Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Občanské právo
zahrnuje právní normy o majetkových záležitostech fyzických a právnických osob.
Rodinné právo
upavuje vztahy mezi manžely, mezi rodiči a dětmi a vztahy při náhradní výchově dětí.
Pracovní právo
je souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které s výkonem práce souvisejí.
Soudní právo
zahrnuje procesní právo ústavní, občanské, trestní a správní.
Procesní právo občanské a trestní stanoví postup při soudním řízení. V trestním právu i postup vyšetřování trestných činů před zahájením soudního řízení.
Správní soudnictví je přezkoumávání rozhodnutí správních orgánů soudem.
Trestní právo
vymezuje, která jednání jsou trestné činy a jaké tresty se za ně ukládají.
Správní právo
upravuje organizaci a činnost státního administravního aparátu.
Ústavní právo
jsou ústavní normy o uspořádání a řízení státu, o nejvyšších orgánech státní moci a správy.
Obchodní právo
jsou speciální normy o podnikatelských majetkových vztazích.
Finanční právo
se zabývá peněžními záležitostmi.