Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Text se věnuje tomu, kdo je zákonným zástupcem dítěte, kdo ho zastupuje v právních úkonech a kdy může a nemůže být zastoupeno. Text se také věnuje tomu, kdy je stanovej dítěte opatrovník soudně.

Zákonný zástupce dítěte, opatrovník zvolený soudem

  • Oba rodiče (bez ohledu na to, zda jen žijí ve společné domácnosti, jsou sezdaní nebo rozvedení) jsou zákonnými zástupci nezletilého dítěte.
  • Rodiče zastupují dítě v právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé.
  • Pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů dítěte a rodičů, nemůže být dítě rodičem zastoupeno. Ke střetu zájmů nemusí fakticky dojít, stačí pouze možnost střetu.
  • Pokud nemohou dítě zastoupit rodiče, stanoví soud dítěti opatrovníka, který bude v záležitosti chránit jeho zájmy. Zpravidla je tímto opatrovníkem orgán sociálně-právní ochrany dítěte.