Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 1.00 (1 hlas)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


RODINA-SJM A ROZVOD
- Soud při rozvodu zamítl dohodu o vypořádání SJM - jak postupovat?
- Může exekutor zabavit věci SJM při podaném návrhu na vypořádání SJM u soudu?


02/2012 jsem se s manželem rozvedli, dohodou jsem zažádali o rozdělení SJM, které nám však krajský soud KS zamítl, protože dluhy jsou zatíženy exekucemi a taktéž nemovitost, která je také předmětem dělení. Dostali jsme ale radu a to podat žalobu, jelikož bývalý manžel o mém zadlužení nevěděl, vzala jsem celý dluh na sebe. Jak podat žalobu? Existuje vzor? Hodně to pospíchá. Děkuji. Beáta

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě pro vypořádání společného jmění manželů bude nutné podat NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM podle § 150 odst. 3 občanského zákoníku, v tomto návrhu by měla zaznít i skutečnost, že dluhy (závazky), vznikly jednomu z manželů, aniž by o tom druhý z manželů věděl a souhlasil. Bohužel se výše uvedené pravidlo o vyloučení dluhů (závazků) ze SJM nevztahuje na všechny dluhy, ale musí jít o závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Pokud by šlo o “drobné“ závazky, nelze tyto ze SJM vyloučit.
Přesto, co bylo výše uvedeno, odpovídá manžel za závazky vyloučené ze SJM, vedle svého výlučného majetku, též majetkem ze SJM.
Exekuční řád i občanský soudní řád umožňuje, aby byly závazky uspokojeny i ze společného jmění manželů. Do té doby než bude rozhodnuto o vypořádání SJM, lze proto tento majetek exekučně napadnout.
Jedinou obranou při probíhající exekuci je tzv. VYLUČOVACÍ (EXCINDAČNÍ) ŽALOBA podaná ve smyslu § 267 odst. 2 občanského soudního řádu, z důvodu, že majek nespadá do SJM, ale je například výlučným majetkem druhého manžela, který jej nabyl před manželstvím - dědictvím, darem.
Vzory žalob jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit notářskou úschovu?
- Zabavení notářské úschovy exekutorem - může to exekutor udělat?


Prodávám stavební pozemek jedné společnosti s.r.o, přes notáře. Zajímalo by mě, zda může exekutor obstavit notářskou úschovu v případě, že by byla na onu společnost uvalena exekuce. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Notářská úschova peněz dlužníka bohužel postižena být může. V takovémto případě pak doporučuji ihned vzít návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zpět a domluvit se s kupujícím na dalším postupu.


OBČAN-EXEKUCE
- Snížení odměny exekutora při uhrazení dluhu do 15 dnů - informace


Od exekutorského úřadu mi přišla „Výzva ke splnění vymáhané povinnosti“. Na výzvě bylo jasně psané, že pokud uhradím „výzvu“ do 15ti dnů, bude mi snížena odměna exekutora a náhrada hotových výdajů. Budu tedy platit 9.056 Kč z původních 13.256 Kč. Částku jsem zaplatila ihned v den, kdy mi byla výzva doručena, tedy 28.5.
2.7. jsem si volala na exekutorský úřad a ptala se, kdy mi pošlou papíry o ukončení exekučního řízení. Asistentka mi řekla, že v systému ještě není zapsáno, že jsem to uhradila do 15ti dnů, tudíž ještě tu „odpuštěnou částku – 4.200,- “ dlužím.
31.7. jsem však volala opět a dozvěděla se od právního asistenta, že systém špatně vygeneroval částku, s nepochopením pro mě i „větu o odpuštění náhrady“ – ale s vysvětlením, že se to stává a že ještě dlužím 2.100,-, že se měla pouze snížit náhrada exekutora. Je vůbec možné, že pošlou povinnému výzvu k zaplacení, po 2 měsících zjistí, že se jim něco špatně vytisklo z počítače a tak posílají novou výzvu a chtějí další peníze? Mohu se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Bohužel chybám lidského faktoru, případně technických zařízení se nevyhne ani kancelář exekutora. Rozhodné je znění zákona a souvisejících právních předpisů, dle kterých se při zaplacení do 15 dnů opravdu snižuje pouze odměna exekutora.


OBČAN-DLUHY
- Přechod dluhů firmy na jednatele firmy, avala


S bývalým partnerem jsme podnikali. Bohužel pro mě jsem si z podnikání odnesla dluhy. Byla jsem ve firmě jednatel a přítel majitel. Přítel firmu zadlužil, bral si úvěry, zpětné leasingy apod. Jelikož měl ode mě vystavenou generální plnou moc o určitých věcech jsem bohužel nevěděla. Jeden z dluhů byl kontokorent u banky, na směnku, kde firma byla dlužníkem a já avalem. Banka mi to vysvětlila tak, že já jakožto jednatel musím být avalem. Přijde mi divné, že aval jsem byla jako fyzická osoba na rodné číslo bez toho, aniž by si zjistili jestli mám nějaký majetek v případě neplacení. Další dluhy přítel udělal v podobě leasingů, zpětných leasingů a i dvojitých leasingů, za což byl tohoto roku odsouzen za zpronevěru. U soudu jsem byla jako hlavní svědek. Byla mu prokázána vina, že peníze záměrně vytáhl z firmy nekalým způsobem a utratil a i přesto platím stále dluhy já. Je to tak správně? Nebo mám nějakou možnost se přes soud od dluhů odprostit? Firmu převzal před třemi lety nový jednatel i majitel, banka však odmítla přepsat směnku na nového jednatele. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude problematické zbavit se odpovědnosti za (ostatní) dluhy, zvláště pokud smlouvy, úvěry a kontokorenty uzavíral Váš přítel Vaším jménem na generální plnou moc – v takovém případě, je složité prokázat, že jeho jednání bylo excesem z domluveného jednání, či že jste o jeho jednání ani nevěděla.
Nicméně ve věci směnečného ručení by dle mého názoru mělo být možné za určitých okolností změnit Vaší osobu za osobu nového jednatele.
Mám za to, že spolu s prodejem společnosti měla být obecně prodána jak aktiva (pohledávky) tak pasiva (dluhy) Vaší společnosti. Proto bych navrhovala obrátit se na nového jednatele společnosti a společně si sjednat schůzku s bankou, kde předložíte, že Vás přítel byl odsouzen za zpronevěru a dále že byla společnost prodána dalšímu subjektu.
Jako avalovi Vám totiž hrozí na rozdíl od běžného ručení nebezpečí, že by Vás mohla banka vyzvat k uhrazení dluhu, aniž by kontaktovala společnost – směnečného dlužníka.
K Vaší otázce, zda byl správný postup banky, pokud Vás uvedla jako avala – fyzickou osobu, aniž by zkoumali Vaše majetkové poměry, uvádím, že tyto informace jsou dostatečné.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je při odstoupení od kupní smlouvy nutný notářsky ověřený podpis?
- Je nutný úředně ověřený podpis při odstoupení od kupní smlouvy?


Koupila jsem přes internet službu, kterou jsem obratem bezhotovostně zaplatila. Druhý den jsem jako dárek obdržela totéž, proto jsem se rozhodla svůj internetový obchod zrušit. Firma má v pokynech pro odstoupení od smlouvy požadavek, aby byl úředně ověřen můj podpis. Mají na to právo?
Službu jsem si zakoupila a darem jsem ji dostala od přítele, který ji rovnež od firmy zakoupil. V podmínkách pro odstoupení má firma uvedeno, že povinnou součástí (z mnoha dalších typu "do 14 dnů od zaplacení" a pod.) je i onen notářsky ověřený podpis. Samozřejmě nechybí poučení, že pokud bude chybět některá z vyjmenovaných náležitostí, nebude odstoupení od koupě možné.
Děkuji, Evženie

ODPOVĚĎ:
Občanskoprávní smluvní vztahy jsou upraveny jednak v zákoně, jednak je ponechána určitá smluvní volnost účastníkům daného právního vztahu. Tím, že jste smlouvu podepsala, jste vyslovila vlastně souhlas se všemi podmínkami (i případnými obchodními podmínkami, na které je ve smlouvě pouze odkazováno, i když nejsou fyzicky součástí obsahu smlouvy). Výjimkou by byly samozřejmě podmínky, které by byly v rozporu se zákonem a podobně.
Podmínka úředně ověřeného podpisu není neobvyklou a takový požadavek je v souladu s právem. Neobávala bych se ani případného zneužití. Úředně ověřený podpis lze zajistit na pobočkách CzechPoint (jsou skoro na každé poště), u notáře či advokáta. Služba je zpoplatněna (30 Kč za podpis).
Doporučuji zaslat dopis s odstoupením internetové společnosti doporučeně a na dodejku, obě tato poštovní potvrzení by byla v případě nějakého sporu důkazem, že byly zachovány lhůty stanovené v pokynech internetové společnosti pro odstoupení (na dodejce je vidět datum převzetí dopisu adresátem, včetně podpisu a razítka adresáta).


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Co je to doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
- Definice: Doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku


Co se rozumí pod pojmem "doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku", který máme doložit stavebnímu úřadu pro ohlášení stavby. Podle jedné informace se tím požaduje doklad o zapsání vkladu tohoto břemene do katastru nemovitostí, čemuž při stadiu , kdy stavba ještě nestojí příliš nerozumíme a dle druhé informace se jedná o předložení uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou a povinnou osobou a její jedno vyhotovení zaslat úřadu, přičemž se její vklad do katastru provede až na základě kolaudace provedené stavby. Děkujeme. Laura

ODPOVĚĎ:
Obě informace, které máte, jsou správné. Dokladem o zapsání vkladu prokazující právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku se rozumí:
-    smlouva o zřízení věcného břemene (pro Vás nejvhodnější)
-    výpis z katastru nemovitostí (který samozřejmě ve Vašem případě nepřipadá v úvahu)
-    smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemeni, s doložkou povolení vkladu do katastru nemovitosti
Pro jistotu bych navrhovala, aby na smlouvě o zřízení věcného břemene byly úředně ověřené podpisy (zajistíte na pobočkách CzechPoint, u notáře, nebo advokáta).
Předmětnou smlouvu budete vkládat i do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. V tomto případě se však bude předkládat větší počet vyhotovení smlouvy odpovídající počtu účastníků + dvě vyhotovení navíc.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Zfalšování podpisu na dědické dohodě
- Grafologický rozbor zfalšovaného podpisu na dědické dohodě


Majetek matky byl podle písemné poslední vůle rozdělěn mezi 2 dcery. 2 synové dědili už dříve po otci. Podepsání matčiny pozůstalosti proběhlo u notáře - 3 podpisy, 4. podpis scházel - nemocný bratr. Na radu notáře chybějící podpis dopsal zdravý bratr. Švagrová a její synové po zemřelém bratru napadají tuto smlouvu kvůli zfalšování podpisu. Je tato smlouva platná? Jaké sankce u soudu za zfalšování podpisu hrozí? Nutno podotknout, že zemřelý bratr s rozdělením majetku souhlasil, to byl ještě zdráv, ale potom se jeho zdravotní stav kriticky zhoršil a nemohl se podepsat. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Vaše švagrová a její synové budou muset prokázat zfalšování podpisu, což by pravděpodobně bylo možné přes písmoznalecký posudek. Nevím, zda oni vědí, že tuto dohodu Váš bratr nepodepsal. Nicméně asi bych do doby, než bude písmoznaleckým posudkem prokázán opak, navrhovala tvrdit, že jde o vůli Vašeho bratra, nadto byla tato dohoda sepsána u notáře.
Pokud se prokáže, že je podpis na smlouvě zfalšovaný, byla by smlouva ve vztahu k zemřelému bratru neplatná. Nicméně ve Váš prospěch by hovořila skutečnost, že Vaši bratři dědily již po Vašem otci a Vy a Vaše sestra jste tehdy nedědily – tuto skutečnost by bylo možno samozřejmě dokázat ze soudního spisu týkajícího se předchozího dědického řízení po Vašem otci.
Dalším argumentem by byla samozřejmě skutečnost, že všichni tři zbylí sourozenci můžete dosvědčit, že jste byli takto domluveni, že bratři dědili po otci a Vy se setrou máte dědit po matce. Pokud by soud tomuto argumentu nepřisvědčil, pak by patrně uznal dědický podíl pro Vašeho zemřelého bratra v zákonném rozsahu, který by Vašemu zemřelému bratrovi náležel, coby zletilému neopominutelnému dědici. Jednalo by se o polovinu zákonného dědického podílu – pokud byste dědila Vy a Vaše sestra ze závěti a Váš zemřelý bratr, Váš podíl se sestrou by činil pro každou 5/12 a Vašemu zemřelému bratrovi by náležel podíl 2/12, který by byl rozdělen mezi jeho manželku a syny.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Ukončení služebního poměru uzavřeného na dobu určitou
- Jak ukončit služební poměr u hasičů (Hasičského záchhranného sboru)
PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Délka zkušební doby u služebního poměru u hasičů
- Délka zkušební doby - Zákoník práce 2012
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zvýšení kvalifikace u služebního poměru u hasičů
- Nárok na studijní volno při zvýšení kvalifikace ve služebním poměru
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prodloužení služebního poměru v Hasičském sboru
- Kolikrát může být prodloužen služební poměr u hasičů?


Obracím se na Vás s dotazem týkající se ukončení služebního poměru. Jsem ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje od 2. května 2012. Mám smlouvu na dobu určitou na 3 roky. Zajímalo by mne, jakými způsoby lze tento služební poměr ukončit, jestli je to stejné jako u pracovního poměru a jestli je tu také 3 měsíce zkušební doba.
Další má otázka směřuje ke zvýšení kvalifikace. Jedná se o to, že zaměstnavatel bude mou pozici rušit a pro přesunutí požaduje zvýšení kvalifikace státními zkouškami z některého ze světových jazyků. Má na to právo? A když si budu zvyšovat kvalifikaci je povinen mi poskytnout studijní volno, nebo je to jen na jeho dobré vůli?
Děkuji, Anička

ODPOVĚĎ:
Pracovní (služební) poměr k Hasičskému sboru se řídí zákoníkem práce (ZP), z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozorňuji, že k 1. 1. 2012 byl zákon významně novelizován) a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pro služební poměr platí stejné podmínky jako pro pracovní poměr.
Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen (§ 48 ZP):
-    uplynutím doby, na kterou byl sjednán (§ 39 ZP)
-    výpovědí ze strany zaměstnance (nemusí být uveden výpovědní důvod), ze strany zaměstnavatele (musí být uveden přesný důvod výpovědi), (§ 50 a následující ZP)
-    dohodou (§ 49 ZP)
-    okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele (§ 55 a následující ZP)
-    ukončením pracovního poměru ve zkušební době (§ 65 ZP)
Nad rámec dotazu uvádím, že nově s účinností od 1.1.2012 může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, a to nejvýše dvakrát pokaždé o tři roky, což v důsledku znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně 9 let (3+3+3).
Zkušební doba (§ 35 ZP) je od 1. 1. 2012 odlišná pro „řadové“ a vedoucí zaměstnance. U „řadových“ zaměstnanců nesmí sjednána zkušební doba na dobu delší než 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců činí zkušební doba nově 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu lze prodloužit pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby.
Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, nelze ji sjednat dodatečně, běží vždy ode dne vzniku pracovního poměru.
Zaměstnavatel má právo žádat zvýšení kvalifikace u svých zaměstnanců, tato skutečnost může být upravena například vnitřním předpisem, či jiným interním pokynem. Pokud by šlo o požadavky stanovené právním předpisem, mohla by být nedostatečná kvalifikace zaměstnance i důvodem pro výpověď podle § 52 písm. f) ZP.
Zvýšení kvalifikace je upraveno v § 231 a následujících. Zaměstnanci má být v takovém případě poskytováno ve smyslu § 232 ZP pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku pro účast na vyučování, 2 dny volno pro přípravu na výkon zkoušky a podobně.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození zboží v době přepravy a náhrada škody dopravcem
- Náhrada škody za věc poškozenou při přepravě dopravcem
OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace věci zakoupené přes inzerát - věc se poškodila při přepravě
- Je možné vrátit věc zakoupenou přes inzerát poškozenou při přepravě?


Na inzerát jsem prodával autorádio a v něm jsem uváděl, že je pro mě prioritní osobní odběr s tím, že předevdu kupujícímu funkčnost a seznámím ho s obsluhou. Ozval se zájemce, který trval na zaslání na dobírku, protože by se mu nevyplatilo jet takovou dálku. Nakonec jsem tedy s odesláním souhlasil i když s námitkami, že by byl lepší osobní odběr.
Balík jsem řádně vystlal a zboží zabezpečil proti pohybu což následně i kupující potvrdil. Po doručení a vyzkoušení ale rádio vypisuje chybu mechaniky což znamená, že bohužel muselo dojít ze strany spedice k neopatrnému zacházení. Balík, ale nijak zdeformován nebyl a myslím si, že i proto, že byl hodně vystlán, ale to určitě neznamená, že tlaky při pádu balíku nemohli něco způsobit s mechanikou.
Kupující teď trvá na vrácení autorádia s tím, že mu mám poslat celou částku na účet. Mě by se teď ale vrátilo autorádio, které bylo naprosto funkční před odesláním a nyní je z něj bezcená hračka.
Jsem povinen kupujícímu vrátit peníze i když mám svědky, že zboží odcházelo naprosto funkční? Děkuji. Samuel

ODPOVĚĎ:
Mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s.p.) byla uzavřena smlouva o přepravě nákladu (dobírka), na základě které měla být doručena zásilka kupujícímu. Mezi Vámi a kupujícím byla uzavřena kupní smlouva.
Nejdříve bych se ráda vyjádřila k možnostem souvisejícím s kupní smlouvou mezi Vámi a kupujícím. V případě vadné věci může kupující žádat opravu věci na Vaše náklady, případně žádat slevu z kupní ceny. Pokud by šlo o vady neodstranitelné, může kupující odstoupit od smlouvy, v těchto případech dojde k vrácení věci i peněz.
Pokud by nešlo autorádio opravit, nebo pokud by neměl o tento postup kupující zájem, je jediným řešením navrácení peněz a vadného zboží. V opačném případě by Vás mohl Váš kupující žalovat o vydání bezdůvodného obohacení.
Náhradu škody byste mohl získat z titulu odpovědnosti z přepravní smlouvy mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s. p.). V této souvislosti bude nutné se informovat o případných bližších podmínkách uplatnění této odpovědnosti, které mohou být blíže upraveny v přepravních a tarifních řádech dopravce. Ve smyslu § 769 občanského zákoníku (Občanského zákoníku) odpovídá dopravce za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v době od převzetí k přepravě až do jejího vydání.
Právo na náhradu škody musí odesílatel (Vy) uplatnit u dopravce do 6 měsíců od vydání zásilky příjemci (kupujícímu), jinak toto právo zaniká (§ 771 OZ). Při poškození zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla zásilka znehodnocena, je-li účelné provést opravu, hradí dopravce náklady opravy.
Nicméně tyto skutečnosti budete muset prokázat a doložit, že škoda byla způsobena dopravcem a že výrobek nebyl vadný již před podáním zásilky k odeslání. Svědectví jsou určitě vhodná, nicméně je bohužel velmi pravděpodobné, že svědectví nebudou dostačující. Nicméně určitě navrhuji pokusit se o uplatnění škody u dopravce, bude na Vás, zda v případě neúspěchu při mimosoudním jednání, budete chtít celou věc řešit soudně. V tomto případě by Vám v případě Vašeho neúspěchu vzrostly náklady o soudní poplatky a v případě, že byste neunesl důkazní břemeno, byste s velkou pravděpodobností hradil též náklady soudního řízení protistrany.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody způsobené čerpadlem - z čerpadla vytekl olej, vazelína
- Promlčecí lhůta na náhradu škody
- Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
- Zboží, výrobek způsobil škodu kupujícímu - vymáhání vzniklé škody


Čerpadlo umístěné ve studni s pitnou vodou, používané na zalévání zahrady, přestalo být funkční. Bylo tedy reklamováno u prodejce, který mi vrátil peníze. Po vytažení čerpadla z vody byl na nerezovém těle čerpadla vazelínový povlak, důsledkem závady, proto jsem si byl nucen udělat nový rozbor vody pro další používání, který stál 1000 Kč. Rozbor však přítomnost vazelíny nějakým způsobem nepotvrdil. Toto považuji, pokud se nemýlím, za následnou vzniklou škodu přímo spojenou se závadou na čerpadle. Prodejce mě odkázal s náhradou škody na dovozce po jejich vzájemné domluvě.
Dovozce napřed s náhradou souhlasil, později si to však rozmyslel. Problém se stal před rokem, čerpadlo jsem koupil osobně. Jedná se prosím podle Vašeho názoru o následnou škodu a mohu proto požadovat po dovozci úhradu rozboru vody? Děkuji za odpověď. Ivan

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru by bylo možné na zmíněný rozbor vody nahlížet jako na skutečnou škodu ve smyslu § 442 občanského zákoníku. Aby bylo možno hovořit o škodě, musí zde být přítomny následující prvky: porušení povinnosti – následek a příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následkem. Dovozce by se odpovědnosti mohl zbavit, pokud by prokázal, že škodu nezavinil (§ 420 odst. 3 občanského zákoníku).
Ve smyslu § 106 odst. 1 občanského zákoníku se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji znovu kontaktovat dovozce, aby uhradil náklady na rozbor vody, nejlépe by bylo vhodné k tomuto dopisu přiložit kopii potvrzení, že bude náhrada škody ve Váš prospěch vyplacena.
Případně by bylo možné obrátit se na výrobce čerpadla, aby uhradil náklady na rozbor pitné vody, a to na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (z. č. 59/1998 Sb.).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Sesuv svahu souseda poškozuje zdi - jak se bránit?
- Který zákon řeší sesuv zeminy (svahu) souseda poškozující zeď?
RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Sesuv půdy na sousedním pozemku - mohu se obrátit na Stavební úřad?


Svah mého souseda se sesouvá a poškozuje zdivo mé nemovitosti (stodoly). Prosím informaci na jaký paragraf (asi Občanského zákoníku) se mám odvolat v dopise – výzvě, kterou sousedovi doporučeně chci odeslat.
Vyzývám ho dopisem, "aby odstranil sesutou zeminu, která již prohýbá zdivo a zajistil svah opěrnou zdí proti dalšímu sesouvání." V dopise mimo jiné píši, že pokud tak neučiní, že nechám zpracovat posudek od soudního znalce v oboru stavebnictví a budu toto řešit právní cestou. Dovolím si předpokládat, že nějaký zákon ošetřuje tyto situace, a že jsem v tomto ohledu v právu a při případném soudním sporu bude sousedovi uloženo, aby svah zajistil, odstranil sesutou zeminu, uhradil případné škody a také zaplatil výdaje spojené se soudním vymáháním a podáním žaloby a v neposlední řadě i náklady na pořízení posudku od soudního znalce.
Prosím informaci, zdali jsem zvolil správný postup v této věci. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Na výše popsaný případ se aplikuje:
-    ust. § 127 odst. 1 Občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené, bez toho aniž by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby…“. Výčet způsobů ohrožování je v tomto ustanovení pouze příkladmý.
-    ust. § 417 odst. 2 Občanského zákoníku: „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.“
S Vámi navrhovaným postupem řešením Vaší situace souhlasím, nicméně bych zvážila, oznámit celou záležitost stavebnímu úřadu – obecně by mohlo dojít k rychlejšímu a méně finančně náročnému vyřešení celé situace.
Pokud by přeci jen k žalobě došlo, bylo by vhodné doložit jako přílohu též fotodokumentaci sesuvu půdy u stodoly.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Náhradní volno za práci o víkendu
- Odpracovaná sobota a náhradní volno - část pracovního dne


Krátce po mém nástupu bylo pracovníkům oddělění služeb zaměstnavatele zrušeno náhradní volno, které připadalo za každou odslouženou sobotní službu. Bylo nahrazeno pro zaměstnance zkrácenou pracovní dobu během pracovního týdne (někdy pozdější příchod, někdy zas dřívější odchod), ve kterém se uskutečnila sobotní služba. Má na takovou úpravu zaměstnavatel nárok?
Děkuji. Ivan.

ODPOVĚĎ:
Podle obecné právní úpravy Vám náleží za práci o víkendu příplatek ke mzdě ve výši 10% průměrného výdělku, ve smyslu § 118 ZP. V případě platu, jde o příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku (§ 126 ZP).
Za tyto dny nenáleží dle obecné úpravy zákoníku práce náhradní volno místo poskytnutí příplatku. Toto náhradní volno by bylo možné sjednat ve smyslu § 4b zákoníku práce, kdy lze sjednat pracovní podmínky odlišně, než jak je stanoví zákoník práce, vždy ale ve prospěch zaměstnance. S ohledem na výše uvedené proto možné, aby zaměstnavatel určil, že za práci o víkendu bude náležet náhradní volno rozdělené do několika dní (dřívější odchody, pozdější příchody).
Tato odchylná právní úprava by měla být upravena v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel odmítá proplatit vstupní lékařskou prohlídku
- Zaměstnavatel nechce zaplatit vstupní prohlídku - jak postupovat?
- Kdo platí vstupní prohlídku - zaměstnavatel, zaměstnanec nebo pojišťovna?


Zaměstnavatel se jakkoli odmítá podílet na proplácení vstupních prohlídek u závodního lékaře. Na vstupní prohlídku jsem šla až po uzavření pracovního poměru. Děkuji. Iva

ODPOVĚĎ:
Vstupní lékařská prohlídka se realizuje na základě § 32 Zákoníku práce, ve spojitosti se zákonem 373/2011 Sb., z. o specifických zdravotních službách. Tato právní úprava nahradila dosavadní ustanovení zákona 20/1966 Sb.
Poplatek za vstupní lékařskou prohlídku není hrazen zdravotní pojišťovnou.
Ustanovení § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách stanoví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (tedy pracovní smlouvu), nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.
Pokud zaměstnavatel uhradí vstupní lékařskou prohlídku na svůj účet, je naplněno ustanovení § 24 odst. 2, písmeno j), bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., z. o daních z příjmů a zaměstnavatel si může dát tuto položku do nákladů. Ve smyslu znění § 24 odst. 2, písm. j), bod. 2 se jedná o výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů, kdy se těmito výdaji rozumí například i výdaje na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví vynaložené poskytovatelem na zdravotně lékařské služby (dříve závodní preventivní léčbu).
S ohledem na výše uvedené mám za to, že pokud jste byla přijata do pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen Vám zaplacený poplatek proplatit, nadto si jej může uplatnit v nákladech. Samozřejmě, za předpokladu, že jste se nedohodli na tom, že si poplatek uhradíte sama.
Odchylná právní úprava by mohla být stanovena v interních právních předpisech zaměstnavatele, nebo v kolektivní smlouvě.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace služeb autoškoly - postup
- Reklamace služby u Slevomatu - jak postupovat?


Před třemi měsíci jsem si koupil přes slevomat lekce řidičského průkazu. Byl jsem jen na 3 jízdách (1 hodinová, 2 dvouhodinové) celkem tedy pět lekcí za tři měsíce. Jsem zaměstnaný a mám tedy méně času. Proto jsem si pořídil 28 jízd + 13 lekcí v autoškole individuální tréning. Chci tuto službu reklamovat. Zaplatil jsem za ní 6900 Kč, a přijde mi, že 3 schůzky za 3 měsíce je dosti málo. Jedná se o živnostníka autoškola XXX YYY. Navíc mě nevyhovuje způsob jeho výuky, kdy po chybě na 10 minut zastaví a vysvětluje mi jak jsou všichni jeho žáci nezodpovědní. Ztrácíme tak čas, který je samozřejmě započítaný do výuky. Chci se zeptat jak je možné tuto službu reklamovat.
Instruktor není schopen se se mnou domluvit. Nepracuje po sedmé večerní ani o víkendech a jelikož jsem zaměstnáný, není možné se schodnout na termínu. Písemnou dokumentaci s instruktorem bohužel nemám na jízdy jsme se domlouvali telefonicky, nebo osobně. Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude nejlepší obrátit se na SLEVOMAT a zakoupenou službu u něj reklamovat, postup reklamace by měl být upraven v rámci obchodních podmínek (měly by být dostupné na internetových stránkách). Jako důvody reklamace této služby byste měl uvést, kdy byla služba zakoupena a že dosud jste vyčerpal jen 5 lekcí (předložit např. kopii průkazu o uskutečněných jízdách) atd., samozřejmě závěrem žádat o vrácení peněz (kreditů) nebo o přeložení k jinému instruktorovi, který by vám lépe vyhovoval.
Pro řešení Vaší situace navrhuji navštívit tyto stránky:
-    http://www.slevomat.cz/kontakt, zvolte část: "Nespokojenost s využitou nabídkou"
-    http://www.slevomat.cz/garance
Nicméně ve Vašem případě bych nejprve navrhovala písemnou komunikaci (tak jak je navrhována již na stránkách SLEVOMATu) s autoškolou, v níž jste si zaplatil hodiny – snažit se najít shodu, jak nejlépe realizovat zbylé hodiny, případně jak omezit nežádoucí způsob jednání instruktora (dlouhé proslovy o nezodpovědnosti žáků autoškoly a podobně), případně se pokusit zjistit, zda by bylo možno nechat se přiřadit k jinému instruktorovi.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnanec odmítnou vyšetření závodním lékařem?
- Může jít zaměstnanec ke svému praktickému lékaři místo závodního?
- Právo zaměstnance na zaplacení periodické kontroly u svého praktického lékaře
- Právo zaměstnance na uhrazení vstupní kontroly u svého praktického lékaře
- Kdo platí vstupní a periodické vyšetření u závodního lékaře?


V případě, že má zaměstnavatel smluvní zdravotnické zařízení preventivní lékařské péče, může zaměstnanec odmítnout povinné vstupní a periodické prohlídky u tohoto dodavatele? Nebo může zaměstnanec tyto prohlídky absolvovat u svého praktického lékaře a dodat potvrzení od něj?
Pokud by prohlídky absolvoval u svého lékaře, je zaměstnavatel mu povinen uhradit tento výdaj tak jako u smluvního dodavatele? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V této oblasti byla v legislativě mezera, která byla od 1. dubna 2012 odstraněna.
Jedná se o skutečnost, kdy jako zaměstnanec, který nevykonává rizikovější povolání (rizikovost povolání se určuje podle kategorií stanovených vyhláškou č. 423/2003 Sb.), nemá zákonnou povinnost dostavit se k periodické prohlídce (vstupní jsou podmínkou přijetí do pracovního poměru a ty byly povinné, pokud to zaměstnavatel vyžadoval). Opakovaně bylo soudy rozhodnuto v tom smyslu, že zaměstnanec je povinen se periodické lékařské prohlídce podrobit a to s ohledem na § 103 zákoníku práce (dikce tohoto ustanovení je ovšem také komplikovaná).
Zákonodárce při vědomí této zásadní mezery do právního řádu doplnil zákona č. 373/2011 Sb., s účinností od 1.4.2012, který stanoví povinnost všem zaměstnancům dostavovat se jak na vstupní, tak na periodické i mimořádné lékařské prohlídky (§ 53 a násl.).
U zaměstnanců zařazených do 1. kategorie prací podle výše uvedené vyhlášky (typicky administrativní pracovníci) se může zaměstnavatel dohodnout na provádění preventivních prohlídek u vybraného ošetřujícího lékaře tohoto zaměstnance. Toto je pouze možnost a má-li zaměstnavatel vlastní smluvní zdravotnické zařízení, nemusí tuto možnost využít.
Náklady zdravotních prohlídek hradí zaměstnavatel lékaři vždy (i z tohoto důvodu jsem skeptická k tomu, že se možnost prohlídky nechat provádět ošetřující lékaře bude využívat, jelikož náklady smluvního zařízení má zaměstnavatel jisté, oproti tomu náklady ošetřujícího praktického lékaře tak jisté nemá).


OBCHOD-REKLAMACE
- Do kdy musí zákazník vrátit zboží prodejsi při odstoupení od smlouvy
- Odstoupení od kupní smlouvy - lhůta na vrácení zboží zákazníkem
- Maximální lhůta na vrácení zboží zákazníkem při zrušení kupní smlouvy
- Je možné dát do obchodních podmínek 14denní lhůtu na vrácení zboží zákazníkem?
- Maximální lhůta na vrácení peněz zákazníkovi při vrácení zboží
- Do kdy musí prodejce poslat peníze za vrácené zboží zákazníkem
- Může zákazník vrátit použití zboží ve 14denní lhůta eshopu?
- Vrácení opotřebeného zboží prodejci ve 14denní lhůtě - informace
- Je možné vrátit použité zboží ve 14denní lhůtě eshopu?
- Odstoupení od kupní smlouvy s eshopem a vrácení opotřebeného, použitého zboží


Už dlouho řeším problém s odstoupení zboží ve 14 denní lhůtě (nákup přes internet). Zákon totiž v souvislosti s lhůtou hovoří pouze od odstoupení od smlouvy (emailem nebo dopisem) – a ne o doručení zboží. E-shopům proto právníci radí, aby nastavily v obchodních podmínkách taková vhodná opatření, aby bylo možné těmto nebo podobným situacím předcházet. Moje otázka zní: když si doplním do obchodních podmínek, že požaduje i dodání zboží ve14 lhůtě. Mám na to právo? Můžu si doplnit do obchodních podmínek, že požaduji dodání zboží do 14dní ne pouze zaslání dopisu nebo emailu? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží není možné vázat na žádné podmínky či sankce.
Odstoupením nevzniká právo na vrácení finančního plnění, ale právě naopak ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku vzniklá povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích (obvykle se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě).
Tudíž do obchodních podmínek můžete uvést, že po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit poskytnuté plnění, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy nebo uvést důvod, proč plnění vrátit nelze.
Nad rámec dotazu si Vás dovolím upozornit, že požadavek na vrácení dodaného zboží v neporušeném obalu či zboží nepoužitého je v rozporu se zákonem. Právo odstoupit od smlouvy má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval (viz info o započtení).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Je možné odmítnout podání vysvětlení Policii - nemám právníka, advokáta?
- Odepřední podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu
- Odmítnutí podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu


Manželka se se mnou rozvádí. Máme byt, ze kterého jsme se vystěhovali 2005 do zakoupeného rodinného domu RD. Svůj podíl jsem přepsal bohužel na děti. Od 2010 bydlím tedy v tom holobytě, který je ve společném jmění manželů SJM. Máme tam bohužel všichni trvalé bydliště a manželka uvádí, že i vybavení (které si odstěhovala do RD). Nyní na mě podala trestní oznámení, že ji neumožňuji vstup (nový zámek dveří). V úterý mám jít na výslech na polocii. Jaké to jsou rizika a co mi radíte?
Zajímalo mě hlavně, jaké mohou být dopady. Je podáno trestní oznámení, zítra mám jít na výslech. Mohu z toho mít nějaké vážné komplikace. Klíče jí samozřejmě vydám, i když je mohla "např. ztratit a nemusím přiznávat že bych vyměnil zámek" !?
Bohužel svého majetku (RD) jsem se zbavil přepisem na děti a diskutovaný byt, který jsem mimochodem dostal dříve od zaměstnavatele je nyní SJM. Manželka ho bude chtít pordat a mě vystěhovat.
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
z důvodu, že nemám k dispozici dostatek podkladů, doporučuji jediné, odepřít podání vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 8 trestního řádu a obratem vyhledat pomoc doporučeného advokáta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Návrh na vklad na nový byt před dostavěním parkování, parkovacího místa
- Vklad nového bytu do katastru před dokončením parkování, parkovacího místa


Vlastník nemovitosti (investor) přestavuje starší objekt bývalých kasáren na bytový dům s tím, že po dokončení bytu a jeho zaplacení kupujícím, se převede do osobního vlastnictví. Ke každé bytové jednotce je přiděleno parkovací místo – zatím ve výstavbě, které ale není součástí převodu vlastnického práva s bytovou jednotkou.
Otázka – může prodávají podat návrh na vklad do katastru nemovitostí (bytu, předanému předávacím dokladem a již zabydlenému) i před dokončením parkoviště, nebo až po jeho dokončení?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí podat můžete i před dokončením parkovacího místa, zvláště pak, nebude-li parkovací místo převedeno do Vašeho vlastnictví. Nezapomeňte do návrhu uvést, kterému katastrálnímu úřadu věc adresujete, označte strany - u Vás by to měl být prodávající a kupující a také právo, o které se jedná, převod vlastnických práv. Jaké konkrétní dokumenty a informace ohledně správních poplatků Vám jistě sdělí na samotném katastrálním úřadě.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Rizikové těhotenství a nárok na dovolenou v práci, zaměstnání
- Proplacení dovolené u ženy na rizikovém těhotenství na neschopence
- Neproplacení nevybrané dovolené ženě na rizikovém těhotenství


Od 4. 8. 2011 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 10. 2. 2012 (šest týdnů před plánovaným termínem porodu, který byl 23.3.2012). Dcera se narodila 15.3.2012. Mám za těchto okolností nárok na dovolenou za rok 2012? Ráda bych si ji vybrala před nástupem na rodičovskou dovolenou. Má zaměstnavatel právo mi dovolenou neproplatit, pokud o ni písemně nezažádám? K zaměstnavateli jsem nastoupila v průběhu roku 2008. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Nárok na dovolenou Vám vzniká ze zákona a také z pracovní smlouvy, kterou jste se zaměstnavatelem uzavřela. Zákon hovoří o tom, že máte nárok minimálně na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Se zaměstnavatelem můžete mít domluven v pracovní smlouvě i vyšší počet dnů. Nastupujete-li v průběhu roku do zaměstnání, máte nárok na poměrnou část z dovolené. Její konkrétní číslo Vám jistě sdělí na personálním oddělení nebo jej budete mít napsán na výplatní pásce. Dovolenou, kterou máte, pak můžete buď čerpat a nebo Vám ji zaměstnavatel musí proplatit. Proto se obraťte na personální oddělení, na mzdovou účetní zkrátka na osobu, která u Vašeho zaměstnavatele vyřizuje agendu kolem mezd a domluvte se na čerpání dovolené přímo s ní.


OBČAN-BYDLENÍ
- Účet spoluvlastníků na jméno jednoho z nich - jak zabránit dědění účtu?
- Jak zabránit dědění účtu na jméno správce spoluvlastníků nemovitosti
- Je lepší účet na jméno nebo podnikatelský účet na správce spoluvlastníků?


Vlastním byt v bytovém domě se 4 bytovými jednotkami. V podílovém spoluvlastnictví máme ostatní části domu. Nejsme SVJ, neboť to musí být až na 5 bytových jednotek. Pro správu domu (fond oprav) máme zřízen účet, který je však zřízen na jednoho z vlastníků – zástupce domu (na fyzickou osobu). Druhý vlastník má k tomuto účtu dispoziční právo. Chtěla bych se zeptat jak právně ošetřit to, aby tento účet nebyl v případě smrti vlastníka zablokován a nešel do dědického řízení. Postačí k tomuto pouze dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí nebo jsou nutné jiné právní kroky a jaké? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
V bance je možné vést účet jako fyzická osoba nebo tzv. podnikatelstký účet. Záleží na tom, v jakém režimu je u Vás účet veden. Ve Vašem případě by bylo ideální, aby tento účet byl veden jako "podnikatelstký". V takovém případě si banka zapisuje informace týkající se účelu účtu a v případě úmrtí jeho vlastníka by účet do dědického řízení nespadl a bance stačí doložit úmrtní list ke změně vlastníka účtu. Doproučuji se ještě podrobně informovat v bance, kde je Váš účet zřízen.


OBČAN-BYDLENÍ
- Bianco směnka na opravu domu SVJ - musí ji majtelé bytů podepisovat?
- Musí majitelé bytů podepisovat blankosměnku na opravu bytového domu?


Píšu za své sousedy - důchodce. Jsme panelák, máme družstevní byty i byty v osobním vlastnictví. Proběhne zateplení. Majitelé, kteří mají byty v osobním vlastnictví dostali k podpisu dohodu o vyplňovacím právu směnečném a blankosměnku - prázdnou, bez částky. Musí majitelé bytů bianco směnku podepsat? Na část zateplení si bere družstvo úvěr od ČSOB, na každý byt vychází suma zhruba 65.000 Kč. Sousedé nemají SVJ, jejich byty spravuje družstvo a směnka by se podepisovala družstvu. Není tam fyzická osoba. Splácet budeme všichni formou fondu oprav. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
V případě Vašich sousedů bych byla opatrná. Nemám dostatek informací, abych byla schopná Vám úplně odpovědět, ale mějte na paměti, že tzv. bianko směnka je poměrně riziková záležitost. Držitel směnky může doplnit libovolnou částku. Vaši sousedé samozřejmě nejsou povinni směnku podepisovat. Do právních vztahů máme vstupovat svobodně a bez nátlaku. Z Vašeho dotazu mi přijde, že se družstvo tímto krokem snaží o to, aby členové družstva byli ručitelé za úvěr, což je rovněž rizikové. Neznám podmínky, za kterých by ručili, je třeba vidět konkrétní dokumenty. Ve Vašem případě bych velmi doporučovala, aby dokumenty k celé transakci viděl právník popř. advokát. Ideální by bylo obrátit se s dotazem na advokátní kancelář, kde by s Vašemi sousedy smlouvu prošli a vysvětlili jim rizika s ní spojená. Za předpokladu, že není ve finančních možnostech sousedů platit právní služby, zkuste se obrátit na sociální služby v místě Vašeho bydliště. Mnoho organizací totiž kromě sociálního poradenství poskytuje i poradenství právní a to zdarma.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Pokud mám více pracovních poměrů, musí být vzájemně zaměstnavatelé informování?
- Více pracovních poměrů na dobu neurčitou a povinnosti informovat zaměstnavatele


Jsem na rodičovské dovolené. U původního zaměstnavatele mám podepsanou smlouvu na dobu neurčitou a ráda bych se na místo vrátila ve 3 letech věku dítěte. Dostala jsem nabídku na částečný úvazek (60%) a na dobu neurčitou k jinému zaměstnavateli teď během rodičovské dovolené RD. Budu původního zaměstnavatele informovat o vedlejším poměru. Musí mi původní zaměstnavatel vydat zápočtový list bez problémů? Musím nastalý pracovní poměr s bývalým zaměstnavatelem ještě nějak řešit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že ukončujete pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen Vám zápočtový list vydat. V případě, že by tak neučinil, můžete se zkusit obrátit na inspektorát práce, kde jeho postup prověří a příp. také na soud tzv. žalobou na vydání věci. Z Vašeho dotazu mi dále není jasné, zda-li chcete po dosažení věku 3 let Vašeho dítěte nastoupit k původnímu zaměstnavateli či nikoliv. V případě, že v budoucnu budete mít dva pracovní poměry, je třeba o této skutečnosti informovat oba zaměstnavatele. Zejména pak z důvodů odvádění záloh na daní atd. Za předpokladu, že do původního zaměstnání již nenastoupíte, po vyřízení procedur spojených s ukončením pracovního poměru již zaměstnavatele "řešit" nemusíte.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Výplata renty firmou v likvidaci a přihlášení pohledávky
- Zaměstnavatel v likvidaci - kdo vyplácí rentu (za ztrátu na výdělku)?
- Kam podat přihlášku kvůli vyplácení renty zaměstnavatelem v likvidaci?


Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku tzv. rentu, z pracovního úrazu. Nyní mi přišlo oznámení, že firma je v likvidaci s tím, že věřitelé se vyzývají, aby do tří měsíců přihlásili své pohledávky. Týká se toto oznámení i mne? A pokud ano, lze pohledávku přihlásit formou dopisu, nebo je třeba použít nějaký speciální formulář, a co by tato přihláška event. měla obsahovat, aby byla pro likvidátora akceptovatelná. Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Jakožto pobiratel renty jste také věřitelem zaměstavatele a proto se Vás výzva týká. Vaše pohledávky vůči zaměstnavateli je ona peněžitá renta. Pohledávku uplatníte pomocí přihlášky, kterou najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti https://isir.justice.cz/isir/commo/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Zde najdete nejen přihlášku, ale také pokyny k vyplnění. Za předpokladu, že byste si ani pak nevěděl rady, je možné se obrátit přímo na insolvenčního správce s prosbou o radu.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možné anonymní udání na inspektorát práce (inspekci práce)?
- Může zatajit inspektorát práce kdo podal stížnost nebo podnět k šetření?
- Musí inspektorát práce sdělit kdo podal podnět k prošetření?
- Strach ze ztráty zaměstnání při stížnosti na inspekci práce

- Zaměstnavatel mění pracovní dobu ze dne na den, jak se bránit?
- Porušování zákoníku práce zaměstnavatelem - jak se bránit?


Pracuji v prádelně, kde nám byla přikázána práce v sobotu. Pokud nechceme přijít nebo něco namítáme, posílají nás k podepsání výpovědi. Již 3 roky nám mění pracovní dobu ze dne na den. Nevíme si rady, nikde nemáme odvolání každá z nás se bojí o práci. Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Problematiku ochrany zaměstnaců v pracovněprávních vztazích řeší inspektoráty práce. Zkuste proto podat v místě Vašeho pracoviště podnět na inspektorát práce. Můžete tak učinit ústně v podatelně inspektorátu nebo písemně. Vylíčíte co a jak se Vám u zaměstnavatele děje. Podnětu je třeba datovat a podepsat. Trvejte na tom, abyste byla inspektorátem do 30 dnů vyrozuměna o tom, jaké šetření ve věci provedl.
Inspektorát může na základě Vašeho podnětu provést u zaměstnavatele šetření a pokud přijde na nějaké pochybení, vyzve jej k nápravě případně uloží zaměstnavateli pokutu.
Aby byla zachována Vaše anonymita, můžete v dokumentu uvést, že se bojíte represí ze strany zaměstnavatele. Inspektorát by pak měl učinit opatření k tomu, aby se zaměstnavatel neodzvěděl jméno osoby, která podnět podala.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Maximální lhůta prodloužení podpůrčí doby od OSSZ


Od roku 2003 jsem zaměstnanec firmy s.r.o. na dobu neurčitou. Od roku 2009 jsem na mateřské dovolené, která mi skončila 7.7.2012. Měla jsem nastoupit 9.7.2012 zpět do zaměstnání, jelikož se mi stal úraz, tak mám od 9.7. neschopenku, kterou mám až doposud. Teď mi jde, ale o to jak mám postupovat dál jelikož jsem zjistila, že jsem otěhotněla a nevím jak řešit situaci až ukončím neschopnost s úrazem. Mohu po skončení neschopnosti dát novou neschopnost od gynekologa a firma mi bude platit dál nebo musím dát výpověď a zaregistrovat se na Úřadu práce? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným přísluší po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 22 dne trvání pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské dávky, avšak maximálně 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pokud nastoupíte na další pracovní neschopnost, budete před koncem podpůrčí doby vyzvána Okresní správou sociálního zabezpečení, že se Vám blíží konec podpůrčí doby. Pak je možné žádat o její prodloužení, děje se tak na 3 měsíce.

Doporučuji Vám se pro bližší informace doptat na Okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Po skončení pracovní neschopnosti, tak můžete zaměstnavateli dát neschopenku novou, co se týče výplaty nemocenských dávek, platí výše zmiňované.

OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk od sousedů bydlících o patro výše - jak se bránit?
- Stížnost na družstvo - hluční sousedi
- Mají policisté povinnost přijet, při ohlášení hluku od sousedů?


S mámou bydlím v družstevním bytě a nad námi bydlí velice hlučná rodina, která zejména mou mamku psychicky terorizuje, tím jak třískají po podlaze a nadávají jí. Je zcela zřetelné, že to dělají naschvál, kam jde moje máti, jdou za ní a samozřejmě s nějakým tím třískotem. Přitom my jsme slušná rodina a nic jsme jim neudělali. Tím, že to člověk nemůže nějak hmatatelně dokázat, tak se stavíme ne do velmi nepříjemné pozice. Jak bychom se měli zachovat?
Navíc nikdo z jejich rodiny nepracuje a neplatí nájem. Už se to dalo k soudu, jenže oni se odvolali a od té doby uběhlo už další půl rok. Všichni v družstvu za ně platíme nájem a přitom se měli už dávno odstěhovat. Každý má právo na klidný život, jenže jak se v této situaci máme zachovat? Slova nepomohou, ba naopak začali naši sousedi vyvádět ještě více. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Máte pravdu v tom, že každý má právo na klidný život. Toto je dokonce řečeno i v občanském zákoníku, kde je přímo zakotveno právo nájemce na plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
Zkuste se proto obrátit na družstvo se stížností na chování nájemníků. Z toho, co píšete zřejmě nebudete zcela úspěšná, ale alespoň bude existovat písemný důkaz na to, že jste si v minulosti na chování sousedů již stěžovala. Bohužel Vám pak nazbývá nic jiného než se v případě konfliktů obrátit na policii. Možná se budou policisté zdráhat přijet, ale trvejte na tom, je to jejich povinnost. Policisté mohou sousedům domluvit a nebo zahájit se sousedy trestní řízení.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Trest, postih za podání inzerátu za jiného
- Podání seznamovacího inzerátu za jiného a přečin poškozování cizích práv
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění za podání inzerátu na seznámení za jiného (nemajetková újma)
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Přečin poškozování cizích právMůj přítel založil na seznamce úmyslně jiné osobě inzerát s jejími fotografiemi, které stáhl na jejím profilu na facebooku, uvedl telefonní číslo osoby. Nyní má jít k podání vysvětlení, činu lituje a inzerát již smazal. Jak se má při výslechu zachovat a jaké sankce je možno očekávat? Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud byl Váš přítel vyzván policí k podání vysvětelní, měl by mít ve výzvě od policie uvedeno kvůli čemu si jej policisté předvolávají. Z Vašeho popisu soudím, že by se snad mohlo jednat o přečin poškozování cizích práv, kde hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
Osobně se ovšem domnívám, že se o trestný čin jednat nebude, spíše o přestupek. Osoba, která byla jednáním Vašeho přítele poškozena může na Vašeho přítele podat žalobu na ochranu osobnosti k civilnímu soudu, kde se může domáhat mimo jiné odškodnění.

Co se týče chování Vašeho přítele během výslechu, doporučovala bych, aby nic nezastíral, skutečnost by stejně patrně vyšla najevo a pak by to pro něj bylo horší. Jistě bych ale neopomněla připomínat, že sám již inzerát smazal a činu lituje. Může ještě nabídnout postižené osobě omluvu. Co se sankce týče, ta se odvíjí podle trestného činu, pro který je Váš přítel vyšetřován. Jak už jsem ale uvedla spíše si myslím, že by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití, kde hrozí např. peněžitá pokuta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod obecního bytu bratrance na rodinného příslušníka - jak postupovat?


Chci se zeptat, jakým způsobem je možné zařídit převod obecního bytu, patřícího mému bratranci na mne. Jde o obecní byt v Praze a já v tomto bytě žiji již půl roku. Bratranec se chce bytu výhledově zbavit. Jaké jsou podmínky přepisu na jinou osobu - tedy mne? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Převod obecního bytu je problém, neboť převádět (měnit majitele) je možné jen u věcí, které má osoba ve vlastnictví. Byt ale není ve vlastnictví Vašeho bratrance, ale obce. Ve Vašem případě bych doporučila zajít na bytový odbor obce a poradit se o možnostech řešení tam. Záleží na vlastníkovi bytu, tedy obci, zda-li Vám vyhoví či nikoliv.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Prodloužení podpůrčí doby před nastoupením na mateřskou dovolenou
- Přímý přechod z neschopnosti do mateřské dovolené a prodloužení podpůrčí doby


Prosím o radu. Od 17.10.2011 jsem v pracovní neschopnosti, kterou mi vystavil můj ošetřující lékař. V únoru se pracovní neschopnost přepsala na mou gynekoložku z důvodu rizikového těhotenství a v pátek mi přišel dopis z OSSZ, že budu mít vyčerpanou podpůrčí dobu v délce 380 dní.
5.9.2012 nastupuji na mateřskou dovolenou a chci se tedy zeptat. Musím i přesto žádat OSSZ o prodloužení, jak mi radí v dopise? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, zda-li po ukočení pracovní neschopnosti nastupujete ihned na mateřskou dovolenou. Pokud tomu tak je, nemusíte již OSSZ žádat o prodloužení podpůrčí doby, neboť plynule přejdete na dávky peněžité pomoci v mateřství (PPM, "dávky mateřské"). Za předpokladu, že by tam ale byla nějaké doba mezi ukončením podpůrčí doby a nástupem na nemocenskou, je vhodné si o prodloužení požádat, abyste dostávala nemocenské dávky. Můžete se také přímo obrátit pro bližší informace na Okresní správu sociálního zabezpečí, kde na tel. 840 406 040 Vám budou schopni podle Vašeho rodného čísla zhodnotit Vaši situaci a doporučit vhodné řešení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí uklízet majitel bytu společné prostory v domě i když v něm nebydlí?
- Je povinen nebydlící majitel bytu v SVJ uklízet společné prostory v domě?


Musí majitel bytu, v němž nebydlí, ale nemá v něm ani nájemníka, jezdit uklízet společné prostory domu, a to podle 15 let starého rozhodnutí společenství vlastníků bytových jednotek SVJ o rozpisu úklidu v domě? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Z vlastnictví plynou pro vlastníka nejen práva, ale i povinnosti. Ačkoliv nějakou věc neužíváte nebo v případě bytu se v něm nezdržujete, přesto jste povinen pečovat dle rozhodnutí společnosti vlastníků o společné prostory. Pokud byste to chtěl změnit, můžete se pokusit sjednat si s ostatními vlastníky výjimku nebo se pokusit se s nimi domluvit na nějakém jiném řešení Vaší situace.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nový majitel nemovitosti pečuje o předzahrádku - je možné vydržení
- Vydržení předzahrádky - nový majitel domu se o ni stará přes 15 let
- Vydržení nemovitosti a žaloba na určení vlastnictví


Vlastníme bytový dům s obchody. Před domem je předzahrádka, přes kterou vede vstup do bytového domu. Barák vlastníme více jak 15 let a teď jsme zjistili, že v katastru nemovitostí je předzahrádka psaná na zemřelé majitele. Lze pozemek vydržet, když se o něj staráme více jak 15 let, či získat alespoň věcné břemeno (chodníček) pro vstup do baráku? Žádost budeme muset poslat k soudu, existuje nějaký vzor, jak žádost formulovat nebo musíme navštívit advokáta? Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Pokud se držby týče, tak zákon uvádí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem movité věci, má-li ji v nepřetržité držbě po dobu tří let, jde-li o věc movitou, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. U držitele musí být splněny dva zákonné znaky, držitel musí mít věc ve své skutečné moci nebo-li musí věc skutečně ovládat a zároveň musí mít vůli s věcí nakládat jako s vlastní, tedy jako by mu patřila. Oprávněným držitelem tak můžete být i v případě, že jste jednali v omylu, ovšem v tzv. omluvitelném omylu, tj. takovém, kdy jste si počínali s obvyklou mírou opatrnosti. Můžete také podat žalobu na určení vlastnictví na soud, který rozhodne, zda-li jste zahrádku vydrželi či nikoliv. V případě, že ne, obraťte se pak nejspíše na dědice původního majitele, kterému by zahrádka nejspíše připadla a zde můžeze vyjednávat o věcném břemenu příp. jiném řešení situace (odkoupení pozemku).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Rozchod druha a družky a nárok na vypořádání ze společné nemovitosti
- Má partner při rozchodu nárok na zaplacení práce provedené na nemovitosti?


Přítel prodal byt za cca 2,5 milionu Kč. Z těchto peněz postavil dům, ve kterém jsme bydleli 6 let (pozemek byl dar od mých rodičů). Nyní se rozcházíme a já bych ráda přítele vyplatila. Má v tomto případě nárok na vloženou částku, nebo mu musím vyplatit tržní cenu nemovitosti? Přítel chce, abych mu zaplatila i za práci vloženou do stavby domu - má na to nárok? Ve výpisu z Katastru nemovitostí máme každý 1/2 pozemku i nemovitosti. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Váš přítel má právo na vložené peníze, za které postavil dům, ve kterém nyní bydlíte a rovněž tak i za práci nebo zušlechťování pozemku. Otázkou je, jak se dobrat konečné sumy, kterou byste měla příteli vyplatit. Nejrozumnější je pochopitelně se pokusit domluvit. V případě sporu byste se museli obrátit na soud, který provede vypořádání a protože všechno je otázkou dokazování, záleží na tom, kolik "práce" by se Vašemu příteli podařilo prokázat, že učinil a jak by ji ohodnocoval atd.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na odškodné za loupežné přepadení (psychická újma, otřes mozku)
- Dokazování nemajetkové škody při loupežném přepadení (újma na zdraví)


Kamarádka byla před 3mi roky přepadena v baru, kde byla odcizena částka 50.000 Kč. Viník byl chycen a odsouzen. Přepadení provázel fyzický útok na kamarádku, kdy jí bylo vyhrožováno zabitím, po lékařské prohlídce byl zaevidován lehký otřes mozku.
Právní zástupce řekl, že pokud by byl následek vážnější bylo by možné žádat odškodné. Vzhledem k tomu, že když vás někdo drží pod krkem a vyhrožuje zabitím, berete to vážně, protože nevíte, zda pachatel svou hrozbu dokoná. Lze s ohledem na výše uvedené podklady žádat odškodné? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Odškodnění žádat lze. Avšak v tuto chvíli se můžete už jen obrátit na civilní soud žalobou o náhradu škody. Žaloba musí být podložena lékařskou zprávou. Mějte na paměti, že takovéto řízení je zpoplatněno a především, že kamarádka bude muset vznik a výši škody odsouzenému dokázat. Pomoci by mohl důkazní materiál z trestního řízení. Jako poškozená má kamarádka právo nahlédnout do spisu a činit si z něj kopie. Je ovšem třeba říci, že takovéto řízení je pro oběti trestných činů často velmi pschicky náročné.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Osoba využívající odpadní jímu odmítá platit náklady vývozu
- Je možné odpojit majitele nemovitosti připojeného k jímce?
- Může majitel studny odopojit ostatní majitele nemovitostí od vody?
- Majitel studny chce odpojit od přívodu vody ostatní majitele
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na uspořádání poměrů k soudu (řešení sporu mezi majiteli nemovitostí)


Máme s manželem chatu s pozemkem na kterém máme odpadní jímku. Původně to byl podnikový areál s 6 chatami a jednou správní budovou (dnes penzion) a tato jímka na našem pozemku byla společná pro všechny tyto objekty. My nadále poskytujeme jímku pro všechny, i když věcné břemeno máme jen na dvě chaty. Nynější penzion má zase na pozemku studnu a poskytuje všem vodu. Bohužel penzion změnil majitele a tento, přes to že má nejvíce odpadů (ročně zhruba za 25 000 Kč) se nechce podílet na placení a po oznámení že necháme jeho přívod do jímky uzavřít nám oznámil, že nám uzavře vodu. My poplatky na kterých jsme se za vodu dohodli řádně platíme, ale bohužel věcné břemeno nemáme. Je možné tomu kdo nemá zřízené věcné břemeno a nedodržuje dohodnuté (ústně) podmínky na užívání jímky uzavřít přívod bez nějakých oznámení a jiných průtahů?
Chatu s pozemkem a jímkou vlastníme od roku 1996. A stejně tak dlouho je odebírána voda která je ve vlastnictví jiné chaty resp. nynějšího penzionu. Věcná břemena si zřídili jen dvě chaty a to jak na jímku tak na vodu a penzion a my to nejsme. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
I dohody, které jsou uzavřeny ústně je nutné plnit. Pokud řádně a včas platíte, nemá majitel penzionu právo Vám přístup k vodě znemožnit. Za předpokladu, že se s Vámi nechce dohodnout na využívání jímky, můžete podat návrh na uspořádání poměrů na soud. V případě, že by Vám byl uzavřen přístup k vodě, můžete se na soud rovněž obrátit. Obecně je lepší mít dohody písemné, pokud toto není možné, bude muset opět asistovat soud. Zkuste se ještě jednou na majitele penzionu písemně obrátit s Vašimi požadavky a s tím, že nebude-li ochoten o uspořádání poměrů vést diskuzi, obrátíte se na soud. Hrozba soudního řízení by mohla debatu otevřít.


OBČAN-EXEKUCE
- Je nutné do exekučního návrhu napsat zaměstnání dlužníka?
- Může si exekutor zjistit zaměstnavatele dlužníka?
- Rozhoduje o způsobu exekuce věřitel nebo exekutor?


Soudním rozhodnutím bylo bývalému manželovi určeno platit měsíčně výživné na našeho syna. Tuto povinnost pravidelně neplní. Dluh na alimentech narůstal, proto jsem podala návrh na exekuci movitého majetku. Tato nabyla právní moci, ale protože jsem nebyla jediná, kdo takto učinil, je údajně nepravděpodobné, že exekuce proběhne. Vztahuje se na toto rozhodnutí nějaká promlčecí lhůta? Také jsem opakovaně podala trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Soudní řízení pomohla pouze k doplacení aktuálního období. Momentálně otec platí výživné tak, aby se nedopustil 4 měsíčního soustaveného neplacení, proto chci podat návrh na exekuci na platu. Musím zde uvést aktuálního zaměstnavatele otce dítěte? Jak postupovat, když ho neznám? Popř. co se stane s návrhem, kde tyto údaje nebudou správné? Mohu do tohoto návrhu zahrnout i zatím neúspěšnou exekuci movitého majetku a jak? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že pokud bylo právo uznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dále také platí, že v jedné věci nelze vést více exekučních řízení, je proto nutné vyčkat až bude původní exekuční řízení ukončeno. Pak můžete podat nový návrh. Způsob provedení exekuce si určuje exekutor. Zaměstnavatele manžela znát nemusíte, je možné požádat exekutora, který by řízení prováděl, aby si tuto informaci zjistil sám. Narozdíl od Vás si tuto informaci může velmi snadno opatřit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Soused vypouští žumpu na louku - jak se bránit?
- Jak zabránit sousedovi ve vypouštění septiku na louku
- Soused vypouští septik, žumpu na louku - kam ho mohu udat?
- Jak dokázat sousedovi že vypouští žumpu, septik na pozemek?
- Fotografie nebo videonahrávka mobilem jako důkaz vypouštění žumpy, septiku


Mám problém se sousedem, který vypouští žumpu na sousední pozemek - louku, pastvinu. Celou akci provádí zhruba během 10min. má hotovo. Na MÚ nám sdělili, že jej musíme chytit při činu a přivolat polici, aby bylo zahájeno místní šetření. To ale nelze stihnout. Dle slov policiev- mohou dorazit tak za 15 minut. Souseda jsme 2x slušně žádali, aby s tím přestal. Hadici tahá přes pozemek, který mám ohrazený elektrickým ohradníkem - mám zde 2 koně. Vlastníkem pozemku přes který chodí i ten kam žumpu vypouští je jiná osoba. Pozemek, přes který tahá hadici mám v bezplatném užívání bez smlouvy. Můžeme se nějak bránit? Jakým způsobem sousedovi v tomto počínání zabránit? Odbor životního prostředí nám nijak nepomohl. Lze použít fotografie "fleků" v trávě jako usvědčující důkaz? Žumpu vypouští vždy v jinou dobu, nemám šanci jej chytit při činu, natož s Policií. Děkuji, Iva

ODPOVĚĎ:
Bránit se jistě můžete. Bohužel Městský úřad Vám zřejmě nevyjde vstříc a neučiní šetření na místě a proto musíte souseda usvědčit sami. Pokud máte možnost, natočte jeho počínání na kameru nebo mobilní telefon. Zkuste oslovit sousedy nebo někoho jiného, kdo by byl ochoten Vám celou sousedovu akci dosvědčit, příp. celou věc nafoťte. Můžete se také obrátit na Policii, která by měla na místě provést šetření. S takovými důkazy se pak obraťte na městský úřad. Můžete zkusit také oslovit ekologické spolky, které působí ve Vašem okolí. Možná Vám pomohou věc na městkém úřadu "protlačit".


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak postupovat když nemám peníze na vyplacení dědického podílu


Moje maminka zdědila po zesnulém druhém manželovi družtevní byt. Ten byl při dědickém řízení nadhodnocen, přestože jsme dodaly posudky nezávislého odhadce a realitní kanceláře. Notářka nám řekla, že když maminka nemá jiný majetek a je v domově důchodců, má byt prodat a vyplatit dědický podíl ve výši 300.000 Kč pozůstalým dětem z prvního manželství (jsou dva) do konce tohoto roku. Byt je bohužel za dannou cenu neprodejný. Zatím platí maminka nájem v tomto bytě z peněz, které nechal na účtě pro byt její zesnulý manžel. Ty peníze dojdou během 4 měsíců. Pokud nebudeme schopní platit prázdný byt a není možné ho prodat, chceme ho vrátit bytovému družstvu. Můžete mi prosím říci, jak to bude s placením té částky, pokud už maminka opravdu nic nebude mít? Můžou pozůstalí chtít vyplatit dědickou částku po naší rodině, přestože jsme se nikdy nevyděli a neznáme se? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jak bylo dědictví vypořádáno je pro Vás i děti z prvního manželství závazné. Děti tak na peníze po zesnulém otci mají právo, i když jste je s maminkou nikdy neviděly.
Situace s bytem je dnes složitá, můžete, jak píšete, byt nabídnout zpět družstvu nebo se jej pokusit prodat samotné či přes realitní kancelář. Je však také možné kontaktovat děti z prvního manželství a zkusit se s nimi domluvit. Může to vypadat tak, že prodej bytu je v současné době ztrátový a tak to zkuste s pronájmem nebo byt dětem poskytněte Vy, ať převezmou iniciativu a prodají jej ony a maminku pak vyplatí.


OBČAN-DLUHY
- Je možné promlčení dluhu za zdravotní pojištění i přes splátkový kalendář?
- Splátkový kalendář a promlčení dluhu za zdravotní pojištěn
í

Ze zdravotní pojištovny mi přišel dopis že dlužím za rok 2008 a 2010. Když jsem tam tedy 06/2012 zavolal s tím že to není možné, řekli mi že první dluh je za rok 2005-2006 a druhý za rok od 01/2007-07/2007. Nabídli mi splátkový kalendář, což jsem tedy přijal, abych se vyhl případné exekuci. Odeslal jsem dnes dopis, že dluh za rok 2005 a 2006 je jiš promlčen, u druheho dluhu to tedy bude promlčeno červenci 2012. Mohu v červenci 2012 také zaslat dopis, že je již dluh promlčen (uběhne 5letá promlčecí lhůta) i přesto že jsem si tedy po telefonu domluvil splátkoví kalendář? A dá se tedy případně někde najít předloha, jak by dopis o promlčení dluhu měl vypadat? Hlavně je mi divné že pojištovna u dluhu 06-05 má tedy dlužnou částku a malé penále ccca dluh 11.000 a 2000 Kč penále a z roku 2007 je to dluh 6000 Kč a 9000 Kč penále. Od roku 2007 jsem již zaměstnán. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že u druhého Vámi zmiňovaného dluhu Vám námitka promlčení nemusí projít. Přeci jen jste byť po telefonu přijal splátkový kalendář, což se dá vykládat jako uznání dluhu. Všechno je ale otázkou dokazování, v případném sporu by Vám pojišťovna musela prokázat, že s Vámi byla v kontaktu a že jste se na splátkách dohodli. Je to risk. Námitka promlčení není nic složitého, stačí napsat koho se to týka, kdy dluh vznikl a jak a také, že je již promlčen. Věřím, že na netu nějaký vzor také najdete. Bohužel to, že jste byl zaměstnán často neznamená, že za Vás zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění odvádí. Dluh tak vzniknout opravdu mohl. Pokud máte doma výplatní pásky, kde je jasně čitelné, že Vám byly náklady za pojištění ze mzdy strhávány, můžete jejich kopie zaslat pojišťovně s tím, že chyba se stala na straně Vašeho zaměstnavatele, nikoliv u Vás.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné fotografovat lidi bez jejich souhlasu?
- Jak se bránit proti fotografování bez souhlasu fotografovaného?
- Mohu vyfotit člověka, lidi bez souhlasu?
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Výše pokuty za fotografování lidí bez jejich souhlasu


Jsme starší manželé a sousedka mého muže neustále fotografuje, jakmile jde okolo a potom dává fotky dále, dle svého uvážení. Může mého manžela kdokoliv a kdykoliv fotografovat bez jeho souhlasu? Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Vaše sousedka se s největší pravděpodobností dopouští protiprávního zásahu do osobnostních práv Vašeho manžela. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, přičemž dle § 12/1 Občanského zákoníku smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby (nebo jejích projevů osobní povahy) pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Ze shora uvedeného pravidla existují sice výjimky v podobě tzv. zákonné úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské licence (§ 12/2 a 3 Občanského zákoníku), ani v těchto případech však nemůže dojít k porušení oprávněných zájmů fyzické osoby. Předpokládám navíc, že Vaše sousedka nenaplňuje podmínky ani jedné z výše uvedených zákonných licencí.
Dle § 13/1 Občanského zákoníku má Váš manžel právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (nejčastěji v podobě písemné omluvy). Za podmínek § 13/2 Občanského zákoníku se Váš manžel může domáhat rovněž poskytnutí zadostiučinění v penězích.
Využívá-li Vaše sousedka pořízené fotografie dehonestujícím způsobem, bylo by možné uvažovat rovněž o naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) přestupkového zákona, přičemž za tento přestupek hrozí Vaší sousedce pokuta do 5.000,- Kč.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak donutit manžela aby platil výživné na děti při odstěhování manželky
- Placení výživného na děti při odstěhování manželky s dětmi
- Mohu požádat OSPOD o sepsání návrhu, žaloby na výživné na děti?


Ráda bych se zeptala, co mám udělat pro to, aby mi manžel ještě před rozvodem platil výživné na děti, když se od něj s dětmi odstěhuji. Našel si milenku, ale k rozvodu dojde až časem. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Proti manželovi můžete podat jak návrh na určení výživného pro Vás jako manželku, tak návrh na určení výživného pro nezletilé děti. Tyto návrhy můžete podat i tehdy, když jste ještě manželé a to i v případě, že spolu žijete.
U výživného pro děti je místně příslušný okresní soud v místě bydliště Vašich dětí, u výživného pro Vás je to soud v místě bydliště Vašeho manžela.
Vzory návrhů na určení výživného jsou k dispozici v naší poradně nebo jinde na internetu. Se sepsáním takového návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště nebo právník.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel chce byt pro svou rodinu - nárok nájemníka na odstupné
- Má nájemník právo na odstupné - pronajímatel chce nájemní byt pro sebe?
- Je nutné soudní rozhodnutí pokud chce pronajímatel nájemní byt pro sebe
- Promlčecí lhůta u § 603 odst. 3


Naše rodina bydlí 50 let v bytě, kde máme nájemní smlouvu na dobu neurčitou a regulovaný nájem. Před pár lety celý dům koupila společnost XXX s.r.o. a lidem žijícím v tomto domě nabídla náhradní bydlení nebo dostali odstupné. My jsme odstupné odmítli a náhradní byt nám nikdo nenabídl. Později nám přišel dopis, kde nám byt nabídli ke koupi, částka ale byla příliš vysoká a proto jsme přednostního práva nevyužili. Byt byl tedy i s námi zhruba před 3mi lety prodán.
Nyní majitel chce, abychom byt opustili, že jej chce pro sebe a svou rodinu. Pomůže nám najít náhradní byt a zaplatí výdaje spojené se stěhováním, ale odstupné ani nic podobného nenabízí. Je toto standardní postup?
Nyní bych ráda věděla jaká je promlčecí lhůta u § 603 odst. 3? Myslím si, že nový majitel byt koupil za cenu nižší, než za kterou byl nabídnutý nám. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
V případě, že pronajímatel chce dát nájemci výpověď z nájmu bytu z důvodu, že byt potřebuje pro sebe a svou rodinu bude pronajímatel potřebovat k takovému kroku přivolení soudu, což je pro Vás prostor, kde můžete uplatnit své případné námitky.
Podle zákona, dostanete-li výpověď z nájmu z výše uvedeného důvodu máte nárok na to, aby Vám pronajímatel zajistil náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který máte vyklidit a dále máte nárok na uhrazení nákladů na stěhování a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu.
Co se týče § 603 odst. 3 Občanského zákoníku platí, že pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají výhrady a podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.


TRESTNÍ-TRESTY
- Do kdy musí odsouzený dlužník doplatit výživné aby nešel do vězení?
- Dluh na výživném - do kdy musí být splacen aby nešel rodič do vězení?


V červenci 2012 jsem byla odsouzena na 4 měsíce s 20ti měsíčním odkladem za nezaplacení výživného (dluh 24.000 Kč). Do kdy musím částku uhradit, abych nemusela do vězení. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Zaplacení částky byste měla mít určené v rozsudku.
Pokud nikoliv, je třeba abyste po zkušební dobu vyživovací povinnost řádně plnila a postupně snižovala svůj současný závazek. V ideálním případě byste po uplynutí zkušební doby neměla mít vůči vyživovanému žádný dluh (konkrétně ve Vašem případě to tedy znamená platit řádně výživné + každý měsíc splácet dluh na výživném ve výši 1000 Kč). Pak soud může vyslovit, že jste se osvědčila a nemusíte nastoupit výkon trestu (tedy "jít do vězení").
Pochopitelně čím dřív budete mít současný dluh uhrazený, tím lépe, jelikož dluhem se vždy vystavujete exekučnímu řízení (které by bylo v tomto případě oprávněné).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Může mít matka na rodičovské dovolené dva pracovní poměry?
- Druhý pracovní poměr s pracovní smlouvou u matky na rodičovské dovolené


Má známá byla na 4-leté rodičovské dovolené. Zaměstnavatel ji písemně odsouhlasil 1 rok neplaceného volna. Měsíc před neplaceným volnem (8/2008) začala pracovat (při rodičovské dovolené RD) u jiného zaměstnavatele v místě bydliště. Říkala, že nemůže nastoupit na klasický hlavní pracovní poměr, protože je na rodičovské dovolené. Byla ujištěna mzdovou účetní, která pracovala pro tuto firmu, že jí připravila pracovní smlouvu na dobu neurčitou tak, aby to prý vše bylo v pořádku a v souladu se zákoníkem práce.
S odstupem času má z toho špatný pocit a obává se, že tak pracovala protizákonně. V pracovní smlouvě se sjednával rozsah pracovního úvazku na 6 hod. denně, týdenní pracovní doba činí 30 hodin a je rozvržena do 5 pracovních dní, s pracovní dobou od 9 do 15 hod. Náležela jí i dovolená dle §101, 102 a 104. Výpověď pracovní smlouvy, délka a běh výpověďních lhůt platí §44 a 45 zákoníku práce.
Ve smlouvě nestálo, že se jedná o DPP nebo DPČ. U tohoto zaměstnavatele pracovala 1 rok (8/2009) a pak nastoupila opět na mateřské dovolené. Co z toho vyplývá? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Matka dítěte může pracovat během pobírání rodičovského příspěvku nebo neplaceného volna jak pro svého stávajícího, tak pro jiného zaměstnavatele. Příjem rodiče během pobírání rodičovského příspěvku není nijak sledován, přivydělat si tedy může bez omezení. Podmínkou pro to, aby jí byl rodičovský příspěvek zachován, je skutečnost, že zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Pokud byla péče o dítě zajištěna, není na práci pro jiného zaměstnavatele nic nezákonného.
Vaše známá bude mít u druhého dítěte opět nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a bude si moci volit délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud se jí dítě narodí do čtyř let věku prvního dítěte, bude při výpočtu PPM použit stejný vyměřovací základ jako u prvního dítěte. V případě, že se dítě narodí později, bude pro výpočet použit příjem dosažený před nástupem na druhou mateřskou dovolenou.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Rozdíl mezi peněžitou podporou v mateřství a mateřskou
- Rozdíl mezi PPM a mateřskou


Pletou se mi dva pojmy. Peněžitá podpora v mateřství, která se zkracuje PPM a mateřská. Jaký je mezi nimi rozdíl?

ODPOVĚĎ:
Žádný. Peněžitá podpora v mateřství PPM je totéž, co mateřská (mateřské dávky).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Povinnost platit výživné na vnouče pokud otec dětí nemá dostatek peněz
- Placení výživného babičkou, dědečkem pokud povinný rodič nemá peníze


Synovi (otci dětí) zvýšili výživné a to zpětně od podání žádosti bývalé manželky a ex přítelkyně. Platí momentálně alimenty na 3 děti a to na 2-12 tis. a jedno 5 tis. Ze třetího vzthu má 2leté dítě a po žádosti o snížení alimentů mu nebylo vyhověno. Musel si vypůjčit na doplacení alimentů. Jeho měsíční plat se pohybuje kolem 20 tis. měsíčně a přítelkyně má mateřskou 7 tis. Tzn. pro tři osoby mají 15 tis. Kč měsíčně na bydlení a vše ostatní. Je to začarovaný kruh. Jakou má šanci na snížení výživného? Advokáta si dovolit nemůže a tak se obracím na vás. Momentálně posílá maximum co může a je mu vyhrožováno trestním oznámením od exmanželky, která žije s přítelem a myslím se že je dobře finančně zajištěná. Nevím jak je možné, že dostala státní příspěvek 60 tisíc - staví dům a bydlí ve svém bytě 3+1. Jsem prý povinna mu pomáhat nebo to platit za něj. Děkuji, Dora

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů; dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů, přičemž při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Pouze velmi orientačně lze říct, že výše výživného se průměrně pohybuje okolo 10 - 20 % platu povinného rodiče. Záleží ale vždy na konkrétních okolnostech, pro určení výše výživného neexistují žádné tabulky a záleží vždy na úvaze a rozhodnutí soudu.
Vzhledem k tomu, že výše výživného, které platí Váš syn, přesahuje 75% jeho platu, mohl by mít na snížení nárok - může zkusit požádat o snížení výživného znovu. Pokud by soud žádost o snížení zamítl a syn neměl dostatek peněz na hrazení výživného, pak vyživovací povinnost skutečně přechází na Vás jakožto rodiče otce dítěte. V takovém případě byste skutečně musela synovi s placením výživného pomoci.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vyživovací povinnost mezi manžely v době po odstěhování jednoho
- Odstěhování ze společné domácnosti a nárok na výživné od manžela, manželky
- Nárok na výživné na rozvedenou manželku, rozvedeného manžela
- Nárok na výživné od manžela po rozvodu manželství
- Kdy zaniká nárok na výživné u rozvedené manželky, manžela


S manželem již 10 let nežijeme jako manželé, každý máme jiného partnera, s kterými se scházíme pouze o víkendech, ale jinak bydlíme stále ve společné domácnosti. Já jsem 3 roky nezaměstnaná, loni jsem přišla i o invalidní důchod po operaci páteře, takže jsem téměř 1 rok bez peněz.
Manžel vydělává za měsíc 16 000 Kč. Na nás dva mi dává 6 000 Kč měsíčně na vedení domácnosti.
1. Jaká by byla manželova výživovací povinnost vůči mně, kdybych se od něho odstěhovala k matce do 70 km vzdáleného města?
2. Co by se změnilo, kdybych si tam našla práci?
3. Jaká by nastala situace, kdybychom se rozvedli?
4. Platilo by vše stejně i v případě, až by manžel odešel příští rok do důchodu? Důchod by činil asi 15 000 kč. Měl by povinnost dále mě vyživovat? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, která trvá po celou dobu manželství. Rozsah vyživovací povinnosti by měl být takový, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Budu předpokládat, že částka, kterou Vám manžel dává na společnou domácnost, je výsledkem Vaší vzájemné dohody, nikoliv rozhodnutím soudu.
Vyživovací povinnost Vašeho manžela k Vám bude trvat i tehdy, pokud se od manžela odstěhujete - trvá bez ohledu na to, zda spolu (ne)žijete ve společné domácnosti.
V případě, že byste si našla práci, by záleželo na tom, jaký by byl Váš příjem z tohoto zaměstnání. Pokud by Váš příjem byl srovnatelný s manželovým a měli byste přibližně stejnou životní úroveň, pak by manželova vyživovací povinnost zanikla. Pokud byste zůstala bez příjmů, pak by manželova vyživovací povinnost trvala i po odchodu do důchodu.
V případě rozvodu může i rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.
Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře nebo jestliže povinný manžel poskytne na základě písemné smlouvy jednorázovou částku.
Pokud by Vám manžel z jakéhokoliv důvodu přestal finančně přispívat, musela byste se domáhat svého nároku na výživné u okresního soudu v místě manželova bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké přídavky má nárok dospělý potomek žijící u rodičů?
- Nárok na sociální dávky u zletilého potomka bydlícího u rodičů
- Podle čeho se přidělují sociální dávky u zletilých potomků
- Vliv příjmů členů domácnosti na sociální dávky
- Výše nákladů bydlení a vliv na sociální dávk
y

Bydlí u nás (rodičů) 30letá dcera, kterou podporujeme finančně. Již od září 2011 je nezaměstnaná (pracovala na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou). Od té doby nemůže sehnat práci. Nyní je zcela bez příjmů. Náklady na dům jsou veliké a také dcera musí z něčeho žít. Já jsem v plném invalidním důchodu, manžel pracuje. Chtěla jsem se zeptat, jestli v tomto případě má dcera nárok na nějaké dávky, popř. kde o ně zažádat.
Dcera je vedená na úřadu práce. Od 12/2007 do 09/2001 pracova v TipSportu. Zúčastnila se již několika konkůrzů, ale neuspěšně. Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Jestliže s Vámi dcera žije ve společné domácnosti, budou při posuzování nároku na sociální dávky Vaše příjmy posuzovány společně s jejími. Životní minimum Vaší domácnosti je vyjádřeno částkou 8.800 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy Vás a Vašeho manžela jsou pravděpodobně vyšší než tato částka, mohla by mít dcera nárok pouze na příspěvek na bydlení. O ten by si mohla zažádat za předpokladu, že by byla vlastníkem či nájemcem bytu nebo domu, ve kterém by měla trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení. Nárok na tuto dávku, o kterou si může zažádat na úřadě práce v místě bydliště, by jí tedy vznikl za předpokladu, že by si našla samostatné bydlení, které by splňovalo výše uvedené podmínky.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit výživné otec, který není v rodném listě uvedený?
- Otec dítěte není v rodném listě, musí platit alimenty?
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné dodatečné dopsání otce do rodného listu dítěte?


Jaké právo a jaké povinnosti mám, když jsem nebo nejsem v rodném listu? Kolik musím platit výživné matce dítěte? Jak se to počítá a musí to přes soud, nebo je možné i dohoda mezi námi dvěma? Mohu též rozhodnout o příjmení dítěte? Nerad bych, aby dostal příjmení bývalého manžela matky. Musím a mohu dítě navštěvovat a jak často? Žiji v zahraničí.
Mohu také rozhodovat o tom, na jakou školu dítě půjde? Mohu také rozhodovat s kým je dítě v kontaktu a s kým ne?
Kdyby se vyskytl problém se sociálními úřady vůči matce, musí i mě tyto úřady kontaktovat? Může matka dítěte zakázat, abych si bral dítě do zahraničí, i když mám v úmyslu jí dítě přivézt zpět? Musí mi matka dítěte dávat syna (výlety, návštěvy, apod.)? Může mi sociální úřad zakázat přestěhování dítěte ke mě do zahraničí v případě odebrání dítěte matce? Je možno zabránit adopci dítěte v případě, že by se ho chtěla matka hned po porodu vzdát? Je možné zabránit této adopci když stojím i v případě když nestojím v rodném listě dítěte jako otec? Jaké právo a povinnosti mám vůči matce dítěte? Kdyby se stalo něco matce dítěte,jaká mám práva jako otec? Předem děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pokud nejste jako otec uveden v rodném listě dítěte, pak vůči dítěti ani jeho matce nemáte žádná práva ani povinnosti. To znamená, že nemusíte matce dítěte platit žádné výživné, současně ale nemáte právo na kontakt s dítětem ani odjezd/stěhování s ním do zahraničí, nemáte právo dělat rozhodnutí ovlivňující jeho život a v případě žádosti o změnu příjemní nebo osvojení dítěte novým partnerem matka dítěte nepotřebuje Váš souhlas.
V případě, že v rodném listě uveden jste, máte právo na kontakt s dítětem a matka při žádosti o změnu příjmení nebo osvojení dítěte potřebuje Váš souhlas, zároveň ale máte povinnost platit výživné. Na výši výživné je nejlepší se s matkou dítěte dohodnout, pokud dohoda není možná, můžete situaci vyřešit tak, že budete pravidelně platit určitou částku, kterou považujete za přiměřenou.
V případě, že byste chtěl být v kontaktu s dítětem a ovlivňovat jeho život, ale nejste uveden v rodném listě jako otec, můžete podat k okresnímu (městskému) soudu v místě Vašeho bydliště návrh na určení otcovství.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Minimální věk předčasného důchodu, starobního důchodu 2012, 2013
- Vliv počtu let sociálního pojištění na odchod do starobního důchodu
- Výpočet důchodu - online kalkulačka, kalkulátor
- Online kalkulačka - výše důchodu, vliv odpracovaných let a počtu dětí


Jmenuji se Eva, narodila jsem se v roce 1954. Po základní škole jsem absolvovala dvouleté studium na ekonomické škole v Opavě. Od 10.července 1972 do 30.srpna 2002 jsem byla nepřetržitě zaměstnána. Od 1.září 2002 jsem vedena na úřadu práce a tohoto času pobírám dávky v hmotné nouzi. Jsem bezdětná.
Jelikož se mi blíží důchodový věk, tak bych se chtěla orientačně informovat ohledně předčasného důchodu a starobního důchodu. Můžete mi alespoň orientačně sdělit, kolik by asi činil, předčasný důchod za nynějších podmínek a kolik by činil pokud bych šla do starobního důchodu až při dosažení důchodového věku. Nevím z čeho se bude můj důchod počítat, ale v roce 2002 moje průměrná měsíční mzda činila 6400,- Kč. Mockrát děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Jestliže nemáte žádné děti, je Váš důchodový věk 62 let a 4 měsíce, do starobního důchodu byste tedy mohla odejít v srpnu roku 2016. Pro odchod do starobního důchodu v roce 2016 musíte získat 32 let pojištění. Na předčasný trvale krácený starobní důchod máte nárok tehdy, pokud splníte potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku Vám budou chybět nejvýše tři roky - to znamená, že od předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v srpnu 2013.
Výše řádného i předčasného starobního důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 2.230 Kč měsíčně, a z procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. U řádného starobního důchodu činí výše procentní výměry za každý celý rok pojištění 1,5% výpočtového základu, u předčasného důchodu se výše procentní výměry snižuje za každých i započatých 90 dní chybějících ode dne jeho přiznání do dosažení důchodového věku. Konkrétní výši Vašeho důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček na internetu, například zde: http://www.mpsv.cz/cs/2435.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Státní podpora, dávky pro vysokoškolsky studující matku dítěte
- Matka studentka VŠ a nárok na sociální dávky, podporu
- Studentka VŠ s dítětem a nárok na sociální podporu a dávky
- Vliv bydlení a otcovství a vliv na sociální dávky
- Vliv svatby a otcovství na sociální dávky studující matky (VŠ)
- Má studující matka na VŠ nárok na mateřskou?
- Kdy má matka nárok na rodičovský příspěvek a kdy na mateřskou?
- Rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem
- Životní minimum 2012, 2013 - online kalkulačka, kalkuláto
r

Mám přítelkyni, která v současné době studuje VŠ v prezenčním studiu. Je těhotná, dítě si chce ponechat a na rok (zřejmě) přeruší studium. Jelikož je od střední školy studentkou a nikde dosud nepracovala (nyní na VŠ), bude mít možnost pečovat o dítě - s tím samozřejmě souvisí finance, zaplatit byt, atd.? A nyní dotaz - bude mít nějakou finanční podporu od státu? Má nárok po narození dítěte na nějaké dávky?
Podle Vašeho názoru - je finačně lepší, kdyby se se svým přítelem stali, po narození dítěte, manželé nebo ne? Její přítel studuje také VŠ, ale pobírá od rozvedených rodičů výživné. Pokud by byli manželé, co by to znamenalo pro jejího přítele ? Přijde o výživné nebo se bude nějak měnit (v případě svatby, 3-člená rodina, otec i matka jsou studenti, kromě výživného nemá žádný jiný příjem.) Byla by ve výživném nějaká změna? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na dávky není svatba příliš důležitá - důležité je to, zda bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě a kde budou rodiče dítěte bydlet. Jestliže bude přítel uveden jako otec, zvýší se díky němu životní minimum domácnosti, současně ale bude jeho příjem (alimenty) posuzován společně s příjmem matky dítěte. Pokud bude přítelkyně s otcem dítěte bydlet u některého z rodičů, budou spolu s jejich příjmy posuzovány i příjmy rodičů - dosáhnout na dávky tedy bude velmi obtížné. V případě, že by rodiče dítěte navíc uzavřeli manželství, přešla by vyživovací povinnost z rodičů na manžela(manželku), takže by se svatbou o výživné připravili.
Pokud ani jeden z rodičů během studia nepracoval, nebude mít Vaše přítelkyně nárok na mateřskou, ale pouze na čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, která je vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte.
Pokud budou příjmy její domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima (návod, jak spočítat životní minimum domácnosti, je k dispozici zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852) může si zažádat o přídavek na dítě. V případě, že by některý z rodičů dítěte byl vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, a 30% příjmů (v Praze 35%) jejich domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, mohou si zažádat o příspěvek na bydlení. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok, u příspěvku na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí. Pokud by jejich příjmy stále nedosahovaly ani životního minima domácnosti, mohou si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny výše uvedené dávky je možné požádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Penále za nenahlášení obnovení podnikání u OSVČ sociálce (OSSZ)
- Je povinnost ohlásit OSSZ znovuobnovení podnikání?
- Musí se hlásit pokračování v podnikání sociálce (ČSSZ, OSSZ)?
- Odpuštění penále od OSSZ za neplacení sociálního pojištění u OSVČ


Jsem důchodkyně a přivydělávám si jako OSVČ. OSSZ v Novém Jičíně mi uložila penále za rok 2004-2010 ve výši 15.600,- Kč z důvodu, že jsem nenahlásila pokračování v činnosti OSVČ od r. 2004, které jsem měla přerušené od r.2002. Jelikož mé výdělky byly v těcho létech okolo 12.000 Kč, měla jsem za to, že mi nevzniká povinnost zálohy na sociální pojištění platit a neposílala jsem přehledy na OSSZ, pouze za všeobecnou zdravotní pojišťovnu VZP a finanční úřad FÚ. Byla mi předložena sjetina, kde mám vyčísleno penále ze záloh v jednotlivých letech, pouze částky penále, bez předpisu záloh.
Chtěla bych vědět, zda je takový postup správný a jestli jsem neměla dostat náležitý rozpis dluhu. Jelikož jsem státu nezpůsobila žádnou finanční škodu, žádala jsem o prominutí penále. Komise mi snížila dluh o 4600 Kč jelikož prý vzala v úvahu, že jsem důchodkyně. Celý problém jsem si zavinila tím, že jsem sama dopracovala přehledy OSVČ za r. 2004-2011 a odevzdala, pracovnice OSSZ mi řekla, že jsem neměla nic podávat a nikdo by nic nevěděl. Pokud se dá v této mé situaci něco dělat, děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Obnovení - stejně jako přerušení - živnosti je zapotřebí hlásit příslušné OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovně. Pokud jste tak neučinila, je chyba jednoznačně na Vaší straně - neznalost zákona bohužel nikoho neomlouvá.
Pokud máte pochybnosti o vyčíslení výše penále, můžete se obrátit na příslušnou OSSZ a požádat je - osobně či písemně - o předložení předpisu záloh, na základě kterých Vám bylo penále vyčísleno. Vzhledem k tomu, že jste již dosáhla snížení dlužného penále, se ale obávám, že úplného odpuštění penále nedosáhnete a zbývající částku budete muset doplatit. Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou částku jednorázově, pokuste se s OSSZ dohodnout na splátkovém kalendáři.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Patří do Návrhu na výkon rohodnutí i dluh na výživném?
- Je rodič povinen platit výživné, alimenty, když je ve vězení?
- Vzniká dluh na výživném, když je rodič ve vězení?
- Je možné vymáhat výživné po babičce, dědečkovi, pokud rodič neplatí?
- Vymáhání dlužného výživného po prarodičích pokud rodič dítěte neplatí
- Dluh na alimentech a vymáhání po babičce, dědečkovi, prarodičích
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kam se podává návrh na výkon rohodnutí" - Policie nebo soud?


Chci na bývalou manželku podat trestní oznámení z důvodu neplacení výživného na děti, neboť již 4 měsíce za sebou nezaplatí alimenty. Zároveň na ní chci podat "Návrh na výkon rozhodnutí" neboť od roku 2009 mi na alimentech dluží přes 100.000,- Kč. Výše výživného a jeho splatnost byla stanovena soudem.
Postupuji správně, když do "Návrhu na výkon rozhodnutí" k dlužné částce na výživném přičtu i dlužnou částku za poslední 4 měsíce?
Na jaký soud se mám s tímto návrhem obrátit, nebo stačí s tím zajít na Policii ČR?
Mohu podat "Návrh na výkon rozhodnutí" i na dlužnou částku, která vznikla exmanželčiným pobytem ve vězení (od r. 2008 do 2009), i když v té době nebyla ve věznici pracovně zařazená? Mám právo požadovat placení výživného a úhradu vzniklého dluhu, za neplacení alimentů za předešlé období, po rodičích bývalé manželky, která stále neplatí?
Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 213 trestního zákona, který říká, že "kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok". Soudní praxe však v tomto případě vyžaduje neplnění vyživovací povinnosti alespoň po dobu šesti měsíců. Jestliže tedy bývalá manželka nezaplatila výživné "jen" čtyři měsíce po sobě, s trestním oznámení zatím neuspějete. Po dosažení šestiměsíční lhůty se s trestním oznámením můžete obrátit na Policii ČR.
Dlužné výživné můžete vymáhat podáním návrhu na exekuci na plat nebo na exekuci prodejem (ne)movitých věcí Vaší bývalé manželky. Návrh si můžete sepsat sám, případně Vám s jeho sepsáním může pomoci právník nebo sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Návrh podejte k okresnímu (městskému) soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě trvalé bydliště. Návrh může obsahovat veškeré dlužné výživné, tedy i výživné za dobu, kdy byla bývalá manželka ve vězení i za poslední čtyři měsíce. Po rodičích bývalé manželky nemůžete vymáhat dlužné výživné, můžete se ale domáhat toho, aby jim bylo stanoveno výživné, které budou hradit místo své dcery (Vaší bývalé manželky).
Exekuční řešení je lepší než-li soudní, formou výkonu rozhodnutí. Viz zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9485-dluhy-a-postup-jejich-vymahani-soudne-nebo-exekucne.html


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přechod rodičovského příspěvku na peněžitou podporu po narození dalšího dítěte
- Je nutný souhlas zaměstnavatele se změnou rodičovské ze 3 na 2 roky?


Od září 2011 pobírám rodičovský příspěvek - ve variantě do věku tří let syna (do dubna 2014). Předtím jsem 28 týdnů pobírala PPM. U zaměstnavatele (smlouva na dobu neurčitou) mám písemnou žádost o poskytnutí rodičovské dovolené do věku tří let syna. Plánujeme druhého potomka, proto uvažuji o přechodu na variantu vyplácení rodičovského příspěvku RP do dvou let dítěte (nárok na tuto variantu mám). V případě, že otěhotním - budu čerpat variantu rodičovského příspěvku RP do dvou let prvního potomka (do dubna 2013), avšak termín porodu budu mít mnohem později, takže nebudu moci v dubnu 2013 plynule navázat z čerpání rodičovského příspěvku RP na první dítě na peněžitou podporu v mateřství PPM na dítě druhé. Mohu po skončení vyplácení rodičovského příspěvku RP na první dítě nastoupit u zaměstnavatele na neschopenku (rizikové těhotenství), když mám u zaměstnavatele písemně požádáno o rodičovskou dovolenou až do tří let prvního dítěte nebo zůstanu až do doby, kdy budu moci nastoupit na peněžitou podporu v mateřství s druhým dítětem bez peněz? V případě, že nelze nastoupit na neschopenku a současně mít u zaměstnavatele žádost o čerpání rodičovské dovolené do tří let, mohu tuto žádost změnit na dva roky, abych na neschopenku nastoupila? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nemocenské je dávkou, která má pojištěnci nahrazovat příjem, jež mu uchází, protože nemůže z důvodu pracovní neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Během rodičovské dovolené Vám tedy nemocenské nenáleží, protože Vám neuchází žádný příjem (pobíráte rodičovský příspěvek). Pokud chcete mít nárok na nemocenské, musela byste nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte. S dřívějším ukončením rodičovské dovolené ale musí zaměstnavatel souhlasit.
Pokud bude souhlasit, můžete po ukončení rodičovské dovolené plynule přejít na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky. V případě, že zaměstnavatel souhlasit nebude, nárok na nemocenské Vám nevznikne. Jestliže uvažujete o přechodu na kratší variantu rodičovského příspěvku doporučuji nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené a teprve poté event. řešit změnu varianty příspěvku - abyste se v případě zamítavé reakce zaměstnavatele neocitla po dočerpání rodičovského příspěvku bez finančních prostředků.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Otec odmítá nastoupit rodičovskou dovolenou, vliv na svěření dítěte
- Matka dítěte pije alkohol - vliv na svěření dítěte do péče
- Alkohol u matky a vliv na svěření dítěte do péče, výchovy


Soudíme se s přítelem o naši 18měsíční dceru, návrh podal on. Ze msty v návrhu uvedl, že jsem alkoholik, dcera že je v ohrožení života, apod. nesmysly. U soudu řekl na otázku soudkyně, že na rodičovskou dovolenou RD nepůjde a že z péče matky dcera není zanedbána. Veškeré moje lékařské zprávy od dětské lékařky (pediatričky), mojí praktické lékařky, gynekologa a OSPOD jsou maximálně na mojí straně.
Měli jsme už první stání/soudkyně odročila z nedostatku času. Mezitím si ovšem soud vyžádal moje záznamy z Policie České republiky PČR (jelikož mě udal přítel i na PČR kvůli sms), objevila se tam moje černá minulost - 2 záznamy kvůli alkoholu. Nikdy jsem nebyla na žádném léčení, nic takového. Beru to jako hloupost, nic podstatného, ovšem nevím jak to bude brát soudkyně.
Moje otázka zní, jestli mi může soud na základě nějaké minulosti nesvěřit dítě? A může OSPOD změnit svoji původní výchovnou zprávu kvůli minulosti? Mám totiž strašné obavy, že tímto záznamem z minulosti na mne budou pohlížet jako na nějakého alkoholika. Jsem z toho velice zoufalá. Bude mi 40 let, dceru jsem si nesmírně přála, mám již 20letého syna. Děkuji, Inna

ODPOVĚĎ:
Pokud si Váš přítel podal k soudu návrh na svěření dcery do své péče, soud nyní bude zkoumat, zda bude dceři lépe u přítele nebo u Vás. Pro svěření do Vaší péče mluví - kromě pozitivních zpráv od lékařů a OSPOD - také skutečnost, že je dcera ještě dost malá a prohlášení Vašeho přítele o tom, že nenastoupí rodičovskou dovolenou. To totiž znamená, že bude moci o dceru pečovat pouze v době, kdy nebude v zaměstnání, a během pracovní doby bude muset péči o dceru zabezpečit někým jiným.
Proti Vám by naopak mohly hovořit ty dva policejní záznamy z minulosti, které souvisejí s alkoholem. Vzhledem k tomu, že o těchto záznamech neuvádíte nic bližšího (jak jsou staré, zda šlo o přestupky či trestnou činnost), není možné jednoznačně určit, jakou jim soud bude přikládat váhu.
Soudkyně Vám také pravděpodobně dá možnost, abyste se k těmto záznamům při příštím jednání vyjádřila. Pokud se ale jedná o dávnou minulost a nejednalo se o nějakou závažnou trestnou činnost, pak by tyto záznamy nemusely mít na rozhodnutí soudkyně zásadní vliv. Rozhodnutí soudu a to, jakou jednotlivým důkazům přisoudí váhu, ale nelze předjímat.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se matka s dětmi odstěhovat od manžela před rozvodem manželství?
- Je odstěhování manželky s dětmi únos?


S manželem se budeme rozcházet, máme dvě děti (21 a 16 let). Manžel si našel milenku, delší dobu je náš vztah nefunkční, máme rozdělené SJM. Léta mi manžel vyhrožuje, že při rozvodu mi sebere děti. Proto s ním stále jsem. Začíná to být ale už neúnosné. Teď přitvrdil, hodlá mě vyštvat z domu, který patří tchánovi a jemu (manžel zdědil čtvrtinu po smrti maminky před třemi lety), ale ve kterém jako rodina žijeme po celou dobu od svatby, tj. 22 let. Mohu se odstěhovat i s dětmi, před rozvodem, aniž by mě mohl třeba napadnout z „únosu“? Je brán v potaz názor syna u koho chce žít, i když není zletilý? Jak je to s výživným před rozvodem manželstvím? Výše výživného se počítá jen z příjmů, nebo i z majetku/financí? Manžel má nižší mzdu než já, ale po mamince zdědil velký finanční obnos, nemovitosti (pozemky) a akcie. Jde mi hlavně o to, kdyby syna (16), nebo popř. obě děti, dostal do střídavé péče, tak si výživné rodiče platí navzájem (že?), tzn. že já bych manželovi dávala více, než on mně? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
V případě, že dojde k rozchodu (rozvodu manželství), bude zapotřebí vyřešit kromě majetku také péči o mladšího nezletilého syna. Vzhledem k tomu, že starší syn je již zletilý, může si sám rozhodnout o tom, kde a s kým chce žít, takže Vám ho manžel určitě "nesebere". Co se týče mladšího syna, vzhledem k jeho věku by se soud rozhodně měl zajímat o jeho názor na to, s kým chce po rozvodu žít.
Do doby, než soud rozhodne o tom, komu bude mladší syn svěřen do péče, máte oba stejné právo na kontakt se synem. Můžete se tedy z domu i s dětmi klidně odstěhovat, pokud otci i nadále umožníte kontakt s dětmi. Není například možné bez souhlasu otce odstěhovat se s mladším synem do zahraničí. Pokud ale zůstane možnost kontaktu otce se synem zachována, je vše v pořádku.
Co se týče výživného, na to máte nárok až ve chvíli, kdy bude mladší syn svěřen do Vaší péče. Pokud Váš vztah nevyhnutelně spěje k rozchodu (rozvodu), doporučuji podat co nejdříve k soudu v místě Vašeho bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče. Co se týče zděděného majetku, můžete na tuto skutečnost soud upozornit, soud k jeho existenci může při určování výše výživného přihlédnout. Co se týče výživného při střídavé péči, soud zpravidla stanoví výživné oběma rodičům, a to poměrnou částku vzhledem k jejich příjmům.


OBČAN-DLUHY
- Patří výživné, alimenty do příjmů v insolvenčním řízení?
- Co patří do příjmů posuzovaných v insolvenčním řízení?


Potřebuji požádat o insolvenční řízení a zajímalo by mě, zda se do příjmu započítávají i alimenty od bývalého přítele, které mi platí na dceru. Děkuji předem za odpověd. Zdenka

ODPOVĚĎ:
Výživné je určeno dětem, je to tedy nárok dítěte (potomka), ne pečujícího rodiče (který je jen jakýmsi správcem výživného). Nejedná se tedy proto o příjem zahrnovaný do insolvenčního řízení. Za ten se dle insolvenčního zákona považuje: dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

OBČAN-BYDLENÍ
- Maximální lhůta pro vyúčtování plateb SVJ
- Nevyúčtované platby SVJ a žaloba na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy
- Maximální lhůta na vyúčtování plateb od stavebního bytového družstva SBD


Do dnešního dne jsem ještě neobdržela vyúčtování plateb a služeb za rok 2011. Jsme společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou a toto vyúčtování pro nás zpracovává SBD. Můj dotaz zní: jaká je lhůta pro předání tohoto vyúčtování (dokdy mi má být předáno)? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba zjistit, zda je lhůta stanovena ve stanovách společenství vlastníků bytových jednotek SVJ nebo určena smluvními podmínkami se SBD.
Pokud lhůta stanovena není a SBD překročilo lhůtu obvyklou, je možné podat žalobu na soud na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy a vydat příslušné platby.
K žalobě doporučuji přistupovat až jako krajnímu řešení, doporučuji vyvíjet nátlak na SBD a nekomunikovat pouze s jednou osobou z SBD.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je nutný souhlas stavebního úřadu s postavením zástěny z rákosu?
- Který zákon a paragraf zakazuje stínění od sousedů?


Soused postavil 18.5.2012 v těsné blízkosti mého plotu (na hranici pozemku) rákosovou zástěnu na dřevěném rámu o rozměru 8x3m. Může to být bez souhlasu stavebního úřadu? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o plot (a jednat se o něj může, jelikož není dáno, že plot mezi pozemky může být pouze jeden), tak není vyžadován souhlas (ani jiná forma rozhodnutí) stavebního úřadu. Takže takový postup je možný.
Pokud by zástěna vyvolala nepřiměřené stínění, je možné soudně se domáhat zdržení se stínění odstraněním zástěny z titulu § 127 Občanského zákoníku.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné uskutečnit absolutorium v době vycházek na neschopence?
- Je možné jít na zkoušku ve škole v době vycházek pracovní neschopnosti?


Jsem na v pracovní neschopnosti s depresí a úzkostnými stavy. Bohužel mě čeká završení čtyřletého dálkového studia na VOŠ. Je možné v době vycházek absolutorium vykonat, aniž by to bylo porušení léčebného režimu a je potom vykonaná zkouška platná? Děkuji, Marcela

ODPOVĚĎ:
S ošetřujícím lékařem se dohodněte na změně doby vycházek (a to třeba jen na dobu určitou za účelem vykonání absolutoria). Režim dočasně práce neschopného pak neporušíte.
Určování doby vycházek doporučuji odvozovat od dohody se školou o termínu pro vykonání závěrečných zkoušek.

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné bydlet v jiném nebytovém prostoru kolaudovaném jako byt?
- Jak přeměnit byt na nebytový prostor
- Je nutný souhlas ostatních členů SVJ k užívání bytu k nebytovým účelům?


Mám dotaz ohledně užívání stavby. Předělávál jsem vlastní nebytové prostory na bytové v panelovém domě (SVJ). Čerpal jsem zde hypotéku a musel jsem jít cestou stavebního povolení. Cca před měsícem jsem úspěšně prošel kolaudací. Můj dotaz je, zdali mohu oficiálně bydlet v "jiném nebytovém prostoru", když mám na něj kolaudaci jako na byt. Chci si ponechat možnost, kdybych nemovitost prodával, aby ji mohl nový vlastník používat například i jako kanceláře.
Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Vaši právní situaci blíže nepopisujete, ale z dotazu vyplývá, že stavební povolení bylo adresováno na "byt" a kolaudací taktéž prošel "byt". Bydlet v "jiném nebytovém prostoru" možné není (bez ohledu na skutečnost, že tento termín zákon nezná), ale hlavně to ve Vašem případě není nutné.
Pokud byste v budoucnu chtěl z bytu pro potřeby pronájmu či prodeje udělat nebytový prostor, je možné byt užívat na základě souhlasu stavebního úřadu k nebytovým účelům (viz § 1 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor) - takže byste buď Vy sám nebo kupec si musel tento souhlas zajistit prostřednictvím rozhodnutí o změně užívání bytu.
K tomuto je třeba ale poznamenat jednu zásadní okolnost: vzhledem k tomu, že v domě máte zřízeno společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, jehož jste předpokládám člen, nelze opomíjet, že se případný souhlas stavebního úřadu dotkne prohlášení vlastníka (§ 11 odst. 4 ve spojení s § 4 zákona o vlastnictví bytů). Předtím než byste přistupoval před stavební úřad s žádostí, doporučuji na shromáždění vlastníků zajistit usnesení o věci, která je obsahem prohlášení vlastníka (tedy o souhlasu s užíváním bytu k nebytovým účelům) s nímž vyjádří 3/4 přítomných hlasů souhlas.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné poslat soudu reakci na odvolání žalobce nebo žalovaného?
- Kam mohu poslat vyjádření k odvolání žalobce nebo žalovaného?


Přišla mi kopie odvolání proti rozsudku, kterou podala moje bývalá žena. Je to snůška nesmyslů a cítím potřebu na to okamžitě reagovat a sám sebe obhajovat. Tuším, že pokud se budu obhajovat až při samotném stání, bude již pozdě. Chci, aby měl soudce prostor na prostudování nejen jejího odvolání, ale i na moje písemně podložené argumenty.
Je možnost poslat k soudu reakci na její odvolání?
A pokud ano, kam? Ke krajskému soudu prostřednictvím soudu okresního? Jedná se o odvolání bývalé ženy proti rozsudku ve věci snížení výživného, které jsem podal já.
Odvolání podala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.
Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Je třeba vůbec zjistit, o jakou písemnost se jedná.
Pokud Vaše bývalá manželka podala odvolání a Vám zaslala kopii, nejedná se o písemnost, na kterou byste měl reagovat.
Soud Vás k vyjádření vyzve sám (leč i v řádu několika měsíců) a teprve taková písemnost bude tou, na kterou byste měl reagovat.
Pokud Vám již byla zaslána písemnost soudem, bezpochyby Vás soud poučil o lhůtě, v níž se máte vyjádřit k odvolání (a co v odvolání máte uvést). Takové vyjádření pak sepište a soudu odešlete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Nedodržení dohody dědiců
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Dědic porušil dohodu o společných výdajích nemovitosti a neplatí poplatky


Můj domek je spojený s domkem mých rodičů a má společné prostory a zázemí. Po smrti otce jsem se se setrou vzdala dědictví ve prospěch bratra a on je teď vlastníkem domu po rodičích. Uzavřeli jsme spolu dohodu dědiců. V této dohodě se bratr zavazuje, že se bude podílet na společných výdajích připadajících na jeho část domu. Jedná se především o společné topení, septik, rekonstruovali jsme vodu, dělali fasádu, měnili okapy. Bratr mi nechce nic uhradit a to je již od roku 2008. Poraďte mi prosím co se s tím dá udělat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Bratra zažalujte na plnění povinností (resp. podejte návrh na vydání platebního rozkazu), jež dohodou dědiců převzal.
U pohledávek starších 3 let je riziko, že jejich vymahatelnost bude zkomplikována námitkou promlčení nároku (žalovaný by tuto námitku musel vznést, pokud ji nevznese, soud ji přizná k zaplacení). Takže záleží na Vás, zda budete žalovat na všechny své nároky, či pouze na ty, u nichž riziko promlčení není.
Pokud byste prokázala, že bratr jednal úmyslně, promlčecí doba je desetiletá (pak by nárok nebyl promlčený).


OBČNA-AUTORSKÁ PRÁVA
- Autorská práva na kouzelnické triky
- Autorství triků a Úřad průmyslového vlastnictví


Zajímalo by mě, zda je či není legální prodávat neoriginální zahraniční triky v ČR, v případě, že v ČR není žádný oficiální distributur a stejně tak zde není registrovaný žádný patent, značka ani nic jiného?
Případně jak je to v případě, kdy součástí triku je i výukové DVD, které je v případě neoriginálního výrobce kopií originálního DVD? Platí autorská práva automaticky celosvětově, nebo je potřeba v každé zemi něco registrovat?
Případně je možné takováto DVD bezplatně rozdávat? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
To, zda je daný subjekt chráněný mezinárodním právem zjistíte prostřednictvím webu Úřadu průmyslového vlastnictví.
Úřad eviduje jak např. ochranné známky platné na území ČR, ale přes online databázi WIPO i ochranné známky zapsané mezinárodně a platné na jiných územích než je území ČR.
Je třeba zjistit, zda trik není chráněn unijní ochranou, protože pak by se ochrana automaticky vztahovala i na ČR.
V této oblasti doporučuji velkou obezřetnost, protože např. v USA je možné chránit ochranou známkou i vůni.
Osobně bych jakékoliv obchodování (ať už úplatné či bezúplatné) nedoporučovala, protože není směrodatné, zda jste z reprodukce originálu měl zisk, a to až do okamžiku, kdy zjistíte, zda je trik chráněn na území EU či nikoliv.
Potřebné informace doporučuji zjistit na Úřadu průmyslového vlastnictví.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Omylem získané pozemky v zahraničí v dědickém řízení - jak postupovat?
- Chyba v katastru nemovitostí a nárok na úhradu notářských poplatků dědického řízení
- Odškodnění za chybu v katastru nemovitostí


Před dvěma lety mi zemřel otec a já po něm zdědil i nějaké pozemky v Chorvatsku. Právnička, která se tam starala o pozůstalost a zařizovala i jejich převod do mého vlastnictví, se nyní ozvala, že se stala chyba a byly na mne převedeny i některé pozemky, které prý napatřily mému otci, ale jeho jmenovci, který dosud žije.
Poraďte mi prosím, co mám v tomto případě dělat - pozemky jsou v katastru zapsány již zhruba rok a půl na moje jméno. Mohu požádat i o Váš soukromý názor, co si o tom myslíte? Myslíte, že bych v případě, že se skutečně stala chyba, měl nárok na úhradu nákladů spojených s tímto pochybením? Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Pokud se ptáte na můj soukromý názor na věc, tak musím říci, že "jsme všichni jenom lidi a lidi dělají chyby". Osobně by mě ani nepřekvapilo, kdyby se opravdu jednalo o omyl. Není mi známo v jakém stavu jsou katastrální operáty v Chorvatsku, ale je možné, že v natolik bídném, aby na základě omylu ve jméně došlo k takovému problému (v českých podmínkách by k takové věci dojít nemělo, jelikož katastrální operáty obsahují řadu osobních údajů vlastníků).
Doporučuji primárně s absolutní jistotou zjistit, zda se opravdu jedná o pochybení, jelikož se mohla stát náhoda, že v Chorvatsku vlastnili pozemky dva totožně se jmenující muži.
Pokud byste měl s převodem výlohy, bezpochyby by Vám náleželo odškodnění, a to za předpokladu, že jste svým jednáním tuto situaci nepřivodil. Je otázkou, kdo tento omyl vyvolal - pokud chorvatský úředník měl byste nárok vůči chorvatskému státu; pokud dotyčná právnička, měl byste nárok na odškodnění vůči ní (na tyto situace je ze zákona povinně pojištěna).
Pokud jste platil daň z nemovitosti, jsem toho názoru, že na její refundaci byste měl nárok vůči opravdovému vlastníkovi, a to za předpokladu, že se k pozemku choval jako vlastník, jelikož o nesprávném převodu majetku netušil.
Bohužel nejsem znalec chorvatského práva, takže nemohu přesně říci, jak procedurálně správně postupovat. Ale rozhodně neuděláte chybu, když se s dotyčnou právničkou spojíte a celou věc si necháte objasnit.


OBČAN-NÁJEM
- Může pronajímatel uplatnit zadržovací právo na věci nebo zboží nájemce, nájemníka?
- Může pronajímatel vymáhat nájemné bez sepsané nájemní smlouvy?
- Může pronajímatel zabavit věci nájemce převyšující dlužné nájemné?
- Vymáhání, náhrada škody vzniklé kvůli zabavení věcí pronajímatelem


Mám pronajatou provozovnu a jelikož jsem v dost složité situaci, zpozdila jsem se s placením nájmu. Majitel nemovotosti ze dne na den vyměnil zámek v provozovně, dal ceduli zákaz vstupu a poslal mi dopis, kde uplatňuje zadržovací právo na majetek, který mám na provozovně. Znemožnil mi tím pokračování v podnikání. Na dohodu nechce přistoupit, nechce mě pustit pro osobní věci, které na provozovně mám. Potřebuji i z databáze v PC kontaktovat zákazníky, jelikož jim chci vrátit část přeplacených služeb. Mám tam mobilní telefon, na který lidi volají atd. Nedal mi žádnou výpověď ani předchozí upozornění a hlavně nemám ani smlouvu o pronájmu, byla prozatím jen ústní dohoda.
Má na toto právo ? A jak mám dál postupovat? Byla jsem i na Policii, ale Ti mi řekli, že možná jedná protiprávně, ale není to trestný čin, takže oni mi nemůžou pomoci.
Vím, že zadržovací právo vzniká v případě splatné pohledáky, jaká však vznikla bez smlouvy splatná pohledávka? Nechci nic popírat, ale majitel nekomunikuje a nechce se na ničem dohodnout, pokud nesplatím najednou zbývající dluh. Hlavně se potřebuji dostat k osobním věcěm a kontaktům na klienty, aby mě oni potom nezažalovali. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Smlouva o nájmu nemusí být písemná, stačí vědomí obou stran o její existenci.
Váš případ má několik aspektů:
1. pronajímatel uplatnil zadržovací právo oprávněně
2. pokud jste mu v minulosti nájemné zaplatila, je prokazatelné do jaké výše jeho splatná pohledávka existuje. K tomuto se již vyjadřoval Nejvyšší soud, když konstatoval, že „zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky v její skutečné výši, nikoliv ve výši věřitelem tvrzené (sp. zn. 21 Cdo 624/2001). Tudíž pokud jsou zadržovány věci převyšující výši splatné pohledávky. Pronajímatel vykonává právo v rozporu s dobrými mravy a sám se dopouští protiprávního jednání a takové jednání může dosahovat podoby trestného činu poškozování cizích práv (záleží na výši převýšení zadržovaných věcí vůči pohledávce).
Pokud Váš závazek vůči pronajímateli převyšuje hodnotu zadržovaných věcí jste v situaci, kdy jedinou cestou je zaplacení celého závazku, jelikož pronajímatele de facto nelze obviňovat ze šikanozního výkonu práva.
Pokud je situace opačná, vyrozuměte pronajímatele o jeho protiprávním jednání a Vaší připravenosti žalovat jej na škodu způsobenou jednáním v rozporu s dobrými mravy (ve smyslu § 424 občanského zákoníku), škodou je v takovém případě i Vaše neschopnost splnit své závazky vůči třetím osobám.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné dodatečně odmítnout dědictví?
- Může dědic odmítnout dědictví, pokud ho už přijal?
- Dodatečné odmítnutí dědictví kvůli dluhům - je možné?
- Lhůta na odmítnutí dědictví v dědickém řízení


Měl bych dotaz ohledně dluhů po zesnulém a následné exekuci. Pokud zesnulý za svého života měl několik půjček a tím že zesnul, měli by dluhy zaniknout. V případě že se dědicové nevzdali dědictví, připadá na ně rovným dílem splacení všech dluhů po zesnulém? Pokud se chce ale dodatečně některý z dědiců vzdát dědictví ,za předpokladu že je exekutor obeslal exekučním titulem na kterém zatím figuruje jméno zesnulého,je možné to udělat? Dědicové totiž měli mezi sebou dohodu, pouze ustní, že kdo zůstane bydlet v domě po zesnulém, ten bude platit jeho dluhy. Ústní dohoda má taktéž právní váhu? A čím se musí podložit v případě obhajoby před exekucí?
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ústní dohoda je těžko průkazná a vymahatelná nevymahatelná. Podobně svědecké výpovědi jsou pouze tvrzením a v případě dohody o dluzích by případný soud (exekutor) byl velmi obezřetný rozhodnout tak, že se dluhy na základě tvrzení těch, kteří se dluhů chtějí zprostit, přisuzují pouze jednomu dědici.
Dlužník je zavázán zaplatit pouze dluhy do výše svého dědického podílu.
Dodatečné odmítnutí dědictví možné není. Pokud dědic dědictví jednou přijal (tedy ve stanovené jednoměsíční lhůtě dědictví neodmítl) a řízení o dědictví bylo skončeno (uzavřena dohoda schválená soudem nebo rozhodnuto soudem o rozdělení dědictví) je třeba, aby závazky, které zdědil, splnil. Pokud dědictví nebylo skončeno, lze exekutora vyrozumět o tom, že zůstavitel zemřel a svou pohledávku musí řešit prostřednictvím notáře, který dědictví projednává.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu


Rád bych se informoval, zda existuje termín pro vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu a pořízení kopie. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Lhůta dána není, ale v podstatě vyplývá z logiky věci - nahlížení do spisu je součástí práva na spravedlivý proces (právo na obhajobu svých práv a zájmů), tudíž aby takové právo mohlo být řádně ze strany správního orgánu dodržováno, je třeba spis zpřístupnit v co nejkratší lhůtě (každé nahlédnutí souvisí s nějakým úkonem účastníka, takže aby jej účastník mohl učinit logicky potřebuje nahlédnout do spisu). Takže v tomto by správní orgán měl dodržovat určitou bezodkladnost umožnění nahlédnutí do spisu.
Pokud jste účastníkem a správní orgán Vaši doručenou a odůvodněnou žádosti nevyhověl, resp. na ní nereflektoval, doporučuji stěžovat si na nečinnost správního orgánu.


TRESTNÍ-TRESTY
- Vězení za pozdní odevzdání řidičského průkazu u podmíněného odnětí svobody
- Přeměna podmíněného trestu odnětí svobody na nepodmíněný za neodevzdání řidičského průkazu


Byl mi uložen podmíněný trest zákazu řízení na 18 měsíců včetně 18 měsíců podmínky odnětí svobody na 3 měsíce. Řidičský průkaz mi nebyl odebrán při přestupku. Z neznalosti zákona (prý neomlouvá) jsem řidičský průkaz odevzdal pozdě až po dopise z příšlušného magistrátu. Tedy později než do 5 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Mohu za to jít do vězení. zákaz řízení přitom dodržuji. děkuji. Evžen

ODPOVĚĎ:
Záleží na soudci, který rozhodoval o trestu, zda bude považovat Vaše porušení za natolik závažné, aby Vám trest přeměnil. Osobně se nedomnívám, že by k tomu muselo nevyhnutelně dojít.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jiný nájemník obsadil sklep - jak postupovat
- Je možné vyklidit neoprávněně zabraný sklep?
- Jiný nájemník neoprávněně používá sklep, je možné ho vyklidit?


Jak mám postupovat při vyklizení neopravněně zabrané sklepní koje v panelovém družstevním bytě? Mám mít ve sklepě družstevního domu přidělenou sklepní koji za kterou platím. Neplatilo se za ni kdysi, zůstala otevřená, někdo se do ni nastěhoval. Jelikopž v bytě bydli dcera a ta by chtěla sklepní koji využivat,kdyžplatí najem ,tak se ptám,jak na to. předseda družstva mi sdělil,že si to mám žešit sám Ještě by mne zajimalo jak vyžešit uložení kočarku. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Doporučuji, aby se umístila výzva např. na nástěnku v domě, do jednotlivých schránek apod., která bude obsahovat výzvu k odstranění věcí z této koje a lhůtu k tomuto, s podmínkou, že pokud se tak nestane budou věci vystěhovány na chodbu či kamkoliv jinam.
Poté buď vyměňte zámek a koji i s věcmi tak znepřístupněte, ať se o ně majitel přihlásí a nebo věci prostě vystěhujte a vyměňte zámek. Přes výše uvedené doporučuji zamezit odcizení věcí, vyhnete se tak možným problémům.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Špatné zaměření zahrady geodety a vydržení vlastnického práva sousedem
- Chybná katastrální mapa a vydržení pozemku sousedem


Před 35 lety jsme koupili rodinný dům se zahradou. Nyní jsme chtěli část zahrady prodat. Na katastru jsme ale zjistili, že zřejmě došlo ke špatnému zaměření zahrady a její část nám nepatří. Po celou dobu ji užíváme, staráme se o ni. Má na ni majitel, zapsaný na katastru nějaký nárok? Jak řešit situaci dál? S majitelem není domluva, nárokuje si peníze. Předem děkuji za odpověď. Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud se oficiální majitel o část pozemku nestaral, můžete se fiktivní majitel (nekomunikující soused) bránit tvrzením o vydržení vlastnického práva.
Velmi záleží na okolnostech - způsob výměry pozemků, jednání vlastníka, jednání Vás vůči pozemku, obsah evidence katastru nemovitostí (z katastru lze totiž zjistit vždy, že obhospodařujete cizí majetek, tudíž pokud zápis neovlivnili např. technické okolnosti, kterými bývá přeměřování pozemku, máte poněkud ztíženou pozici). Je totiž třeba prokázat dobrou víru Vás v to, že jste oprávněným vlastníkem.
Pokud budete před prodejem chtít mít jistotu, můžete podat žalobu na určení toho, zda Vám vlastnické právo svědčí či nikoliv. V tomto řízení byste museli prokázat, že jste se k pozemku chovali jako k vlastnímu na základě dobré víry (která je odůvodněná i vzdor stavu zápisu v katastru).


RODINA-SJM A ROZVOD
- Vypořádání hypotéky při rozvodu manželství
- Vliv mateřské dovolené na splátky hypotéky při rozvodu?
- Platí manželé hypotéku při rozvodu na polovinu nebo jinak?
- Kdo z manželů dostane dům s hypotékou při rozvodu manželství?


Moje sestra si s manželem nechala postavit dům na hypotéku v roce 2009. Nyní se budou rozvádět, hypotéku mají splácet ještě asi 20 let. Dům budou tedy muset prodat, leč předražený dům jistě neprodají za původní cenu, ale alespoň o 1/3 levněji. Sestra je nyní na mateřské dovolené, na níž naváže 3 letým rodičovským příspěvkem. Pro alkoholismus manžela, psychické týrání a fyzické napadení podala již žádost o svěření dětí do své péče. Aby uživila sebe a 3 děti, nebude schopna se podílet na splácení zbytku hypotéky.
Jak má postupovat? Zbytky splátky hypotéky se dělí mezi rozvedené manžele na polovinu, nebo je tomu v době pobírání rodičovského příspěvku jinak? Lze splátky odložit na dobu, až se vrátí do práce? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba doporučit, aby sestra jednala s bankou, u níž má hypotéku a hledala možné řešení.
Většina bank neumožňuje odklad splátek (zejména ne na tak dlouhou dobu).
Dále velmi záleží na tom, v jakém postavení sestra je - ručitelka, žadatelka, spolužadatelka. Taktéž záleží na výši měsíčních splátek.
To, jakým způsobem bude rozdělen majetek záleží na tom, kdo se jak o něj zasloužil, kdo pečoval o děti apod. Není dáno, že se dům i hypotéka musí rozdělit přesně na polovinu. V případě hypoték se složitě odpovídá na otázku "jak to vlastně celé dopadne".
Je pravděpodobné, že pokud se manželé nedohodnou a nebude možné určit toho, komu by dům a hypotéka měli náležet, soud určí, že dům a hypotéka budou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů. Hypotéka je příliš vysoký závazek a pokud ani jeden z manželů nemá výdělky takové, aby byl tento závazek určen jinak, nelze tento závazek přisoudit pouze jednomu.
Pokud je to možné, zvažte pronájem domu či realizujte prodej domu. Taktéž doporučuji vyhledat doporučeného advokáta a případ mu předat. Rozvod a vypořádání majetku lze stěží zvládnout prostřednictvím jakékoliv poradny.


FINANCE-DANĚ
- Je možné dům s hypotékou dát do obchodního majetku
- Jsou možné odpisy na rodinný dům s hypotékou pro podnikání?
- Je možné dát úroky na hypotéku do daní?


Mohu si dům, na který vázne soukromá hypotéka vložit do obchodního majetku - tzn. uplatnit na něj odpisy + náklady? Co s hypotékou, která je na soukromou osobu, lze si u té odepisovat úroky? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Obecně není vyloučeno, aby majetek byť zatížený byl zahrnut do obchodního majetku. Společnost se vystaví důsledkům spojeným s platební neschopností dlužníka.
Úroky nelze uplatnit, jelikož jednoduše řečeno úroky jsou náklad, který zaplatil dlužník, nikoliv společnost. Benefit v podobě odpisů úroků z daní náleží tomu, kdo úroky zaplatil.
Pokud banka bude souhlasit se změnou dlužníka (např. v době skončení fixace úrokové sazby), je možné hypotéku převzít a tím si zajistit možnost snižovat daňovou povinnost o úroky na hypotéku.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Důvody pro ukončení služebního poměru
- V čem se liší výpověď v práci proti služebnímu poměru
- Rozdíl mezi normální výpovědí a ve služebním poměru


Zajímaly by mne důvody ukončení služebního poměru dle zákona 361/2003 Sb. Bohužel jsem to nikde nenašla. Jedná se mi o to, jsou-li výpovědní důvody stejné jako v zákoníku práce, popř. v čem se liší. Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Skončení služebního poměru upravuje § 41 a násl. předmětného zákona (propuštění obsahuje § 42 daného zákona).
Zákoník práce obsahuje výrazně odlišnou úpravu a tyto dva předpisy se vzájemně nedoplňují, ale vylučují - pokud jste tedy ve služebním poměru, nelze na Váš poměr aplikovat Zákoník práce.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může nemajitel bytu podepsat nájemní smlouvu za majitele?
- Manželka vlastní byt, může manžel podepsat nájemní smlouvu s nájemníky?
- Je možné sepsat plnou moc na podepsání nájemní smlouvy?
FINANCE-DANĚ
- Může majitel nemovitosti nechat platit daně jinou osobu?


V současnosti se naše rodina přestěhovala do většího bytu. Původní byt, jehož výlučním vlastníkem je manželka, chceme pronajmout. Protože je manželka na mateřské, budu s případnými zájemci jednat pouze já. Případné nájemní smlouvy, ukázky bytu a další náležitosti budu také zařizovat jako manžel jen já.
Chci se proto zeptat, jestli je nějaká právní cesta, abych manželčin byt pronajímal a nájemní smlouvy podepisoval dlouhodobě pouze já ? Pokud to možné není, jaká je nezbytně nutná část této agendy, kterou musí vykonat manželka jako vlastník nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Situaci lze vyřešit sepsáním plné moci, v níž uvedete, jaká jednání, úkony apod. za manželku můžete činit.
Ačkoliv manželé se v rámci běžné správy svého majetku mohou zastupovat bez dalšího, pronájem nespadá do běžné správy majetku.
Samostatně si manželka bude muset spravovat daňovou agendu. Tuto agendu doporučuji předat daňovému poradci.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.