Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
V roce 2005 jsem se vdala, narozen syn, následně rozvod. Manžel nechtěl řešit majetek právní cestou a tak jsme se domluvili, že já se budu starat o syna a on bude splácet dluhy (většina dluhů byla kvůli umoření jeho dluhů z předchozího manželství). Některé dluhy jsem splatila já, zbytek měl řešit on.

Jenže po soudu ohledně výživného manžel podal výpověď z práce, nechal si zrušit trvalé bydliště a v místě, kde bydlel u své přítelkyně se údajně nezdržuje. Jsme rozvedeni téměř cca 3 roky, již 1,5 roku je exmanžel nezvěstný. Je bývalý policista, ví jak se zbavit dluhů. Přišel mi platební rozkaz na 70 tisíc - exmanžel neplatí dluh u spořitelny. Neplatí ani výživné na syna - dluží 32.000 Kč. Jsem vedena na ÚP, ale v brzké době mě čeká nástup do práce, syna vychovávám sama, veškeré náklady hradím já sama. Od ČSSZ pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi. Tudíž nemám prostředky, abych dluh zaplatila. Jelikož nemám nikde na papíře, naši dohodu o rozdělení majetku, je nějaká šance, že by dluh přiřkli pouze jemu? Obávám se exekuce. Jediná možnost, kde je zmínka o naší dohodě je protokol od soudu ohledně výživného, kde bylo toto zmiňováno. Nemám peníze ani na právníka. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, kdy Vám byl platební rozkaz doručen. Pokud platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který si do manželství přinesl Váš bývalý manžel, jedná se pouze o jeho výhradní dluh a Vy nejste povinna jej splácet. V této souvislosti je proto nutné podat okamžitě proti platebnímu rozkazu tzv. odpor (je možné jej podat do 15 dnů od doručení platebního rozkazu). V odporu namítejte, že se nejedná o dluh, který by byl součástí společného jmění manželů, neboť vznikl Vašemu bývalému manželovi ještě před uzavřením manželství. Po podání odporu (bude-li podán včasně) soud platební rozkaz zruší a nařídí standardní soudní řízení.
Nemáte-li finanční prostředky na zastoupení advokátem, můžete se na soudu domáhat bezplatného zastoupení advokátem (popř. zastoupení za sníženou úhradu). Dle § 30/1 občanského soudního řádu je takové zastoupení možné, pokud účastník, který o takové zastoupení žádá, splňuje podmínky pro osvobození od soudního poplatku, t.j. odůvodňují-li to (zejména majetkové) poměry účastníka. Pokud tedy soudu prokážete, že nemáte finanční prostředky na advokáta a že se bez jeho pomoci v soudním řízení neobejdete, může Vám být bezplatně přidělen.
Pokud byste chtěla pouze bezplatnou konzultaci svého problému s advokátem, můžete se obrátit na Českou advokátní komoru, která v každém kraji organizuje pravidelné poskytování bezplatných schůzek s advokáty, více zde.
Pokud však platební rozkaz směřuje k vymožení dluhu, který vznikl za trvání manželství, jste s největší pravděpodobností povinna tento dluh uhradit. Můžete v této souvislosti kontaktovat věřitele (banku) a domluvit se s ním na vystavení splátkového kalendáře (pokud v budoucnu nastoupíte do práce, mohla by banka na tento návrh přistoupit).
Je velmi důležité, zda byla smlouva s bankou podepsána pouze Vaším bývalým manželem či zda jste smlouvu podepisovala i Vy. Pokud by smlouvu podepisoval pouze Váš bývalý manžel, mohla byste se u soudu eventuálně domáhat toho, aby byl dluh přiznán pouze bývalému manželovi, neboť se jednalo o závazek, který
a) svou výší značně přesahoval majetkové poměry rodiny a b) byl Vaším manželem převzat bez Vašeho souhlasu (§ 143/1 písm. b) Občanského zákoníku). Jsou-li tyto dvě podmínky splněny, mohl by být dluh přenesen na bývalého manžela i v případě, že dluh vznikl až za trvání manželství, i zde však platí, že je nejdříve nutné podat proti platebnímu rozkazu odpor.
Co se týče Vámi zmiňované ústní dohody o úhradě dluhů, jedná se o neplatný právní úkon, neboť jakákoli dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí být uzavřena v písemné formě (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Pokud chcete předejít případným budoucím sporům s bývalým manželem, lze Vám doporučit obrátit se na soud s návrhem na soudní vypořádání společného jmění manželů (§ 150/3 Občanského zákoníku). Pokud tak neučiníte, dojde k vypořádání společného jmění manželů automaticky uplynutím tříleté lhůty od rozvodu. Následkem tohoto automatického vypořádání bude stav, kdy movité věci připadnou tomu z manželů, který je v danou chvíli užívá jako vlastník, ostatní movité věci a nemovitosti se však stanou předmětem podílového spoluvlastnictví.
***Více o vypořádání společného jmění manželů SJM zde. ***
Bývalého manžela můžete samozřejmě žalovat na úhradu dlužného výživného, není-li Vám známo místo jeho současného pobytu, můžete jako adresu trvalého pobytu v žalobě uvést příslušný obecní úřad, u kterého byl bývalý manžel zapsán k trvalému pobytu naposledy. V žalobě případně nemusíte adresu trvalého pobytu bývalého manžela uvádět vůbec, uvedete-li zde například jeho rodné číslo, měl by být soud schopen adresu jeho současného trvalého pobytu vyhledat.
***Více o vymáhání výživného, alimentů se dozvíte zde.***
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.