Počet stránek ve webu: 38.289

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Prosím o stručnou odpověď co spadá, patří do společného jmění manželů SJM a co již ne. Uvedu 3 situace:
- Manžel má obraz získaný před manželstvím, ten prodá. Patří peníze do SJM?
- Manžel má obraz, ten dává do galerie, je z toho zisk. Zisk patří do SJM?

- Manžel namaluje za manželství obraz a prodá ho. Patří kupní cena do SJM?
Lze stejné aplikovat i na nemovitost (bez třetího bodu)? Děkuji, Eva

 

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:

1/ Prodej manželova obrazu:
Pokud manžel vlastnil obraz ještě před uzavřením manželství, nestal se tento obraz po uzavření manželství součástí SJM a nadále zůstává výlučným majetkem manžela (§ 709/1 občanského zákoníku).

Dle § 709/1 písm. d) občanského zákoníku platí, že součástí SJM není to, co jeden z manželů nabyl právním jednáním (například kupní smlouvou) vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví. Dle tohoto ustanovení tedy kupní cena obrazu náleží do výlučného vlastnictví manžela (tj. mimo SJM).

Totéž lze vztáhnout rovněž na nemovité věci.

2/ Zisk z vystavování obrazu v galerii:
Jelikož zisk z vystavování obrazu v galerii se váže na výlučné vlastnictví manžela, použije se § 709/2 občanského zákoníku, dle něhož platí, že součástí SJM je zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů.

V tomto ohledu je podstatný ještě § 710 písm. a) občanského zákoníku, dle něhož jsou součástí SJM dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se tyto dluhy týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku. Toto ustanovení občanského zákoníku tak umožňuje, aby si manžel (který je výhradním vlastníkem obrazu) odečetl od zisku z vystavování obrazu v galerii náklady, které mu v této souvislosti vznikly. Zbylá část zisku se stane součástí SJM.

Totéž lze vztáhnout rovněž na nemovité věci.

3/ Namalování obrazu za trvání manželství a jeho prodej:
Pakliže obraz vznikne za trvání manželství, stane se součástí SJM, tzn. že i kupní cena takového obrazu se stane součástí SJM.

Závěrem své odpovědi doplňuji, že vše shora uvedené vychází ze zákonného režimu SJM; manželé však mají také možnost režim svého SJM sjednat (jedná se o smluvní režim SJM) a odchýlit se tak od režimu zákonného (v takovém případě může být SJM rozšířeno, zúženo či mohou být dohodnuta další zvláštní pravidla manželského majetkového režimu).

_______________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník