Počet stránek ve webu: 38.127

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám běžný účet, na který mnoho let přicházejí veškeré mé příjmy a z něhož platím veškeré své výdaje. Můj manžel, za něhož jsem se 2013 provdala, k tomuto účtu přístup nemá, stejně tak, jaké já nemám přístup k jeho účtům. Já jsem stále zaměstnaná a můj manžel je důchodce.

Na chod domácnosti přispíváme oba dle potřeby, manžel však veškeré zbývající prostředky - podle svého vyjádření - investuje do podnikání (OSVČ), z něhož údajně nemá žádné výnosy. Jakékoli ekonomické informace týkající se jeho příjmů přede mnou tají. Dosud jsem mu v jeho podnikání vypomáhala jak svou prací, tak myšlenkami a zčásti i finančně. Nyní žádá, abych se na investicích podílela mnohem významněji, neboť to pro chod jeho podniku je potřebné. Nedávno mi daroval 1/2 pozemku sadu a malé hospodářské budovy, které jsou určeny k uvedenému podnikání s tím, že nyní jsem povinna mu finančně přispívat. On sám má z předchozích dvou manželství tři dospělé děti, které se na chodu jeho podniku nijak nepodílejí.
Co se stane v případě úmrtí manžela z hlediska dědění:
1. s mým bankovním účtem založeným před uzavřením manželství, na který chodí veškeré mé příjmy
2. s mým stavebním spořením založeným před uzavřením manželství, na který si stále přispívám
3. s mým důchodovým připojištěním založeným před uzavřením manželství, na který si stále přispívám
4. s autem, které si musím pro svou potřebu po odchodu do důchodu ze svých úspor nabytých před uzavřením manželství zakoupit
5. pokud část uspořených finančních prostředků aktuálně daruji např. svým dětem z předchozího manželství
6. Je skutečně mou povinností se zásadně na financování manželova podnikání (OSVČ) finančně podílet dle jeho požadavků? Domnívám se, že je rozdíl mezi vlastnictvím pozemku, na němž jsme vybudovali uvedený sad a vlastnictvím provozování tohoto sadu - je to skutečně tak?
Děkuji za odpověď, Karolina

ODPOVĚĎ:
Dědit v případě úmrtí Vašeho manžela budete Vy a jeho děti rovným dílem. V případě Vaší smrti po Vás bude dědit Váš manžel a Vaše děti rovným dílem. V dědickém řízení se vždy nejprve vypořádá společné jmění manželů.
Váš účet, stavební spoření i penzijní připojištění do dne uzavření manželství byly Vaším výlučným majetkem. Od okamžiku uzavření manželství se peněžní prostředky (mzda i důchod) stávají součástí společného jmění manželů (dále jen SJM) a tedy pokud si z této mzdy přispíváte na stavební spoření a penzijní připojištění, zbytek si necháte na účtu – pak tyto prostředky ode dne uzavření manželství patří do SJM. V případě úmrtí jednoho z manželů vždy notář v dědickém řízení vypořádává SJM – zjišťuje tedy nejen majetek zemřelého, ale i majetek žijícího manžela. V dědickém řízení by Vám v rámci vypořádání SJM tedy Vaše účty, atd. zůstaly, ale peníze od uzavření manželství do úmrtí Vašeho manžela byste měla dorovnat do pozůstalosti ve výši poloviny toho, co jste do manželovi smrti nastřádala (druhá půlka patří Vám). To samé by se provádělo u Vašeho manžela.
Jestliže budete v budoucnu kupovat auto, těžko se již pozná, zda k tomu využijete peníze z Vašeho výlučného majetku nabytého před uzavřením manželství nebo peníze nabyté za trvání manželství. Bylo by tedy vhodné s manželem sepsat nějaké souhlasné prohlášení, kde oba konstatujete, že auto nespadá do SJM, neboť jste jej zakoupila z výlučných fin. prostředků získaných před uzavřením manželství, aby tuto skutečnost nemohl nikdo rozporovat v dědickém řízení (např. ve formě notářského zápisu). Rovněž bych Vám doporučovala sepsat souhlasné prohlášení ohledně veškerého Vašeho majetku, který jste každý nabyli před uzavřením manželství (např. uvést, kolik peněz jste měla na kterém účtu před uzavřením manželství, atd.).
Své peníze samozřejmě můžete kdykoliv během života darovat svým dětem. V dědickém řízení by to mělo vliv na dědické podíly jen v případě, že Vy v závěti přikážete započtení na jejich dědické podíly. Pokud započtení nepřikážete, tak notář provede zápočet na dědický podíl jedno z dětí, pokud neodůvodněně znevýhodníte jiné Vaše dítě, jinak ne. Manžel není nepominutelný dědic, tedy může být v dědění i znevýhodněn nebo jej dokonce můžete v závěti opominout nebo uvést, že z Vaší pozůstalosti nic nenabude.
Podílet se finančně na podnikání Vašeho manžela není Vaší povinností. Je na Vaší vůli, zda budete manželovi v podnikání finančně vypomáhat či nikoliv.