Počet stránek ve webu: 38.126

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

V zákoně č. 202/2012 Sb. Zákon o mediaci a o změně některých zákonů jsem našla toto: V § 111 odstavec 3 zní: „ (3) Jestliže je řízení přerušeno podle § 110, pokračuje v něm soud na návrh po uplynutí 3 měsíců. S výjimkou řízení o rozvod může soud na návrh, jsou-li pro to závažné důvody, a i bez návrhu v případě, že to odůvodňují zájmy nezletilého dítěte, pokračovat v řízení i před uplynutím této lhůty.

Není-li návrh na pokračování v řízení podán do 1 roku, soud řízení zastaví. “. Co tedy znamená přerušení podle § 110 - jeho znění jsem nenašla. Chápu to správně tak, že i pokud by mediátor podal návrh na přerušení podle § 110 (s odkladem v pokračování na 3 měsíce) lze v řízení na návrh některého z účastníka řízení pokračovat ještě před uplynutím této doby? Děkuji Saskie

ODPOVĚĎ:
Ano, toto ustanovení znamená, že pokud je řízení přerušeno, soud na návrh účastníka v řízení pokračuje. Návrh na pokračování lze podat i před uplynutím tříměsíční lhůty, ovšem je třeba do návrhu uvést důležité důvody, pro které chcete, aby soud pokračoval dříve. Pokud odkazujete na § 110, jedná se o ustanovení ze zákona č. 99/1963 Sb. , Občanský soudní řád, které upravuje přerušení řízení v téměř totožném znění, jako zákon o mediaci.

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Může mediátor podat návrh na přerušení soudního řízení?