Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Všeobecný vyměřovací základ a jeho růst hrají při výpočtu důchodu důležitou roli především v procesu nazývaném indexace. Jde o číselnou hodnotu (stanovenou každoročně vyhláškou) odvozenou z minulého vývoje vyměřovacích základů vykázaných pojištěnci v České republice. Hodnota všeobecného vyměřovacího základu tedy postupně roste podobně jako průměrná hrubá mzda v České republice. Roční nárůst všeobecného vyměřovacího základu se používá při indexaci při výpočtu důchodu – určuje, jakým koefi cientem nárůstu budou za jednotlivé roky při výpočtu důchodu navyšovány minulé vyměřovací základy zaznamenané za rozhodné období, tak aby nedocházelo k jejich znehodnocení vývojem mezd. Je však zaručeno, že i kdyby došlo meziročně k poklesu průměrné mzdy, všeobecný vyměřovací základ zůstane na „loňské“ hodnotě.