Počet stránek ve webu: 36.177

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Článek pojednává poněkud obsáhleji o vzniku a zániku plné moci, stejně jako o její platnosti. Dále také objasňuje kdo je zmocnitel a kdo je zmocněnec. Zachycuje také situace, kdy zmocněnec překročí rámec plné moci a jak se poté postupuje.

 

Plná moc - smluvní zastoupení na základě plné moci

Pro ujasnění základním pojmů je třeba uvést, že ten, kdo plnou moc vystavuje, se označuje jako zmocnitel a ten, kdo je plnou mocí pověřen, se označuje jako zmocněnec. Je také nutné, aby zmocněnec plnou moc výslovně přijal.

 • Je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Dle rozsahu zmocněncova oprávnění rozlišujeme plnou moc jen k jednomu nebo několika úkonům (speciální plná moc) a plnou moc ke všem úkonům (generální plná moc).
 • Plnou moc lze udělit i několika zmocněncům společně. Není-li v plné moci udělené několika zmocněncům určeno jinak, musí jednat všichni společně.
 • Překročil-li zmocněnec své oprávnění vyplývající z plné moci, je zmocnitel vázán jeho úkony, jen pokud toto překročení schválil. Neoznámí-li však zmocnitel osobě, se kterou zmocněnec jednal, svůj nesouhlas bez zbytečného odkladu po tom, co se o překročení oprávnění dozvěděl, platí, že překročení schválil.
 • Překročil-li zmocněnec při jednání své oprávnění jednat za zmocnitele nebo jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí.
 • Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění sjednaného závazku nebo náhradu škody způsobené jeho jednáním (toto neplatí, jestliže osoba, se kterou bylo jednáno, věděla o překročení nebo neexistenci plné moci).

Plná moc zanikne:

 • provedením úkonu nebo úkonů, pro které byla udělena,
 • je-li odvolána zmocnitelem,
 • je-li vypovězena zmocněncem,
 • zemře-li zmocněnec.
 • Dále plná moc zaniká smrtí zmocnitele, nevyplývá-li z jejího obsahu něco jiného.
 • Dokud odvolání plné moci není zmocněnci známé, mají jeho právní úkony (kroky, které na základě plné moci podnikl) účinky, jako kdyby plná moc ještě trvala.

Institut zastoupení je upraven v zákoně č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.