Počet stránek ve webu: 40.616

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Ptám se za svého 61-ti letého přítele, má 1 vyživovací povinnost na dnes již zletilou dceru.
Ze svého platu 38 000,-Kč platil dlouhodobě výživné ve výši 12 000,-kč/měs.
30. 11. 2009 dostal výpověď ze zaměstnání.
1. 12. 2009 podal žádost o předčasný důchod, na který měl nárok.
3. 12. 2009 podal u místně příslušného soudu žádost o snížení výživného od 1. 3. 2010.
Podle předběžných výpočtů zjistil, že důchod bude cca 12 200,-Kč/měs. Celou svoji situaci podrobně popsal v dopise plnoleté dceři s tím, že do února, kdy dostane poslední výplatu bude posílat 12 000,-/měs. a potom z důchodu 2.000 Kč do doby, než rozhodne soud o snížení, a že případný rozdíl uhradí zpětně.

Doplňuji, že ještě splácí 3.000 Kč měsíčně na úvěr, který si vzal v době manželství na stavbu RD, který zůstal po majetkovém vyrovnání k rozvodu výhradně majetkem bývalé manželky.
Můj přítel nevlastní žádný movitý a ani nemovitý majetek vyšší hodnoty. Od března mu byl vyměřen důchod ve výši 12.361,- Kč a od té doby posílá dceři 2.000 Kč za měsíc, 3.000 Kč měsíčně na zmíněný úvěr a zbývá mu méně, než je nezabavitelná částka na živobytí.
V srpnu konečně dostal od bývalého zaměstnavatele 3 měsíční odstupné a tentýž den odeslal dceři 30000,-Kč jako doplatek výživného za březen, duben a květen, tedy měsíce, kdy měl příjem ze zaměstnání. Zbývající část odstupného použil na splacení půjček od známých, protože částka, která mu zbývá z důchodu uhradí jen bydlení a na ostatní mu nezbývá.
V pátek 3. 9. 2010 obdržel od exekutora oznámení, že dcera bude vymáhat dlužné výživné exekucí + poplatky exekutorovi. Můj přítel se placení nevyhýbá, jen platí to, co je v jeho silách.
Jeho žádost o snížení výživného ze 3. 12. 2009 je vedena v evidenci soudu, ale k dnešnímu dni ještě nebyl stanoven termín jednání. Je předpoklad, že dcera se bude snažit jednání co nejdéle prodlužovat.
Když jí telefonuje, nebere mu to a ani jinak nekomunikuje. Pouze přijala 2 doporučené dopisy ve kterých jí popsal svoji svízelnou situaci. Dcera žije v domácnosti se svojí matkou soudkyní a jejím přítelem exekutorem, sama vlastní byt v Brně na Majdalenkách, který pronajímá a od jejích přátel víme, že nastalou situací nestrádá.
Můj přítel v případě exekuce na tom bude paradoxně lépe, protože mu zůstane více peněz než nyní. Bojí se ale toho, že by mohl být odsouzen za neplacení výživného a jít do vězení.
Prosím Vás proto tímto o vyjádření k problematice a radu , jak v této jeho životní situaci postupovat dál. Předem děkuji, Jarmila


ODPOVĚĎ:
V první řadě by Váš přítel neměl požadovat snížení, ale zrušení vyživovací povinnosti. Dcera je zletilá, z dotazu vyplývá, že samostatná a není důvod, aby byla dále vyživována (navíc tak nadstandardním způsobem) svým rodičem.
Ale teď je nejdůležitější exekuce. Je třeba podat návrh na odklad exekuce. Výkon rozhodnutí (resp.exekuce) může být odložen, jestliže se povinný (Váš přítel) bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
Návrh na odklad exekuce se podává u exekutora, který byl pověřen provedením exekuce. Důležité je, aby návrh na odklad měl veškeré náležitosti. Tj. musí být jasné, kdo návrh podává, komu je návrh určen, čeho se navrhovatel domáhá, je třeba datovat návrh a podepsat. Jako důvody uveďte, že dlužné výživné bylo doplaceno (částka z odstupného) a byl podán návrh na snížení vyživovací povinnosti na soud k tomu a tomu dni z důvodu snížení příjmů Vašeho přítele a soud v této věci ještě nerozhodl, ale dá se očekávat, že bude výživné sníženo. Exekuce by tímto způsobem s velkou pravděpodobností měla být vyřízena. Věřím, že exekutorem není přítel bývalé manželky Vašeho partnera. Pokud ano, je třeba namítnout podjatost této osoby a případ by měl být přidělen nezávislému exekutorovi.
Jakmile budete mít vyřízenu tuto záležitost, podejte návrh na zrušení výživného na dceru. Vzhledem k tomu, že Vašemu příteli byly výrazně sníženy příjmy a tudíž  životní úroveň klesla, má zákonné právo on být svou dcerou vyživován a může tento nárok vymáhat i soudní cestou.
Dcera Vašeho přítele by si dále měla uvědomit, že příjmy z pronájmu nemovitosti,   podléhají dani z příjmů a pokud je v daňovém přiznání neuvádí, dostává se do problémů se správcem daně – finančním úřadem.