Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Syn 21 let je homosexuál a žije v pronajaté garsonce s přítelem. Pod nimi je starší paní, která si neustále stěžuje na hluk. Píše majiteli, který bydlí ve stejném domě vzkazy, kde se o nich vyjadřuje jako o smradech, parchantech a pod. Neustále je uráží a lže. Byla už svolána i schůze v domě, kde si paní vymyslela, že kluci běhají v noci v trenkách po domě.

V domě je kamerový systém a po tomto zjištění paní couvla. Přítel syna jezdí v týdnu na školení mimo město i s ubytováním, syn je tam tedy sám se svým štěnětem. Sousedka jeden pozdní večer kolem 23 hod. zavolala na mého syna městskou policii pro dupání a dělání rámusu, který ale nebyl. Syn ležel v posteli a koukal na televizi. Šel tedy za paní zeptat se, jaký má problém a pokud nepřestane, že na ní podá trestní oznámení a odešel. Paní volala městskou policii znovu, že syn ji vyhrožuje a že ji napadl. Neustále jim tyká a nazývá je smradama. Lže a lživě obviňuje, uráží. Řekla jim dokonce, že nejsou chlapi atd. Myslím si, že jí vadí jejich homosexualita. Majitelé bytu už nevědí co dělat. Zoufale prosím o radu. Děkuji Renata

ODPOVĚĎ:
Váš syn se může proti pomluvám, urážkám a šikaně sousedky bránit trojím způsobem.
Nejjednodušší způsob a největší šanci na úspěch by mělo oznámení na místně příslušný obecní úřad pro urážku a cti podle § 7 zákona č. 25/2016 Sb. , o některých přestupcích, za kterou může být uložena pokuta až do 20.000,- Kč. Bylo by dobré samozřejmě mít i jiné důkazy (svědky), které prokáží, že k pomluvám dochází.
Pomluvy, které mohou způsobit újmu např. v rodině či zaměstnání pak mohou být trestné a šlo by o trestný čin podle § 184 trestního zákoníku. Podle citovaného ustanovení, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
Proti závažným pomluvám se pak obecně lze bránit cestou občansko-právní podáním žaloby na ochranu osobnosti. Podle § 81 zákona č. 89/2012. Sb. , občanský zákoník, je chráněna osobnost člověka, včetně všech jeho přirozených práv, každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Podle § 82 člověk, jehož osobnost byla dotčena, má právo domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. Lze se tedy domáhat odstranění následků pomluvy a  patřičného zadostiučinění i  finančního charakteru.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Lživé obvinění sousedem - dupání, obtěžování nevhodným chováním, jak se bránit?
  • Šikanování sousedem, sousedkou - vymýšlí si hluk a obtěžování, jak postupovat?
  • Jak se bránit pomluvám souseda, sousedky
  • Jak dokázat, dokazování lživé pomluvy od souseda, sousedky