Počet stránek ve webu: 43.318

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Vnučka je evidovaná v pedagogicko-psychologické poradně, má zde několik let vedenou dokumentaci. Vzhledem k dalším aktivitám ve prospěch jejího zdárného rozvoje a péče (jde o dítě s výrazným sociálním znevýhodněním) potřebujeme do dokumentace nahlédnout (máme právně podloženou písemnou smlouvu o zastupování její matky), a pořídit fotokopie.

Paní psycholožka nám však odmítá dokumentaci k nahlédnutí poskytnout. Jak máme postupovat a o jakou legislativu se můžeme opřít? Předem velice děkujeme. Pěkné dny. Alice.

 

ODPOVĚĎ:
Ve svém dotazu zmiňujete, že s matkou své vnučky máte uzavřenou „právně podloženou písemnou smlouvu o zastupování její matky“. Obsah této smlouvy je velmi důležitý.
Dle § 65/1 písm. b) zákona o zdravotních službách platí, že do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou nahlížet (popř. si i pořizovat její výpisy nebo kopie) mimo jiné osoby určené zákonným zástupcem pacienta.
Jelikož matka Vaší vnučky je její zákonnou zástupkyní, je oprávněna vyslovit souhlas s tím, abyste byli oprávněni nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o její dceři, popř. si z této zdravotnické dokumentace pořizovat kopie či výpisy (resp. je oprávněna Vás k tomu zmocnit).
V tomto ohledu je proto podstatné, jakým způsobem je formulována smlouva, kterou ve svém dotazu zmiňujete. V žádném případě totiž nepostačuje obecné ujednání o tom, že jste oprávněni zastupovat matku své vnučky ve všech záležitostech (či něco podobného). Je zapotřebí, abyste byli matkou své vnučky výslovně oprávněni (zmocněni) k tomu, abyste nahlíželi do zdravotnické dokumentace vedené o Vaší vnučce. V tomto oprávnění (zmocnění) může být (a je to i vhodné) výslovně uvedeno, že se vztahuje toliko na zdravotnickou dokumentaci, vedenou o Vaší vnučce v té a té pedagogicko-psychologické poradně (resp. vedené u jmenovitě uvedené psycholožky). V tomto zmocnění lze odkázat na příslušnou právní úpravu (tedy na § 65/1 písm. b) zákona o zdravotních službách).
Na tomto místě (mírně nad rámec Vašeho dotazu) doplňuji, že matka Vaší vnučky Vás může zmocnit rovněž k tomu, abyste získávali informace o zdravotním stavu své vnučky (tzn. abyste se mohli dotyčné psycholožky dotazovat a abyste od ní mohli obdržet odpovědi). Takové zmocnění se však musí opírat o § 51/2 písm. b) zákona o zdravotních službách, dle něhož platí, že:
„Za porušení povinné mlčenlivosti se nepovažuje:
sdělování údajů nebo jiných skutečností, je-li poskytovatel zproštěn pacientem, popřípadě zákonným zástupcem pacienta, mlčenlivosti a sděluje-li údaje nebo tyto skutečnosti v rozsahu zproštění“
Ovšem zpět k nahlížení do zdravotnické dokumentace, která je dotyčnou psycholožkou vedena o Vaší vnučce. Považuji totiž za nutné upozornit Vás ještě na jedno úskalí, kterému budete možná čelit. I přesto, že budete mít od matky své vnučky vystaveno výslovné oprávnění (zmocnění) k nahlížení do zdravotnické dokumentace, popř. pořizování jejích kopií či výpisů, může se stát, že Vám dotyčná psycholožka odepře nahlédnutí do všech částí zdravotnické dokumentace (přičemž tak učiní zcela v souladu s platnou právní úpravou).
Je totiž nutné si uvědomit, že na zdravotnickou dokumentaci vedenou psychology, se vztahuje tato výjimka:
„… do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů …“  přičemž toto pravidlo se vztahuje rovněž na osoby určené pacientem či zákonným zástupcem pacienta – tedy i na Vás (jak to vyplývá z § 65/1 písm. a) a b) zákona o zdravotních službách).
Obsahuje-li proto zdravotnická dokumentace vedená dotyčnou psycholožkou o Vaší vnučce nějaké záznamy autorizovaných psychologických metod nebo popisy léčby psychoterapeutickými prostředky, bude dotyčná psycholožka oprávněna zpřístupnit Vám pouze záznam popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů.
_____________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.