Počet stránek ve webu: 38.342

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Stránka definuje co znamená tíseň v právu.Je to právní skutečnost, která může ovlivnit občanskoprávní smlouvy. Kdo uzavřel občanskoprávní smlouvu v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, má právo od takové smlouvy odstoupit (taková smlouva se považuje za neplatnou).

Tato ustanovení však neplatí o smlouvách obchodněprávních.