pátek přišel na bratrovu adresu dopis na moje jméno s výzvou k úhradě dluhu před soudním řešením. Bratr samozřejmě z obavy dopis rozdělal a podezírá mě, že jsem udělal na něj podraz. Může si někdo dovolit zneužít takto osobní údaje? Kdyby jej kontaktovali, nic neřeknu, ale zde není důvod, s věřitelem komunikuji. Ale poslat na jeho adresu dopis na moje jméno, to mi přijde přinejmenším protizákonné. Mohu se nějak ohradit, stěžovat si případně podat žalobu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Pokud byl bratr uveden jako kontaktní osoba pro případ nemožnosti Vás zastihnout, mohl věřitel zaslat na jeho adresu dopis, který byl adresovaný Vám. Emailová komunikace není považována za průkaznou, pokud jste s pracovnicí věřitele komunikoval mailem, mohlo se bohužel stát, že komunikace mezi vámi proběhla a v mezidobí byla zaslána výzva na bratrovu adresu. Za této situace, kdy byl bratr uveden v listinách jako kontaktní osoba, není postup věřitele bohužel protizákonný a případná žaloba o ochranu osobnosti by zde pravděpodobně nebyla úspěšná.

___

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Obnovení placení výživného při nástupu na vysokou školu, VŠ
- Obnovení placení alimentů při nástupu na vysokou školu, VŠ
- Nástup na vysokou školu a obnovení placení výživného, alimentů

Jsem rozvedená, syn Michal byl svěřen do mé péče, otec platil alimenty do jeho maturity, poté syn studia přerušil, našel si práci, platil si zdravotní i sociální, otec právem přestal platit. Nyní je syn přijatý na VŠ do Ostravy, nastupuje v září 2017. Bydlíme ve Zlíně. Prosím, jak sepsat návrh na výživné zletilého syna (20 let), návrh podává syn na stanovení výživného od otce i matky? Je potřeba, aby on podal novou žádost nebo já podala žádost o zvýšení a obnovení výživného? Má u mě ve Zlíně trvalé bydliště, ale bude bydlet na koleji v Ostravě. Děkuji, Lenka.

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, dokud dítě není schopné se samo živit. Tato doba zpravidla končí ukončením studia a nástupem dítěte do zaměstnání – jako v případě Vašeho syna. Ukončením studia a nástupem do zaměstnání Váš syn získal schopnost samostatně se živit, takže vyživovací povinnost vůči synovi v souladu se zákonem skončila.
Za určitých podmínek může dojít k obnovení vyživovací povinnosti. Při posuzování těchto případů je důležité, z jakých důvodů došlo k ukončení studia, nástupu do práce, následnému ukončení zaměstnání a opětovnému zahájení studia. Zejména je důležité, zda toto opětovné studium navazuje na předchozí vzdělání a zda může dítěti zvýšit možnost uplatnění na trhu práce. Vzhledem k tomu, že v případě Vašeho syna byla doba přerušení studia poměrně krátká a vysokoškolským studiem si bude syn zvyšovat svoji kvalifikaci a tím i zlepšovat možnost pracovního uplatnění, měly by být podmínky pro obnovení vyživovací povinnosti splněny.
Pokud s Vámi syn nebude bydlet ve společné domácnosti a bude si náklady na své životní potřeby hradit sám, měla byste mu i Vy poskytovat výživné. Pokud se na jeho výši se synem dohodnete, není nutné otázku výživného řešit soudní cestou. Stejně tak doporučuji pokusit se i s otcem na výši výživného nejprve dohodnout. Pokud dohoda nebude možná, bude muset Váš syn podat k okresnímu soudu v místě bydliště otce návrh na určení výše výživného. Vzory takového návrhu najde Váš syn na internetu nebo mu s jeho sepsáním může pomoci advokát. Návrh (žaloba) na určení výživného musí obsahovat přesné označení účastníků řízení (jménem a příjmením, datem narození a adresou), označení věci, které se návrh týká, uvedení důvodů pro soudní určení vyživovací povinnosti. Zejména je důležité popsat finanční a majetkové poměry žalobce a žalovaného (pokud jsou Vašemu synovi známé), navrhnout důkazy, které mají být v rámci soudního řízení provedeny (nejčastěji se jedná o výslech účastníků) a uvést tzv. žalobní petit – tzn. výrok, který má soud vydat. Návrh musí být podepsán a datován, za jeho podání se neplatí žádný soudní poplatek.

___

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel nechává bydlet v nemovitosti vulgární hlučnou osobu - jak se bránit?
- Nepřizpůsobivá osoba bydlící v domě ve spoluvlastnictví se souhlasem spoluvlastníka - jak se bránit?
- Vykázání osoby spolubydlící na 10 dní pro agresivitu, hlučnost, nepřizpůsobivost

Babička bydlí v rodinném domě, kde její vnuk vlastní ideální polovinu a druhou má její švagrová (bez přesného vymezení). Nyní zde pobývá syn švagrové s dovolením švagrové. Trvalé bydliště má syn jinde. Babička má z něj strach, nechce ho tam. On neustále babičce nadává, vodí cikány, kteří tam dělají hluk, nepořádek, vodí i jejich rodinu, nechává je přespat v garáži, běhat na zahradě, sousedé si stěžují na neustálý hluk. Na černo dělá tzv. fušky, pravděpodobně i krade. Na sloupu má u branky kameru (nevím, zda je opravdová a proč ji tam má). Švagrova nic nedělá. Říká, ať jí s tím dají všichni pokoj (nejspíš má ze svého syna strach, přece jen je většího vzrůstu). Dá se jej nějak odstěhovat? Takhle je nejspíš dům neprodejný. Až babička umře, tak nevíme, co s tím jejím patrem (ideální polovinou). Švagrová nemá peníze. Navíc dům ani není pojištěný, protože švagrová nemíní platit nic navíc.
Máme strach, že se něco stane. Pokud opravdu krade, nebude za to pykat i vlastník domu, i když o ničem neví?
Děkuji, Marie.

ODPOVĚĎ:
V případě, že by bylo možné na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se syn švagrové dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti proti Vaší babičce, je policista oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání je na dobu 10 dnů.
Dále je zde možnost na základě předběžného opatření vydaného civilním soudem stanovit povinnost opustit společné obydlí, nezdržovat se v něm, nevstupovat do něj. Návrh obsahovat vylíčení skutečností, které osvědčují, že je společné bydlení navrhovatele a odpůrce v domě nebo bytě, ve kterém se nachází společná domácnost, pro navrhovatele nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči navrhovateli nebo jinému, kdo ve společné domácnosti žije, anebo vylíčení skutečností, které osvědčují nežádoucí sledování nebo obtěžování navrhovatele.
V případě, že se Vám nepodaří se švagrovou dohodnout na nakládání se společnou věcí – nemovitostí, je možné se domáhat u soudu zrušení spoluvlastnictví a jeho vypořádání.

___

RODINA-OTCOVSTVÍ
- Popření otcovství před narozením dítěte - lze to udělat?
- Může mít dítě příjmení jiné než manželů
- Příjmení dítěte po porodu odlišné od příjmení manželů - lze to?
- Popření otcovství - formální papírový otec žije dlouhodobě v zahraničí
- Popření otcovství otcem dítěte žijícím v zahraničí - informace

S manželem máme 30.8.2017 nesporný rozvod. On odjíždí cca na rok do zahraničí. Po zaslání návrhu na rozvod jsem se dozvěděla, že jsem těhotná s mým nynějším přítelem. Vím o lhůtě 300 dní od rozvodu, že dítě bude mít příjmení exmanžela. Chci se tomu vyhnout, ale ne sňatkem. Je možnost popření nebo určení otcovství ještě před narozením dítěte?
Jelikož (ex) manžel bude dlouhodobě v zahraničí, nejspíš žalobu nebude mocti podat nebo se nedostaví k soudu. Jak by to bylo v případě, že si zpět nechám jméno za svobodna - může mít dítě moje příjmení? Děkuji, Šárka.

ODPOVĚĎ:
Jak ve svém dotazu správně uvádíte, pokud se Vaše dítě narodí do třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, má se za to, že otcem dítěte je manžel matky. Jediným způsobem, jak se vyhnout řízení o určení či popření otcovství je sňatek s Vaším současným partnerem, tuto možnost ale odmítáte.
Řešení Vaší situace nabízí § 777 nového občanského zákoníku, který říká, že: „Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po rozvodu manželství a (bývalý) manžel matky prohlásí, že není otcem dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž, připojí-li se matka k oběma prohlášením. Prohlášení se činí v řízení před soudem, návrh na zahájení řízení je možné podat nejpozději do jednoho roku od narození dítěte. K určení otcovství tímto způsobem nemůže dojít dříve, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. “
Určit otcovství lze i k ještě nenarozenému dítěti, ale s řízením o určení otcovství budete muset počkat do doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství. Vzory návrhu na určení otcovství najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci advokát – nejlépe se specializací na rodinné právo – což rozhodně doporučuji. Jestliže se Váš (bývalý) manžel nebude moci dostavit k soudu, pokuste se získat jeho čestné prohlášení (podepsané a datované), že není otcem Vašeho dítěte. Jakmile bude otcovství k dítěti výše uvedeným způsobem určeno, bude moci být Váš současný partner zapsán do rodného listu dítěte jako jeho otec. Pokud si po rozvodu ponecháte své příjmení, které jste měla za svobodna, bude mít dítě po narození toto Vaše původní příjmení, ledaže byste se se současným partnerem dohodli jinak.

___

OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Pokuta za poškození vodoměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození vodoměru cizí osobou a pokuta od vodárny - oprávněnost pokuty
- Pokuta za poškození plynoměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození plynoměru cizí osobou a pokuta od plynárny - oprávněnost pokuty
- Pokuta za poškození elektroměru nebo plomby - oprávněnost pokuty
- Poškození elektroměru cizí osobou a pokuta od elektrárny - oprávněnost pokuty

Do smlouvy o dodávce pitné vody vložil dodavatel ustanovení, podle kterého je odběratel povinen zaplatit pokutu 5.000 Kč v případě poškození vodoměru nebo plomby na něm, bez ohledu na zavinění odběratele. Podle mně by měla pokuta smysl, kdyby vyšlo najevo, že se jednalo o poškození s úmyslem ovlivnit správnost měření vodoměru, ale nikoliv v případě, že odběratel poškodí zařízení z nedbalosti, nahlásí to bezprostředně dodavateli a uhradí náklady spojené s výměnou měřidla.
1) Je takové ustanovení smlouvě platné?
2) Lze se nějak vyvinit z pokuty, pakliže došlo k poškození z nedbalosti?
3) Lze se vyvinit ze sankce, jestliže je vodoměr v šachtě mimo dům a tedy poškození vandalem je snazší než při instalaci v domě?
Děkuji, Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
V prvé řadě je nutné uvést, že neznám znění Vaší smlouvy. Obecně však platí, že smluvní pokuta musí být obsažena přímo v samotné smlouvě, tzn. textu, který jste podepsal, nikoli ve všeobecných obchodních podmínkách. Dále pokuta musí zajišťovat některou z Vašich povinností ujednaných ve smlouvě. Nejspíše by se mělo jednat o povinnost nepoškodit vodoměr a plombu.
Smluvní pokuta by tedy měla být platná, pokud je ustanovení obsaženo přímo v samotné smlouvě a zajišťuje Vaši konkrétní povinnost. Pak byste se nemohl bránit ani tím, že jste vodoměr poškodil z nedbalosti, neboť právě z nedbalosti (omylem) jste zavinil poškození vodoměru.
Bylo by možné se vyvinit za situace, kdy by vodoměr poškodil vandal, tedy byste žádnou smluvní povinnost neporušil. Nikoli však pouze s odkazem, že vodoměr je mimo dům a poškození vandalem je snazší než při instalaci domu. Pokud jste však již dodavateli uvedl (např. i telefonicky, kdy hovor mohl být zaznamenán), že jste vodoměr poškodil, pak námitka, že jej poškodil vandal, by byla nejspíše neúspěšná.

___

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Odmítnutí pracovního místa z důvodu jiných podmínek než uvedených pro ÚP a vyřazení z evidence uchazečů ÚP
- Zaměstnavatel doporučený ÚP má jiné podmínky než uvedl pro ÚP - jak se bránit vyřazení z evidence uchazečů ÚP?
- Důvody pro vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR
- Podmínky pro vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR
- Vyřazení uchazeče o práci z evidence ÚP ČR - důvody, podmínky
- Odvolání proti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Mám problém. Jsem vedena na ÚP v Ostravě. Byla mi dána doporučenka na pracovní místo, když jsem navštívila potencionálního zaměstnavatele byly podmínky pro práci jiné než uváděli na ÚP. Majitelka nabízela 3.800 Kč měsíčně a dělala bych 4 hod. za peníze a dvě hodiny zadarmo úklid v kuchyni za celý měsíc. To ještě zažádala o dotaci na pracovní místo. ÚP teď řeší už měsíc, že jsem porušila nástup, což se tak nestalo. Dodržela jsem veškeré věci, které mi určili a vše ihned doručila. Majitelka mi do doporučenky napsala, že mi nevyhovuje pracovní doba. A ÚP s tím má problém, nevím jak se bránit. Jen na jízdném bych projezdila 1.000 Kč. Děkuji, Miluše.

ODPOVĚĎ:
Váš dotaz pravděpodobně směřuje k tomu, zda Vás úřad práce může kvůli odmítnutí doporučuného pracovního místa vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti platí, že uchazeče o zaměstnání krajská pobočka úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Podle § 20 téhož zákona je vhodným zaměstnáním takové zaměstnání
a) které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanovené týdenní pracovní doby
c) které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než tři měsíce a
d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání
Pro uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než jeden rok, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, které:
a) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), b) a d)
b) splňuje podmínky stanovené v předchozím odstavci písm. a), c) a d) a délka jeho pracovní doby činí nejméně 50% stanovené týdenní pracovní doby

Vážné důvody jsou pak vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona – jsou to důvody spočívající v:
1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do čtyř let
2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II – IV
3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte
4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela či registrovaného partnera
5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou úřadu práce nebo
7. jiných vážných osobních důvodech, např. etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele.

V případě, že Vám přijde rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, se kterým nebudete souhlasit, můžete se proti tomuto rozhodnutí v zákonné lhůtě odvolat. Jestliže jste k odmítnutí nabízené pracovní pozice neměla vážný důvod, doporučuji posoudit, zda se dle výše uvedených kritérií jednalo o vhodné zaměstnání. Pokud o vhodné zaměstnání nešlo, doporučuji to uvést jako hlavní argument Vašeho případného odvolání. V odvolání samozřejmě můžete uvést také další skutečnosti, které v dotazu zmiňujete (například odlišné pracovní podmínky prezentované úřadem práce a zaměstnavatelem), je ale otázkou, zda tyto skutečnosti budete moci prokázat.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.

Notice: Undefined index: cs-CZ in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252

Notice: Trying to get property of non-object in /www/doc/www.bezplatnapravniporadna.cz/www/components/com_comment/helpers/utils.php on line 252