Počet stránek ve webu: 36.308

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Chci podat návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům u mého otce, protože pije hodně alkohol a bere si nezřízeně půjčky, řídí pod vlivem alkoholu automobil atd. Je zbavena osoba způsobilosti zpětně? Maruška.


ODPOVĚĎ:
Zbavit někoho právní způsobilosti je možné návrhem k soudu. Vzor návrhu je v tomto webu v části vzor zdarma.

Ten se podává k místně příslušnému soudu - tzn. v místě bydliště osoby, na kterého je přezkum navržen. Je nutné uhradit soudní poplatek.

Následně soud vyzve navrhovatele, aby předložil nějaké lékařské osvědčení, které by nasvědčovalo tomu, že je doměnka nesvéprávnosti skutečná.

Pokud navrhovatel nedodá ve lhůtě osvědčení, soud řízení zastaví (je to jakási ochrana toho, aby kdokoliv na kohokoliv prakticky bezdůvodně mohl podávat takový návrh, je to tedy zabezpečení proti šikanoznímu jednání).

Pokud ho dodá, soud ustanoví znalce, který osobu navštíví a znalec se následně vyjádří k otázkám, které soud položil (týkající se posuzované osoby).

Osoba posuzovaná má povinnost se vyšetření soudního znalce podrobit.

Soud potom rozhodne o zbavení způsobilosti.

V situaci, kdy bylo zjištěno, že je návrh zjevně bezdůvodný navrhovat musí uhradit veškeré náklady s řízením spojené (např. znalce ad.).

V případě, že je osoba omezena nebo zbavena způsobilosti k PÚ soudem, je jí ustanoven opatrovník, který za ni v určitých věcech rozhoduje a do jisté míry chrání její práva.

Skutečnost je zaznamenána v občanském průkazu na jeho zadní straně.

Zbavení způsobilosti neplatí zpětně, ale až od nabytí pravomoci rozhodnutí soudu.

Co je právní úkon?
Je to např. darování věci, uzavření smlouvy apod. Nejde ale např. o řízení vozidla, vyzvednutí zásilky na poště apod.