Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Vedeme menší spor s jedním z našich radních a rád bych zjistil jak z pohledu právníka hodnotíte odstavec 7 v článku 4 jednacího řádu viz příloha. Jde o zveřejňování dokumentů na stránkách města. Pan radní nás přesvědčuje o tom, že zveřejněním je myšleno zpřístupnění bodů a podkladů (příloh anonymizovaných i neanonymizovaných) zastupitelům, kteří jej poté mohou na žádost zaslat občanům.

Dle našeho názoru je toto ošetřeno odstavcem 3 článku 4, kdežto odstavec 7 jasně definuje zveřejnění (tedy zpřístupnění občanům) na stránkách města. Jaký je na toto prosím názor právníka, tedy osoby fundované. Jde o to, že město ještě ani jednou nedodrželo z našeho pohledu tento bod a to především proto, že jsou materiály pravidelně zveřejňovány méně než 7 dní před zasedáním a v mnoha případech chybí i přílohy...Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Čl. 4 odst. 3 jednacího řádu stanovuje předání materiálů členům zastupitelstva, které se má dít prostřednictvím městského úřadu (nikoliv na úřední desce obce), nejpozději do 7 dnů před jednáním zastupitelstva.
Čl. 4 odst. 7 jednacího řádu pak hovoří o programu konkrétního jednání zastupitelstva a podkladech k jednotlivým bodům tohoto programu, kdy ty musí být nejpozději 7 dnů před konáním jednání zastupitelstva zveřejněny na internetových stránkách města.
Pojem „zveřejněn“ je poměrně jednoznačný, značí zpřístupnění veřejnosti.
Ostatně i samotný zákon (o obcích) stanovuje:
Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Formulace tohoto ustanovení jednacího řádu je poněkud nešťastná, jelikož tak obci vzniká povinnost:
- Ze zákona zveřejnit program, místo konání a dobu zasedání zastupitelstva na úřední desce obce, a
- Z jednacího řádu obce povinnost zveřejnit program a podklady k jednotlivým bodům na internetových stránkách zastupitelstva.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Splnění povinností jednacího řádu radou města a radními