Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Žena podnikatelka (OSVČ) má jednoho zaměstnance. S tímto zaměstnancem plánuje uzavřít sňatek. Dočetla jsem se, že až se zaměstnanec stane jejím manželem, nebude už moci být zaměstnancem. Chtěla bych vědět, jak to nejlépe vyřešit, jestli si budoucí manžel musí zřídit živnostenský list a potom si budou rozdělovat příjmy?

Nebo jak by to bylo nejlepší i daňově. Otec podnikatel zemědělec OSVČ převedl k 31.12.2017 svoji firmu na syna smlouvou o převodu závodu. Bylo jim řečeno, že když se firma převede smlouvou o převodu závodu, nebude moci syn uplatnit odpisy majetku, které ještě otec neuplatnil. Je to pravda? Ještě druhá otázka, už jen informační, kdyby firmu otec synovi daroval, jak by to bylo v tomto případě s darovací daní a i s těmi odpisy majetku. Děkuji, Lada

ODPOVĚĎ:
Dle ust. § 318 zákoníku práce platí, že základní pracovněprávní vztah nemůže být mezi manžely. Tímto základním pracovněprávním vztahem je pak myšlen pracovní poměr, případně dohoda o provedení práce či pracovní činnosti.

Manžela tedy skutečně nebude možné zaměstnávat. V úvahu může přicházet společné podnikání obou manželů na živnostenské oprávnění, případně založení společnosti, která by již jednoho z manželů, případně oba, mohla zaměstnávat. Daňové hledisko by bylo nutné konzultovat s účetním/daňovým poradcem, a to na základě finanční stránky podnikání, obecně není možné říci, která varianta by pro Váš případ mohla být daňově výhodnější.

Z daňového hlediska záleží na struktuře a výši vašich příjmů a výdajů. Příjmy a výdaje můžete rozdělovat na spolupracujícího manžela (oba máte živnostenský list), rozdělit takto lze až 50 % příjmů a výdajů, maximálně však tak aby částka, která převyšuje výdaje (de facto zisk) činila 540 000 Kč za zdaňovací období a zároveň za každý započatý měsíc spolupráce maximálně 45 000 Kč. Další možností je založit obchodní společnost, kde budete oba zaměstnáni, zde zdaňujete zvklášť svoji mzdu a zvlášť zisk obchodní společnosti, zároveň to nese vyšší administrativní výdaje, musíte vést podvojné účetnictví, kdežto jako OSVČ běžně stačí vést daňovou evidenci.
V případě darování firmy je tento příjem (darování) osvobozen od daně, jedná se o dar od příbuzného v linii přímé. Bohužel podle §27 písmeno j) zákona o daních z příjmů je hmotný majetek nabytý darováním, jehož nabytí bylo od daně osvobozeno nebo nebylo předmětem daně je vyloučený z odpisování, v případě darování nelze tedy pokračovat v odpisech majetku. Pokud se jednalo o bezúplatný převod závodu a tento příjem byl u manžela osvobozen od daně, tak jde o darování - stejnou situaci rozebranou výše.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může být manžel zaměstnanec manželky podnikatelky OSVČ?