Počet stránek ve webu: 42.858

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Může Úřad práce požadovat vrácení podpory v nezaměstnanosti z titulu zpětného přiznání III. stupně invalidity i v případě, že celou věc způsobily chybně vypracované posudky ČSSZ o zdravotním stavu?

Měl si Úřad práce tuto případnou pohledávku přihlásit v termínu dle insolvenčního zákona t. j. do 2 měsíců, nebo se jedná o pohledávku za majetkovou podstatou a může tuto pohledávku přihlásit kdykoliv v insolvenčním řízení a za jakých podmínek?

 

ODPOVĚĎ:
Jestliže s rozhodnutím úřadu práce ohledně vrácení podpory v nezaměstnanosti nesouhlasíte, je zapotřebí proti tomuto rozhodnut podat v zákonem stanovené lhůtě - 15 dní od doručení rozhodnutí - odvolání. Odvolání se podává k úřadu práce, který napadené rozhodnutí vydal. Úřad práce pak do 15 dní od doručení odvolání předloží odvolání a příslušnou spisovou dokumentaci nadřízenému orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Nadřízený orgán pak rozhodne o odvolání do 15 dnů od doručení odvolání úřadem práce. Pokud neuspějete ani s odvoláním (Ministerstvo práce a sociálních věcí potvrdí rozhodnutí úřadu práce), můžete se obrátit ještě na soud a požádat soud o přezkoumání rozhodnutí. Dále se můžete obrátit na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který může postup úřadu práce i České správy sociálního zabezpečení přezkoumat. Jestliže ještě neuplynula lhůta pro podání odvolání doporučuji odvolání ve výše uvedené lhůtě podat.
Jestliže rozhodnutí úřadu práce o vrácení podpory v nezaměstnanosti již nabylo právní moci, nesplněním této povinnosti (nevrácením podpory) se pohledávka stala daňovým nedoplatkem, při jehož vymáhání se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňového řádu. Podle § 242 odst. 1 daňového řádu platí, že: Daňové pohledávky, které vznikají v důsledku daňových povinností, které vznikly v době ode dne účinnosti rozhodnutí o úpadku do ukončení insolvenčního řízení, jsou pohledávky za majetkovou podstatou. Stejnou úpravu obsahuje i § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona, který říká, že pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění. Jestliže tedy rozhodnutí úřadu práce o vrácení podpory v nezaměstnanosti nabylo právní moci po rozhodnutí o úpadku, jedná se o pohledávku za majetkovou podstatou. Pohledávky za majetkovou podstatou se pak uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku - věřitel tedy nemá povinnost přihlásit tuto pohledávku ve standardní dvouměsíční lhůtě od rozhodnutí o úpadku.

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.