Počet stránek ve webu: 38.062

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

2015 jsem zakoupila od Obce Stráž nad Nisou pozemek, prodej pozemku trval 3 roky, žádost o pozemek byla na Obec podána v březnu 2013. Opakovaně byl pozemek projednávám v Zastupitelstvu, v doložce v kupní smlouvě je zveřejnění a projednání v Zastupitelstvu. Byli vyzváni i majitelé sousedních pozemků.

Chtěl jsem se zeptat na situaci, kdy Městský soud zrušil rozsudek Obvodního soudu a zároveň žádné straně nepřiznal náhradu nákladů řízení. (Bylo to zdůvodněno změnou judikatury a tím, že jsem předcházející spory mezi stejnými účastníky vyhrával).

Se sousedkou máme dlouhodobý problém, kdy nám dělá spoustu malých schválností. Snažím se jí nevšímat, aby vše kvůli maličkostem neeskalovalo, ale teď dochází k tomu, že nám začala házet ovoce, když tam nejsme, z jejího pozemku přes plot na náš pozemek. Nejprve jsem jen pojal podezření, když se na zahradě začla vyskytovat jiná jablka, než jsou z našich jabloní.

06/2018 mi byl Obvodním soudem pro Prahu 6 doručen do datové schránky elektronický platební rozkaz EPR. Proti tomuto EPR jsem podal odpor v zákonem stanovené lhůtě a to prostřednictvím datové schránky. Tímto procesním úkonem mělo dle mého dojít ke zrušení EPR a mělo následovat nějaké rozhodnutí (usnesení) soudu.

V časové tísni jsem potřeboval uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb ve věcí péče o nezletilé dítě. AK jsem sdělil a doložil, že jsem v plném invalidním důchodu a moje finanční možnosti jsou značně omezené a zeptal se, kolik mě to celé bude stát.

Syn dostal předvolání na jednání o zvýšení příspěvku na výživné nezletilého. Protože je v průběhu týdne na cestách, využil možnost a napsal mi plnou moc k jednání ve věci uvedeného čísla jednacího v celém rozsahu na uvedený termín, dal ověřit podpis a poslal na soud. Následně napsal (opět ověřený podpis), že plně souhlasí v návrhem matky dítěte, který poslala na soud.

Mám s bývalým manželem ve správním řízení nařízenou od OSPOD poradnu. Chození do poradny nepřineslo užitek. Jelikož probíhá opatrovnické řízení (dosud jsou svěřeny děti do výhradní péče matky) o střídavou péči. Otec dětí neplní vyživovací povinnost dle Rozsudku, byl hospitalizován na psychiatrii 2017 i 2018 s tím, že si "zařídil" pro soud potvrzení, že se i do budoucna může starat o děti.

Přítel ztratil soudní rozsudek o svěření dětí do péče. Mohu prosím vědět, kde a jak získáme kopii? Nejlépe pokud to jde, bez osobní návštěvy soudu. Děkuji za odpověď, hezký den Jiřinka.

Jsem žalobce v kauze o úhradu dlužného nájemného. Městský soud vydal rozsudek v současnosti už pravomocný, kde ale v odůvodnění chybně opsal z podané žaloby rok v datu období, za které se vypočítává dlužné měsíční nájemné, „za období od 30.10.2015 do 30.7.2015. “. Správný údaj je „do 30.7.2017“, tedy o dva roky delší.

Okresním soudem mně byl upraven styk s mou dcerou, kterou má ve výchově má bývalá družka. Jde o to, že nalézací Okresní soud styk upravil a následný odvolací tj. Krajský soud některé výrokové části následně změnil. A s výkladem rozsudku KS mám trochu problém. A to v tom, že KS říká, že některé výrokové části mění, aniž by výroky OS s tím související zrušil.